1174/2004

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

Valtioneuvoston asetus sähkömarkkina-asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

kumotaan 7 päivänä huhtikuuta 1995 annetun sähkömarkkina-asetuksen (518/1995) 1, 2, 13 ja 14 §, sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 1 momentin 3 kohta asetuksessa 451/1997 ja 2 §:n 2 momentti asetuksessa 438/1998,

muutetaan 6 §:n 1 ja 2 momentti sekä 5 luku, sellaisina kuin niistä ovat 6 §:n 1 ja 2 momentti mainitussa asetuksessa 438/1998 ja 5 luku mainitussa asetuksessa 451/1997, sekä

lisätään 5 a §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 182/2004, uusi 3 momentti seuraavasti:

5 a §

Yli 3 x 63 ampeerin pääsulakkeilla varustetussa sähkönkäyttöpaikassa sähkön kulutuksen mittauksen tulee perustua tunneittain tapahtuvaan energianmittaukseen ja rekisteröintiin. Säännöstä ei kuitenkaan sovelleta sähkönkäyttäjän niin halutessa sellaiseen sähkönkäyttöpaikkaan, johon sähköä ostetaan sähkömarkkinalain 21 §:ssä tarkoitetuilla ehdoilla:

1) jos sähkönkäyttöpaikkaa koskeva liittymissopimus on tehty ennen 1 päivä tammikuuta 2005; tai

2) jos sähkönkulutus sähkönkäyttöpaikassa on enintään 5 000 kilowattituntia vuodessa.

6 §

Sähkön vähittäismyynnin taseselvityksen tulee perustua yli 3 x 63 ampeerin pääsulakkeilla varustetun sähkönkäyttöpaikan osalta tunneittain tapahtuvaan energianmittaukseen ja rekisteröintiin, jos sähkönkäyttöpaikka on varustettu nämä ominaisuudet täyttävällä mittauslaitteistolla.

Sähkön vähittäismyynnin taseselvityksen tulee perustua enintään 3 x 63 ampeerin pääsulakkeilla varustetun sähkönkäyttöpaikan osalta tavanomaisen mittauksen ja tyyppikuormituskäyrän yhdistelmään, jos sähkönkäyttöpaikkaan ostetaan sähköä muilla kuin sähkömarkkinalain 21 §:ssä tarkoitetuilla ehdoilla. Jos asiakasryhmän sähkönkäyttö poikkeaa merkittävästi tyyppikuormituskäyrän mukaisesta sähkönkäytön aikavaihtelusta, jakeluverkonhaltija voi ottaa asiakasryhmää varten käyttöön paikallisen kuormituskäyrän. Harkitessaan paikallisen kuormituskäyrän käyttöönottoa, jakeluverkonhaltijan tulee ottaa huomioon, mitä sähkömarkkinalain 16 c §:n 3 momentissa säädetään.


5 luku

Sähkön tuotanto

9 §

Sähkön riittävyyden turvaamiseksi järjestettävän tarjouskilpailun tarjouspyyntö erittelyineen on julkaistava Euroopan unionin virallisessa lehdessä vähintään kuusi kuukautta ennen tarjousten jättämiselle asetettua määräaikaa. Tarjouskilpailun järjestämisestä voidaan ilmoittaa tämän ohella myös muilla tavoin.

10 §

Voimalaitoksen haltijan on ilmoitettava sähkömarkkinaviranomaiselle teholtaan vähintään yhden megavolttiampeerin suuruisen:

1) voimalaitoksen rakentamista tai voimalaitoksen tehonkorotusta koskevista päätöksistään kalenterivuosittain seuraavan tammikuun loppuun mennessä;

2) voimalaitoksen tai voimalaitoksen tehonkorotuksen käyttöönotosta kuukauden kuluessa siitä, kun voimalaitos tai sen tehonkorotus on otettu tuotantokäyttöön; sekä

3) voimalaitoksen pitkäaikaisesta tai pysyvästä käytöstäpoistamisesta taikka voimalaitoksen pysyvästä tehonalennuksesta vähintään kuusi kuukautta ennen toimenpiteen suunniteltua toteutusajankohtaa.

Ilmoituksessa on annettava tiedot voimalaitoksen omistajasta, voimalaitoksen tehosta ja energialähteistä sekä tärkeimmistä teknisistä ominaisuuksista, voimalaitoksen tai sen tehonkorotuksen käyttöönottoajankohdasta sekä, milloin kysymys on voimalaitoksen pitkäaikaisesta tai pysyvästä käytöstäpoistamisesta taikka voimalaitoksen pysyvästä tehonalennuksesta, toimenpiteen suunnitellusta toteutusajankohdasta.


Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä joulukuuta 2004.

Asetuksen 10 §:n säännöksiä sovelletaan päätöksiin tai toimenpiteisiin, jotka on tehty asetuksen voimaantulon jälkeen.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

Ministeri
Paula Lehtomäki

Neuvotteleva virkamies
Arto Rajala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.