1086/2004

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2004

Valtioneuvoston asetus Valtion elokuvatarkastamosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

säädetään Valtion elokuvatarkastamosta 25 päivänä elokuuta 2000 annetun lain (776/2000) 2 ja 3 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä on 2 § laissa 1013/2004:

Neuvottelukunta
1 §

Valtion elokuvatarkastamossa on viraston toimintaa tukeva neuvottelukunta, joka käsittelee elokuvatarkastamon toiminnan kehittämissuuntia ja toimintalinjoja, tekee niitä koskevia aloitteita ja edistää elokuvatarkastamon yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.

Neuvottelukunnan asettaa opetusministeriö elokuvatarkastamon esityksestä. Neuvottelukunnan jäsenistä ainakin yhden tulee edustaa elokuvatarkastamon henkilöstöä.

Opetusministeriö vahvistaa neuvottelukunnan jäsenten palkkiot.

Henkilöstö ja sen tehtävät
2 §

Elokuvatarkastamon päällikkönä on johtaja. Lisäksi elokuvatarkastamossa voi olla muuta virka- ja työsopimussuhteista henkilöstöä.

3 §

Johtaja johtaa ja kehittää Valtion elokuvatarkastamon toimintaa sekä vastaa siitä, että elokuvatarkastamolle kuuluvat tehtävät hoidetaan tuloksellisesti. Lisäksi johtajan tulee seurata yleistä kehitystä kuvallisen viestinnän alalla.

Virat ja niiden kelpoisuusvaatimukset
4 §

Johtajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito sekä hyvä perehtyneisyys kuvalliseen viestintään.

Sen lisäksi, mitä kuvaohjelmien tarkastamisesta annetussa laissa (775/2000) säädetään, kuvaohjelman tarkastajana toimivalta ylitarkastajalta ja tarkastajalta vaaditaan korkeakoulututkinto.

Virkojen täyttäminen ja muut virka- tai työsuhdetta koskevat säännökset
5 §

Johtajan nimittää opetusministeriö.

Elokuvatarkastamon muun virkamiehen tai työsopimussuhteessa olevan henkilön nimittää tai ottaa johtaja.

Johtajan sijaisen määrää opetusministeriö.

6 §

Virkavapauden johtajalle myöntää opetusministeriö. Muulle virkamiehelle virkavapauden myöntää johtaja.

Viran hoidosta virkavapauden aikana tai viran ollessa avoinna määrää se viranomainen, joka myöntää virkavapauden.

Asioiden käsittely ja ratkaiseminen
7 §

Johtaja ratkaisee esittelystä asiat, jotka koskevat:

1) elokuvatarkastamon yleisiä toimintalinjoja ja niihin rinnastettavia muita merkittäviä asioita;

2) elokuvatarkastamon talousarvioehdotusta ja esitystä elokuvatarkastamon tulostavoitteiksi, toimintakertomusta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa;

3) elokuvatarkastamon työjärjestyksen hyväksymistä;

4) muita tällä asetuksella johtajan päätettäviksi säädettyjä asioita.

8 §

Kuvaohjelman tarkastamisesta tehdyn päätöksen varmentaa johtaja taikka hänen määräämänsä virkamies tai virkamiehet.

Erinäiset säännökset
9 §

Tarkemmat määräykset virkamiesten tehtävistä, asioiden käsittelystä ja ratkaisemisesta samoin kuin toiminnan muusta järjestämisestä annetaan työjärjestyksessä.

Voimaantulo
10 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Tällä asetuksella kumotaan Valtion elokuvatarkastamosta 21 päivänä syyskuuta 2000 annettu valtioneuvoston asetus (823/2000).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

11 §

Tällä asetuksella kumotun asetuksen nojalla vahvistetun työjärjestyksen määräyksiä, jotka eivät ole vastoin tätä asetusta, sovelletaan siihen asti, kunnes tämän asetuksen mukainen työjärjestys tulee voimaan.

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2004

Opetusministeri
Tuula Haatainen

Neuvotteleva virkamies
Erkki Norbäck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.