1212/2004

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

Valtiovarainministeriön asetus tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet
1 §

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja tullilaitoksen maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti ovat:

1) tullitoimenpiteet, jotka koskevat kulkuneuvoselvitystä, passitusta, luovutusta vapaaseen liikkeeseen, vientimenettelyyn asettamista, tulli- ja muonitusvarastosta ottoja, sekä muut maksutaulukossa mainitut tullitoimenpiteet;

2) Tullihallituksen ja tullipiirien päätökset;

3) Tullilaboratorion tutkimukset tulliviranomaisen aloitteesta;

4) asianosaiselle annettavat otteet ja jäljennökset päätöksistä ja muista asiakirjoista ja tulli- ja muut todistukset sekä lähettäminen; sekä

5) muut maksutaulukossa mainitut suoritteet.

2 §

Viisumeista, myös kielteisistä päätöksistä, peritään Euroopan unionin neuvoston päättämä käsittelymaksu liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti.

Maksua ei kuitenkaan peritä:

1) eduskunnan tai Suomen hallituksen kutsumalta henkilöltä;

2) virkatehtävissä Suomeen tai Suomen kautta matkustavalta diplomaattipassin tai virkapassin haltijalta;

3) Suomeen akkreditoidun diplomaattisen ja siihen rinnastettavan edustuston sekä Suomessa toimivan lähetetyn virkamiehen johtaman konsulaatin henkilökuntaan kuuluvalta eikä hänen perheenjäseneltään;

4) vanhempansa matkustusasiakirjaan merkityltä lapselta;

5) henkilöltä, joka valtioneuvoston päätöksellä otetaan Suomeen pakolaisena, suojelun tarpeen vuoksi tai painavasta humanitaarisesta syystä;

6) henkilöltä, joka kansainvälisen sopimuksen perusteella saa viisumin maksutta sekä Yhdistyneiden kansakuntien ja sen alajärjestöjen, Euroopan neuvoston, Euroopan unionin sekä Euroopan turvallisuuus- ja yhteistyöjärjestön Suomessa järjestettäviin kokouksiin osallistuvilta;

7) Suomen kunniakonsulilta;

8) EU-maiden kansalaisten kanssa avioliitossa olevilta kolmannen maan kansalaisilta eikä heidän alaikäisiltä lapsiltaan; direktiivin 68/360/ETY 9 artikla; eikä

9) pelastus-, poliisi-, raja- ja tulliviranomaisten yhteistoimintaan osallistuvilta henkilöiltä.

Viisumi voidaan myöntää maksutta

1) suuronnettomuuksien ja muiden vastaavien tilanteiden johdosta silloin, kun humanitaariset syyt puoltavat;

2) opetus-, kulttuuri- tai urheilutapahtumiin osallistuville tilaisuuden järjestäjän kutsumille koululais- ja nuorisoryhmille, joitten jäsenten ikä on alle 18 vuotta.

3) suurlähetystön tai Suomen viranomaisen yhteistyökumppanille, kulttuuri- ja opiskelijavaihtoon sekä kansalaisjärjestöjen yhteistyöhön liittyen;

4) silloin, kun asialla/vierailulla on merkittävää arvoa Suomen ja vieraan valtion välisten suhteiden kannalta; sekä

5) silloin, kun annetaan henkilölle uusi viisumi aikaisemman viisumin antamisessa tapahtuneen teknisen tai muun virheen johdosta.

3 §

Tariffi- ja alkuperätiedon sekä muun tullilainsäädännön soveltamista koskevan tiedon antamisesta peritään tullikoodeksin 11 artiklassa tarkoitetut erityiskustannukset.

4 §

Maksullisen valvontasuoritteen edellyttämästä tullilaitoksen ajoneuvon käytöstä peritään erillinen korvaus liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti.

Kulkuneuvoselvityksen maksu kohdistetaan maahan saapuvaan tai maasta lähtevään alukseen ja ilma-alukseen vain kerran, vaikka selvitykseen kuuluisi useita eri toimenpiteitä. Samoin maksu kannetaan vain kerran, jos alus tai ilma-alus saapuu maahan ja lähtee maasta saman tunnin aikana.

Maksu Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto- eli EMOTR-viennin ennakkoilmoituksen vastaanottamisesta sisältää passitusmaksun.

Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet
5 §

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja tullilaitoksen liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavia suoritteita ovat:

1) asiakkaan tai toisen viranomaisen tilauksesta tehtävät laboratoriotutkimukset;

2) tullilaitoksen ulkopuolisille järjestettävä koulutus;

3) tietojen luovutukset atk-rekistereistä ja tietokannoista, arkisto- ja tilastotutkimukset sekä muut tietopalvelut ulkopuolisesta tilauksesta, jollei suoritetta ole muualla säädetty maksuttomaksi;

4) tilastot ja julkaisut;

5) käteisasiakkaan muu kuin tavanomainen avustaminen tullausilmoituksen täyttämisessä sekä tulliselvityksen suunnittelua koskeva asiantuntija-apu ja yrityspalvelu;

6) tullilaitoksen tilojen, kaluston ja välineiden käyttö;

7) muulle kuin asianosaiselle annettavat otteet ja jäljennökset päätöksistä ja muista asiakirjoista ja tulli- ja muut todistukset sekä lähettäminen; sekä

8) lomakkeet.

Erityisiä säännöksiä
6 §

Ulkomaan rahayksikön hyväksymisestä maksuvälineeksi ja rahan vaihtamisesta euroiksi peritään aiheutuvat kustannukset.

Voimaantulo
7 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005 ja on voimassa vuoden 2006 loppuun.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

Toinen valtiovarainministeri
Ulla-Maj Wideroos

Neuvotteleva virkamies
Ismo Mäenpää

MAKSUTAULUKKO

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.