1118/2004

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2004

Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitoksen suoritteiden maksuista

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sellaisena kuin se on laissa 348/1994 ja rajavartiolaitoksesta 12 päivänä maaliskuuta 1999 annetun lain (320/1999) 62 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tällä asetuksella määrätään rajavartiolaitoksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta. Tämä asetus koskee myös rajavartiolaitoksen esikunnan sisäasiainministeriön rajavartio-osastona tuottamaa suoritetta.

Rajavartiolaitoksen suoritteen maksullisuus tai maksuttomuus ei lisää tai vähennä oikeutta saada tällaista suoritetta.

2 §
Julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista rajavartiolaitos perii tämän asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon 2 mukaiset kiinteät omakustannusarvon mukaiset maksut, ovat viisumin käsittelymaksut.

3 §
Muut suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:n 2 momentissa tarkoitettuja muita suoritteita, joista rajavartiolaitos perii tämän asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon 1 mukaiset omakustannusarvon mukaiset maksut, ovat rajavartiolaitoksen ilma-aluskalustolla, laivalla, veneellä ja ilmatyynyaluksella ja muulla kalustolla tuotetut suoritteet.

Edellisessä momentissa tarkoitettuja suoritteita ovat:

1) sairaankuljetus maa-alueella ihmishengen pelastamiseksi olosuhteissa, joissa sairaankuljetusta ei voida muutoin toteuttaa, sekä

2) lailla rajavartiolaitokselle säädetyn virka-apuvelvoitteen toteuttaminen.

4 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoitellut suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:n 1 momentissa tarkoitettuja muita suoritteita, jotka rajavartiolaitos hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) tilojen, kaluston ja laitteiden käyttö sekä palkatun henkilöstön ja asevelvollisten käyttö rajavartiolaitoksen ulkopuolisissa tehtävissä,

2) tilauksesta tehtävä suunnittelu-, asiantuntija- ja konsultointipalvelut,

3) tilastot ja selvitykset sekä muu tietopalvelu ja

4) muu tilaukseen tai toimeksiantoon perustuva suorite ulkopuoliselle sekä

5) asiakirjoista annettavat jäljennökset ja kopiot.

5 §
Omakustannusarvoa alemmat maksut ja maksun perimättä jättäminen

Rajavartiolaitoksen suoritteen omakustannusarvoa alemmasta maksusta ja maksun perimättä jättämisestä noudatetaan rajavartiolaitoksesta annetun lain (320/1999) 62 §:n 1 ja 3 momentin säännöksiä.

6 §
Rajavartiolaitoksen palvelussuhdeasuntojen vuokrat

Rajavartiolaitoksen hallinnassa olevien, rajavartiolaitoksen virkamiesten asunnoiksi tarkoitetuista asuinhuoneistoista voidaan periä liiketaloudellista vastiketta alempaa vastiketta siten kuin siitä on erikseen säädetty.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2006.

Tällä asetuksella kumotaan 20 päivänä joulukuuta 2001 annettu sisäasiainministeriön asetus (1378/2001) rajavartiolaitoksen suoritteiden maksullisuudesta sellaisena kuin se on muutettuna 19 päivänä joulukuuta 2003 annetussa asetuksessa (1256/2003).

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2004

Sisäasiainministeri
Kari Rajamäki

Toimistopäällikkö
Olli Hakkarainen

Liite 1

MAKSUTAULUKKO 1

Maksu peritään suoritteen tuottamiseen käytetyn ajan perusteella neljännestunneittain. Suoritteen tuottamiseen käytettyyn aikaan sisältyy paitsi varsinainen kuljetusaika myös sitä varten tapahtunut meno- ja paluuaika, ellei meno- tai paluuaikana suoriteta muita rajavartiolaitoksen tehtäviä. Maksun perimistä varten suoritteeseen käytetty kokonaisaika korotetaan lähimpään neljännestunnin aikaan.

