1170/2004

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maitopalkkiosta ja sen lisäpalkkiosta vuonna 2005

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n, sellaisena kuin se on laissa 273/2003 ja maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 13 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003, jäljempänä suoria tukijärjestelmiä koskeva asetus, IV osaston 7 luvussa tarkoitetun lypsylehmäpalkkion ja sen lisätuen täytäntöönpanoa vuonna 2005.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) maitopalkkiolla suoria tukijärjestelmiä koskevan asetuksen 95 artiklassa tarkoitettua lypsylehmäpalkkiota;

2) lisäpalkkiolla suoria tukijärjestelmiä koskevan asetuksen 96 artiklassa tarkoitettua lisätukea;

3) tuottajalla maito- ja maitotuotealan maksun vahvistamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1788/2003 5 artiklan c alakohdassa tarkoitettua tuottajaa;

4) tilalla suoria tukijärjestelmiä koskevan asetuksen 2 artiklan b alakohdassa määriteltyä tilaa; ja

5) tilakohtaisella viitemäärällä tuottajan hallinnassa olevaa toimitusten ja suoramyynnin viitemäärää.

3 §
Maitopalkkion ja sen lisäpalkkion perusteet

Maitopalkkio määräytyy suoria tukijärjestelmiä koskevan asetuksen 95 ja 96 artiklassa sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat mainitun asetuksen IV ja IV a osastossa säädettyjä tukijärjestelmiä sekä kesannoidun maan käyttöä raaka-aineiden tuottamiseen annetun komission asetuksen (EY) N:o 1973/2004, jäljempänä komission asetus (1973/2004), 22 artiklassa säädetyillä perusteilla.

Maitopalkkion ja sen lisäpalkkion myöntämisen edellytyksenä on, että tuottajalla on hallinnassaan tilakohtainen viitemäärä 31 päivänä maaliskuuta 2005, ja että tuottajaedellytys on täyttynyt tuotantojakson 2004/05 aikana. Palkkion hakijan, joka ei ole tuottanut maitoa kyseisen tuotantojakson aikana, mutta jolla on tilakohtainen viitemäärä hallinnassaan, katsotaan kuitenkin aloittaneen maidon tuotannon komission asetuksen (1973/2004) 22 artiklassa tarkoitetulla tavalla, jos tuotannon aloittamisesta on tehty ilmoitus jäljempänä 7 §:ssä tarkoitetulle kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 29 päivänä huhtikuuta 2005.

Suoria tukijärjestelmiä koskevan asetuksen 95 artiklan 4 kohdassa tarkoitetusta menettelystä säädetään tarvittaessa erikseen.

4 §
Lisäpalkkion jakoperusteet

Vuonna 2005 lisätuen yhteismäärä 17,66 miljoonaa euroa jaetaan tuottajille suoria tukijärjestelmiä koskevan asetuksen 96 artiklassa tarkoitetulla tavalla suhteessa kunkin tuottajan tonneina ilmaistuun tilakohtaiseen viitemäärään.

5 §
Täydentävien ehtojen noudattaminen

Maitopalkkion ja sen lisäpalkkion osalta noudatetaan, mitä täydentävistä ehdoista suoria tukijärjestelmiä koskevan asetuksen II osaston 1 luvussa, kyseisen asetuksen liitteessä III ja IV sekä yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 796/2004, jäljempänä komission asetus (796/2004), säädetään.

6 §
Koko tilan hallinnan siirto

Tilan hallinnan siirtoihin sovelletaan komission asetuksen (796/2004) 74 artiklaa. Silloin kun koko tila mainitussa artiklassa tarkoitetulla tavalla siirretään tukihakemuksen jättämisen jälkeen, maitopalkkio ja sen lisäpalkkio maksetaan tilanpidon jatkajalle edellyttäen, että siirto on tehty viimeistään 31 päivänä elokuuta 2005. Asiaa koskevat selvitykset ja lomake numero 156 on toimitettava jäljempänä 7 §:ssä tarkoitetulle kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 12 päivänä syyskuuta 2005.

7 §
Maitopalkkion hakeminen

Hakemus maitopalkkion ja sen lisäpalkkion saamiseksi on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella numero 101B vuodelle 2005 tai maa- ja metsätalousministeriön vuodelle 2005 vahvistaman kaavan mukaisella atk-tulosteella.

Hakemus on toimitettava viimeistään 29 päivänä huhtikuuta 2005 sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella tilan talouskeskus sijaitsee. Jos tilalla ei ole talouskeskusta, hakemus on toimitettava sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella pääosa tilan pelloista sijaitsee.

Postitse toimitettu hakemus katsotaan oikeaan aikaan toimitetuksi, jos hakemuksen sisältävä postilähetys on viimeistään viimeisenä hakupäivänä leimattu postissa toimivaltaiselle maaseutuelinkeinoviranomaiselle osoitettuna.

8 §
Hakemuksen myöhästyminen

Myöhästyneenä toimitetun maitopalkkiohakemuksen perusteella maksettavasta tuesta tehdään vähennykset sen mukaan kuin komission asetuksen (796/2004) 21 artiklassa säädetään.

9 §
Palkkion minimimäärä

Maitopalkkiota ja sen lisäpalkkiota ei makseta, jos palkkion määrä on 50 euroa tai vähemmän.

10 §
Takaisinperintä

Aiheettomien maksujen takaisinperinnässä sovelletaan komission asetuksen (796/2004) 73 artiklaa ja soveltuvin osin maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain (1336/1992), jäljempänä tukimenettelylaki, 7 §:n 1―3 momenttia.

11 §
Valvonta ja rangaistukset

Valvonnasta ja rangaistuksista säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1100/1994) 2 luvussa sekä tukimenettelylain 8 §:ssä.

12 §
Muutoksenhaku

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen tekemään päätökseen maitopalkkiota ja sen lisäpalkkiota koskevassa asiassa saa hakea muutosta siinä järjestyksessä kuin tukimenettelylain 10 §:ssä säädetään.

13 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä joulukuuta 2004.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1782/2003; EUVL N:o L 270, 21.10.2003, s. 1
Neuvoston asetus (EY) N:o 1788/2003; EUVL N:o L 270, 21.10.2003, s. 123
Neuvoston asetus (EY) N:o 21/2004; EUVL N:o L 5, 9.1.2004, s. 8
Neuvoston asetus (EY) N:o 583/2004; EUVL N:o L 91, 30.3.2004, s. 1
Neuvoston asetus (EY) N:o 864/2004; EUVL N:o L 161, 30.4.2004, s. 48
Komission asetus (EY) N:o 796/2004; EUVL N:o L 141, 30.4.2004, s. 18
Komission asetus (EY) N:o 1973/2004; EUVL N:o L 345, 20.11.2004, s. 1

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Arja-Leena Kirvesniemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.