1088/2004

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2004

Valtioneuvoston asetus eläketurvakeskuksen ohjesäännön sisältävän asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan 14 päivänä elokuuta 1961 annetun eläketurvakeskuksen ohjesäännön sisältävän asetuksen (431/1961) nimike, 5 §:n 1 ja 4 kohta, 6 §:n 4 momentti, 8 § ja 9 §:n 3 momentti, 10 §:n 1 momentti, 12 §, 13 §:n 3 momentti, 14―16 §, 17 §:n 2 momentti ja 20 §,

sellaisina kuin niistä ovat 5 §:n 1 ja 4 kohta asetuksessa 107/1983, 6 §:n 4 momentti asetuksessa 256/1999, 10 §:n 1 momentti asetuksessa 862/1999, 12 § osaksi sekä 15 ja 16 § asetuksessa 946/1995, 17 §:n 2 momentti mainitussa asetuksessa 862/1999 ja 20 § mainitussa asetuksessa 256/1999, seuraavasti:

Valtioneuvoston asetus

Eläketurvakeskuksen ohjesäännöstä

5 §

Edustajiston tehtävänä on:

1) päättää Eläketurvakeskuksen toiminnan yleisistä suuntaviivoista sekä valvoa Eläketurvakeskuksen hallituksen toimintaa;


4) valita tilintarkastaja ja päättää tilintarkastajan palkkiosta; ja


6 §

Ylimääräinen edustajiston kokous on pidettävä, jos hallitus tai edustajiston puheenjohtaja katsoo sen Eläketurvakeskuksen valvontaa ja muita edustajistolle kuuluvia tehtäviä varten tarpeelliseksi. Kokous on pidettävä myös, jos sosiaali- ja terveysministeriö, Vakuutusvalvontavirasto, tilintarkastaja tai vähintään kolme edustajiston jäsentä on sitä ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatinut. Kokous on tällöin pidettävä kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus on jätetty hallitukselle tai edustajiston puheenjohtajalle.

8 §

Edustajiston kokouksessa ei saa tehdä päätöstä muista kuin niistä asioista, jotka on mainittu kokouskutsussa, elleivät kaikki edustajiston jäsenet ole saapuvilla. Lisäksi edustajisto voi päättää uuden kokouksen pitämisestä tiettyä asiaa varten. Uudesta kokouksesta on ilmoitettava poissaoleville 7 §:n mukaisesti.

9 §

Jäsen, joka on myös hallituksen jäsen, ei saa ottaa osaa päätöksen tekemiseen tilinpäätöksen vahvistamisesta tai vastuuvapauden myöntämisestä eikä sellaisen tilintarkastajan valitsemiseen, jonka tehtävänä on hallinnon ja tilien tarkastaminen hänen toimikaudeltaan.

10 §

Hallitukseen kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön määräämä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 11 edustajiston valitsemaa muuta jäsentä, joille kullekin on nimettävä henkilökohtainen varajäsen. Jäsenistä vähintään puolella on oltava asuinpaikka Euroopan talousalueella, jollei sosiaali- ja terveysministeriö myönnä Eläketurvakeskukselle tästä poikkeusta. Jäsenet on nimitettävä tehtäväänsä enintään kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.


12 §

Hallituksen tehtävänä on:

1) hoitaa Eläketurvakeskuksen asioita, mikäli ne eivät kuulu edustajistolle;

2) laatia vuosittain tilinpäätös, joka käsittää myös toimintakertomuksen;

3) ottaa ja erottaa Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja ja muut toimihenkilöt ja määrätä heidän palkkauksensa ja muut toimenhoidon ehdot; ja

4) kantaa ja vastata Eläketurvakeskuksen puolesta.

13 §

Hallituksen jäsen ei saa ottaa osaa sellaisen asian käsittelyyn, joka koskee hänen tai sellaisen yhteisön, jonka hallituksen jäsenenä hän on, ja Eläketurvakeskuksen välistä suhdetta tai muuten hänen tai tällaisen yhteisön yksityistä etua.

14 §

Hallitus voi jakaantua jaostoihin. Hallitus voi antaa määrättyjen hallintotehtävien suorittamisen Eläketurvakeskuksen toimitusjohtajan tai muiden toimihenkilöiden suoritettavaksi.

15 §

Eläketurvakeskuksen kirjanpitoa ja tilinpäätöstä sekä hallintoa tarkastamaan on tilikaudeksi kerrallaan valittava yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslaissa (936/1994) tarkoitettu Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastusyhteisö toimii samalla Eläketurvakeskuksen valvontatilintarkastajana.

Muuten tilintarkastuksesta on soveltuvin osin voimassa, mitä vakuutusyhtiön tilintarkastuksesta säädetään tai määrätään.

16 §

Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen on oltava nähtävissä Eläketurvakeskuksen toimistossa viimeistään viikkoa ennen edustajiston varsinaista kevätkokousta seuraavan kalenterivuoden loppuun saakka.

17 §

Eläketurvakeskuksen on toimitettava 1 momentissa tarkoitetut tilastotiedot sosiaali- ja terveysministeriölle ja Vakuutusvalvontavirastolle sekä tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja edustajiston niiden johdosta tekemä päätös Vakuutusvalvontavirastolle viimeistään tilikautta seuraavan toukokuun kuluessa. Vakuutusvalvontaviraston edustajalla on oikeus olla läsnä Eläketurvakeskuksen tilintarkastuksessa, ja Eläketurvakeskuksen on annettava Vakuutusvalvontavirastolle taloudellista valvontaa varten sen määräämässä kohtuullisessa ajassa muitakin kuin edellä mainittuja tietoja.

20 §

Eläketurvakeskuksen on viipymättä ilmoitettava Eläketurvakeskuksen nimen kirjoittamiseen oikeutettujen henkilöiden nimi ja kotipaikka sosiaali- ja terveysministeriölle sekä Vakuutusvalvontavirastolle, jonka on pyynnöstä annettava todistus siitä, ketkä ovat oikeutetut kirjoittamaan Eläketurvakeskuksen nimen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2004

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Hallitussihteeri
Maritta Hirvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.