Sairaankuljetukseen käytetään ensisijaisesti helikopteri- ja venekalustoa. Tarpeellisiin jatkokuljetuksiin tulee käyttää ensisijaisesti sairaankuljetusyksikköjen sairaan kuljetuskalustoa.

Rajavartiolaitoksen toteutettavaan henkilöiden turvakuljetuksiin sekä virka-aputoiminnassa käytetään muutakin kalustoa.

1) suoritteet ilma-aluskalustolla
Euroa (€)/15 min
Keskiraskas helikopteri 2 397
Kevyt 2-mottorinen helikopteri 925
Kevyt 1-mottorinen helikopteri 370
Valvontalentokone (Dornier) 1 556
2) suoritteet laivalla, veneellä, ilmatyynyaluksella, jääkulkuneuvolla ja kiitoreellä
Vartiolaiva 290
Vartiovene 71
Apuvene 49
Ilmatyynyalus 115
Jääkulkuneuvo 115
Kiitoreki 115
3) suoritteet muulla kalustolla
Robottikalusto ilman työalustaa 237
Moottorikelkka 18

Liite 2

MAKSUTAULUKKO 2

VIISUMIEN KÄSITTELYMAKSUT

Euroa (€)
Kertaviisumi enintään 15 pv 35
Kauttakulkuviisumi 35
Kertaviisumi yhteisviisumina enintään 15 pv 35 +1 €/henkilö
Kauttakulkuviisumi yhteisviisumina 35 +1 €/henkilö

Maksua ei peritä:

1) eduskunnan tai Suomen hallituksen kutsumalta henkilöltä;

2) virkatehtävissä Suomeen tai Suomen kautta matkustavalta diplomaattipassin tai virkapassin haltijalta;

3) Suomeen akkreditoidun diplomaattisen ja siihen rinnastettavan edustuston sekä Suomessa toimivan lähetetyn konsulin viraston henkilökuntaan kuuluvalta eikä hänen perheenjäseneltään;

4) vanhempansa matkustusasiakirjaan merkityltä lapselta;

5) henkilöltä, joka valtioneuvoston päätöksellä otetaan Suomeen pakolaisena, suojelun tarpeen vuoksi tai painavasta humanitäärisestä syystä;

6) henkilöltä, joka kansainvälisen sopimuksen perusteella saa viisumin maksutta, eikä Yhdistyneiden kansakuntien ja sen alajärjestöjen, Euroopan neuvoston ja Euroopan unionin, eikä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomessa järjestettäviin kokoukseen osallistuvilta;

7) Suomen kunniakonsulilta; eikä

8) EU-maiden kansalaisten kanssa naimisissa olevilta kolmannen maan kansalaisilta eikä heidän perheenjäseniltään (alaikäisiltä lapsiltaan; direktiivi 68/360/ETY 9.artikla/ 15.10.1968); sekä

9) pelastus-, poliisi-, raja- ja tulliviranomaisten yhteistoimintaan osallistuvilta henkilöiltä.

Viisumi voidaan myöntää maksutta

1) suuronnettomuuksien ja muiden vastaavien tilanteiden johdosta, silloin kun humanitaariset syyt puoltavat;

2) opetus-, kulttuuri- ja urheilutapahtumiin osallistuville tilaisuuden järjestäjän kutsumille koululais- ja nuorisoryhmille, joitten jäsenten ikä on alle 18 vuotta;

3) suurlähetystön tai Suomen viranomaisen yhteistyökumppanille, kulttuuri- ja opiskelijavaihtoon sekä kansalaisjärjestöjen yhteistyöhön liittyen;

4) silloin, kun asialla/vierailulla on merkittävää arvoa Suomen ja vieraan valtion välisten suhteiden kannalta; sekä

5) silloin, kun annetaan henkilölle uusi viisumi aikaisemman viisumin antamisessa tapahtuneen teknisen tai muun virheen johdosta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.