1089/2004

Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2004

Opetusministeriön asetus arkistolaitoksen suoritteiden maksuista

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Maksuttomat suoritteet

Arkistolaitoksen hallussa olevan aineiston ja hakemistojen käyttö arkiston tiloissa sekä arkistotietokannan ja siihen liittyvien tietokantojen paikallis- ja etäkäyttö on maksutonta.

Maksuttomia ovat lisäksi tarkastukset, lausunnot ja päätökset, joista on säädetty arkistolaissa (831/1994) sekä arkistolaitoksen omien ja siellä säilytettävien muiden viranomaisten arkistojen perusteella annettavat oikeaksi todistettavat jäljennökset, todistukset, otteet ja muut selvitykset yksityisen henkilön Suomen lakien mukaista eläketurvaa koskevassa asiassa.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Arkistolaitoksen julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentin perusteella omakustannusarvoa alempi maksu, ovat:

1) arkistolaitoksen antamat ja välittämät kaukolainat, joista peritään lähetyskustannusten ja suoritteen tuottamisen johdosta muille suoritettujen maksujen mukainen maksu;

2) arkistolaitoksen omien ja arkistolaitoksessa säilytettävien muiden viranomaisten tai seurakuntien arkistojen perusteella muuta kuin 1 §:n 2 momentissa tarkoitettua virallista tarkoitusta varten annettavat oikeaksi todistettavat jäljennökset, todistukset, otteet tai muut selvitykset, joista peritään oheisesta maksutaulukosta ilmenevät kiinteät maksut.

Henkilötietolain (523/1999) 35 §:n mukaiset kansallisarkiston päätökset ovat maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään oheisesta maksutaulukosta ilmenevä kiinteä omakustannusarvon mukainen maksu.

3 §
Liiketaloudellisesti hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, joiden hinnoittelusta päätetään liiketaloudellisin perustein ovat:

1) jäljenteet;

2) koulutus- ja konsulttipalvelut;

3) konservointipalvelut;

4) selvitykset, ellei niiden maksuista erikseen ole muuta säädetty tai määrätty;

5) toimitilojen käyttö;

6) arkistotilojen käyttö valtion viranomaisille, jos säilytettävä aineisto on 40 vuotta nuorempaa ja viranomainen jatkaa toimintaansa tai sen tehtävät siirtyvät toiselle viranomaiselle; sekä

7) muut tilauksesta tuotetut suoritteet.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2007.

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2004

Opetusministeri
Tuula Haatainen

Ylitarkastaja
Anne Luoto-Halvari

Liite

MAKSUTAULUKKO
Arkistolaitoksen kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet
Selvitykset viralliseen tarkoitukseen
1. Todistus
käytettäessä yhden arkistonmuodostajan yhtä tai kahta asiakirjaa 17,50 euroa/sivu
käytettäessä yhden arkistonmuodostajan kahta useampaa asiakirjaa 20 euroa/sivu
käytettäessä useamman arkistonmuodostajan asiakirjoja 26 euroa/sivu
2. Kopioimalla otettu, oikeaksi todistettava jäljennös
ensimmäinen sivu 12 euroa
kultakin seuraavalta sivulta 2,20 euroa
3. Oikeaksi todistettava, uudelleen kirjoitettava jäljennös, ote tai lyhennysote
vuotta 1900 vanhemmista asiakirjoista ensimmäinen sivu 35 euroa
kultakin seuraavalta sivulta 22 euroa
vuoden 1900 ja sitä nuoremmista asiakirjoista ensimmäinen sivu 24 euroa
kultakin seuraavalta sivulta 18,50 euroa
Muista kuin suomen- tai ruotsinkielisistä asiakirjoista veloitetaan kaksinkertainen maksu.
Lisäsivujen osalta uudeksi sivuksi lasketaan vähintään 10 riviä.
4. Suomen alueella toimivien tai toimineiden seurakuntien asiakirjoista annettava sukuselvitys
joka koskee yhtä henkilöä, tämän aviopuolisoa, vanhempia ja lapsia koskevia tietoja 12 euroa
sekä jokaiselta näiden lisäksi merkittävältä sukupolvelta 6,50 euroa
yhtä henkilöä koskeva yksittäinen tieto 6,50 euroa
Lähetettäessä selvitys postitse asiakkaalle kotimaassa ei peritä posti-, lähetys- tai pankkipalvelumaksuja. Postin lisäpalvelumaksut kuten postiennakot peritään asiakkaalta.
Henkilötietolain perusteella annettavat päätökset 130 euroa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.