1112/2004

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2004

Valtioneuvoston asetus työkyvyttömyys- ja kuntoutusasioiden neuvottelukunnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä, säädetään 20 päivänä toukokuuta 1966 annetun valtion eläkelain (280/1966) 3 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 679/2004:

1 §

Työkyvyttömyys- ja kuntoutusasioiden neuvottelukunnan tehtävistä ja kokoonpanosta on voimassa mitä tässä asetuksessa säädetään.

2 §

Neuvottelukunta seuraa ja ohjaa valtion eläkelaissa (280/1966) tarkoitettua työkyvyn arviointia ja kuntoutusasioiden soveltamiskäytäntöä valtiokonttorissa. Neuvottelukunta voi antaa valtiokonttorille lausuntoja valtion eläkelain soveltamisesta kyseisissä asioissa ja antaa ratkaisusuosituksia yksittäistapauksissa. Neuvottelukunta tekee tarvittaessa valtiokonttorille aloitteita siitä, minkälaisia asioita ja tapauksia se haluaa ottaa käsiteltäväkseen.

3 §

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä. Puheenjohtajana tulee olla henkilö, jonka ei voida katsoa edustavan työnantaja- eikä työntekijäetuja. Hänen tulee olla hyvin perehtynyt neuvottelukunnan toimialaan kuuluviin asioihin. Jäsenistä kolme määrätään valtion virkamiesten ja työntekijäin edustavimpien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä. Kolme jäsentä määrätään valtiovarainministeriön ehdottamista henkilöistä. Jokaisella jäsenellä puheenjohtajaa lukuun ottamatta on henkilökohtainen varajäsen, josta on voimassa, mitä jäsenestä on säädetty. Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Jos puheenjohtaja tai joku jäsenistä eroaa kesken toimikauden määrää valtiovarainministeriö hänen tilalleen samassa järjestyksessä uuden henkilön jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

4 §

Neuvottelukunta on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä lisäksi vähintään kolme jäsentä, joista vähintään yksi keskusjärjestöjen ehdottama jäsen ja yksi valtiovarainministeriön ehdottama jäsen.

Asiat ratkaistaan erimielisyyden sattuessa äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee ratkaisuksi se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut. Varapuheenjohtajan valinta edellyttää kuitenkin, että päätös on yksimielinen.

5 §

Neuvottelukunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja esittelystä sekä toimistotehtävistä huolehtii valtiokonttori. Valtiokonttori on velvollinen hankkimaan lautakunnan tarvitsemat selvitykset.

6 §

Neuvottelukunnan puheenjohtajan, jäsenen, asiantuntijoiden ja sihteerien palkkiot määrää valtiovarainministeriö valtiokonttorin esityksestä.

7 §

Valtiovarainministeriö vahvistaa neuvottelukunnan työjärjestyksen neuvottelukunnan esityksestä.

8 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Tällä asetuksella kumotaan valtiokonttorin varhaiseläkelautakunnasta annettu asetus (227/1989) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2004

Toinen valtiovarainministeri
Ulla-Maj Wideroos

Neuvotteleva virkamies
Erik Strömberg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.