989/2004

Annettu Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2004

Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian työjärjestyksen muuttamisesta

Valtioneuvoston kanslian päätöksen mukaisesti

kumotaan 28 päivänä lokakuuta 2003 annetun valtioneuvoston kanslian työjärjestyksen (893/2003) 12 §:n 1 momentin 10 kohta,

muutetaan 2 §:n 1 momentti, 12 §:n 1 momentin 9 kohta ja 2 momentti, 20 §:n 1 momentti, 28 §:n 1 kohta, 29 §, 30 §:n 11 kohta ja 34 §,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 1 momentti ja osaksi 34 § asetuksessa 382/2004, seuraavasti:

2 §

Valtiosihteeri johtaa ja valvoo pääministerin lähimpänä apuna kanslian toimintaa. Suoraan valtiosihteerin alaisina toiminnallisesti ovat hallinto- ja kehittämisyksikön poliittisen johdon asiantuntijasihteeristö, valtioneuvoston tiedotusyksikkö, valtioneuvoston EU-sihteeristö ja valtioneuvoston valmiusyksikkö valtioneuvoston ja sen jäsenten sekä valtioneuvoston kanslian ja oikeuskanslerinviraston turvallisuuspalvelun sekä tilannekuvatoiminnan osalta.


12 §

Hallinto- ja kehittämisyksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat


9) yleistä hallintoa sekä edustamista tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa.

Omana vastuualueenaan yksikössä on poliittisen johdon asiantuntijasihteeristö, jonka esimiehenä toimii tehtävään määrätty virkamies. Vastuualue käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) talousneuvoston sihteeristö-tehtäviä;

2) hallitusohjelman toteutumisen seurantaa;

3) pitkän aikavälin tulevaisuutta koskevia selontekoja ja niiden valmisteluun liittyvää yhteydenpitoa; sekä

4) määräaikaisia suunnittelu- ja selvitystehtäviä, jotka eivät kuulu muun ministeriön toimialaan.


20 §

Vuosilomista ja muista poissaoloista pitää luetteloa hallinto- ja kehittämisyksikkö, jolle jokaisen on toimitettava esimiehen hyväksymät loma- ja poissaoloilmoitukset.


28 §

Sen lisäksi mitä muualla on säädetty, pääministeri ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) vähintään vaativuusluokkaan 15 kuuluvan virkamiehen nimittämistä,


29 §

Valtioneuvoston käännöstoimiston päällikkö nimittää enintään vaativuusluokkaan 14 kuuluvan kielenkääntäjänä toimivan virkamiehen.

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun enintään vaativuusluokkaan 14 kuuluvan virkamiehen nimittää alivaltiosihteeri.

30 §

Sen lisäksi mitä muualla tässä työjärjestyksessä on säädetty, alivaltiosihteeri ratkaisee asiat, jotka koskevat:


11) tarkentavaa virkaehtosopimusta ja sen nojalla valtioneuvoston kanslian ratkaistavia sen virkamiesten palvelussuhteen ehtoja.

34 §

Toimintayksikön esimies ratkaisee yksikkönsä toimintaa koskevat asiat.

Sellaisen asian, jossa on tehtävä kirjallinen hallintopäätös, toimintayksikön esimies ratkaisee kuitenkin vain siinä tapauksessa, että oikeus on hänelle tässä työjärjestyksessä nimenomaisesti annettu.

Toimintayksikölle tai vastuualueelle alivaltiosihteerin päätöksellä osoitettujen määrärahojen käytön ratkaisee toimintayksikön esimies, vastuualueen esimies tai muu määrätty vastuuhenkilö. Tähän kuuluu myös tilausten ja hankintasopimusten tekeminen. Toimintayksikön esimies hyväksyy muutoin yksikön menot ja tulot.

Tietoja viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain tarkoittamista viranomaisen julkisista asiakirjoista antaa asian käsittelijä. Salaisen tai muun viranomaisen asiakirjan luovuttamista koskevan päätöksen tekee toimintayksikön esimies.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2004.

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2004

Pääministeri
Matti Vanhanen

Ylitarkastaja
Kari Peltonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.