1010/2004

Annettu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2004

Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Ulkoasiainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä maaliskuuta 2003 annetun ulkoasiainministeriön työjärjestyksen (286/2003) 11 ja 84―86 §, sellaisina kuin niistä ovat 11 §, 85 ja 86 § asetuksessa 1043/2003, seuraavasti:

11 §
Kehityspoliittinen ohjausryhmä

Kehityspoliittinen ohjausryhmä käsittelee valmistavasti kehityspolitiikkaan ja kehitysyhteistyöhön liittyvät laajat ja periaatteelliset asiakokonaisuudet.

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii kehityspoliittisen osaston päällikkö ja varapuheenjohtajana kehityspoliittisen osaston apulaisosastopäällikkö. Muita jäseniä ovat Eurooppa-osaston, itäosaston, Amerikan ja Aasian osaston, Afrikan ja Lähi-idän osaston sekä globaaliasioiden osaston päälliköt ja varajäseniä näiden sijaiset. Kauppapoliittisen ja poliittisen osaston sekä viestintä- ja kulttuuriosaston edustajilla on oikeus osallistua ohjausryhmän kokouksiin. Ohjausryhmän sihteerinä toimii puheenjohtajan määräämä virkamies. Ohjausryhmä kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai muulla ryhmän päättämällä tavalla.

84 §
Kehitysyhteistyömäärärahojen jakaminen

Ministeri päättää kehitysyhteistyömäärärahojen tulosaluekohtaisesta jakamisesta.

85 §
Kehitysyhteistyömäärärahojen ja -valtuuksien käyttö

Ministeri päättää kehityspoliittista osastoa kuultuaan kehitysyhteistyömäärärahojen sekä kehitysyhteistyön myöntö- ja sopimusvaltuuksien käytöstä kehitysyhteistyön hankkeisiin ja ohjelmiin sekä määrärahojen asettamisesta edustustojen käyttöön.

Kehityspoliittisen osaston päällikkö päättää 1 momentissa tarkoitetuista, enintään 200 000 euron määrärahoista ja valtuuksista, ellei kyse ole monenvälisen järjestön vuosiavustuksesta, kansainvälisten ja kehitysmaiden järjestöjen kautta ohjattavasta tai kansainvälisille tutkimuslaitoksille ja ohjelmille annettavasta temaattisesta tuesta, humanitaarisesta avusta, tuesta kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle tai muusta yhteiskunnallisesti merkittävästä asiasta.

Kehitysyhteistyömäärärahoja hallinnoivien osastojen päälliköt päättävät vastuualueellaan määrärahojen ja valtuuksien käytöstä aiheutuvien menojen aikataulun muuttamisesta sekä hankkeiden peruuttamisesta voimassa olevan tulosaluekohtaisen jaon puitteissa.

86 §
Kehitysyhteistyön suunnittelu, täytäntöön- pano ja valvonta

Kehitysyhteistyömäärärahoja hallinnoivien osastojen virkamiehet ratkaisevat vahvistettujen määrärahojen ja valtuuksien rajoissa vastuualueellaan asiat, jotka koskevat 85 §:n mukaisesti tehtyjen päätösten täytäntöönpanoa, kehitysyhteistyön suunnittelua ja valvontaa sekä niihin liittyviä sitoumuksia, sopimuksia ja toimeksiantoja, seuraavasti:

1) osastopäällikkö vieraille valtioille sekä hallitusten välisille kansainvälisille järjestöille ja kansainvälisille kehitysrahoituslaitoksille annettavaa tukea koskevat sitoumukset ja sopimukset, silloin kun kyse on ministeriön toimivaltaan kuuluvasta asiasta, jollei kansainvälisestä sopimuksesta muuta johdu;

2) yksikönpäällikkö muut kuin 1 kohdassa tarkoitetut asiat.

Jos 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu asia ei kuulu minkään yksikön vastuualueeseen, sen ratkaisee osastopäällikkö.

Kiertävä suurlähettiläs ratkaisee tarkoitukseen osoitettujen varojen puitteissa asiat, jotka koskevat kehitysyhteistyön paikallisiin hankkeisiin liittyviä sopimuksia ja muita oikeustoimia hänen toimialueellaan.

Osastopäällikkö ja yksikönpäällikkö voivat valtuuttaa muun ulkoasiainhallinnon virkamiehen allekirjoittamaan sitoumuksen tai sopimuksen, jonka osastopäällikkö tai yksikönpäällikkö on hyväksynyt.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2004.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2004

Ulkoasiainministeri
Erkki Tuomioja

Lainsäädäntöneuvos
Elisa Kumpula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.