1180/2004

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta 30 päivänä heinäkuuta 2004 annetun lain (717/2004) voimaantulosäännöksen 2 ja 4 momentti seuraavasti:


Lakia sovelletaan 4 momentissa säädetyin poikkeuksin ensimmäisen kerran vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa.


Tämän lain yhteisön omistamien osakkeiden luovutusta koskevaa 5 §:ää, 6 §:n 1 momentin 1 kohtaa, 8 §:n 1 momentin 2 kohtaa, 6 b §:ää ja 51 d §:n 2 momenttia sovelletaan niihin osakkeiden luovutuksiin ja 8 §:n 4 momenttia niihin osuuksien luovutuksiin, jotka on tehty 19 päivänä toukokuuta 2004 tai sen jälkeen, sekä niihin purkautumisiin, joista on tehty osakeyhtiölain 13 luvun 9 §:ssä tarkoitettu ilmoitus rekisteriviranomaiselle tai joista rekisteriviranomainen tai tuomioistuin on määrännyt yhtiön selvitystilaan osakeyhtiölain 13 luvun 4 tai 4 a §:n perusteella mainittuna päivänä tai sen jälkeen. Ennen sanottua päivää tehtyihin osakkeiden ja 8 §:n 4 momentissa tarkoitettuihin osuuksien luovutuksiin, sekä ennen sanottua päivää edellä mainitulla tavalla alkaneisiin purkautumisiin sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Jos verovelvollisen verovuosi on päättynyt 19 päivänä toukokuuta 2004 tai sen jälkeen, sovelletaan 42 §:ää ja 16 §:n 1 momentin 7 kohtaa jo verovuodelta 2004 toimitettavassa verotuksessa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

HE 210/2004
VaVM 34/2004
EV 199/2004

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.