970/2004

Annettu Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeriön asetus suoramyynnin viitemääristä

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n, sellaisena kuin se on laissa 273/2003, sekä Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun lain (355/1995) 13 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tällä asetuksella pannaan täytäntöön maito- ja maitotuotealan maksun vahvistamisesta annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1788/2003, jäljempänä neuvoston asetus, siltä osin kuin se koskee neuvoston asetuksen 5 artiklan g alakohdassa määriteltyä suoramyyntiä.

2 §
Suoramyynnin viitemäärä

Suoramyynnin viitemäärä on se tilakohtainen litramäärä, joka tuottajalla on oikeus asianomaisen vuoden huhtikuun 1 päivänä alkavan 12 kuukauden jakson, jäljempänä tuotantojakso, aikana ilman ylitysmaksua myydä tai siirtää maitoa suoraan kuluttajalle sekä myydä tai siirtää muita maitotuotteita.

3 §
Suoramyynnin viitemäärän hakeminen

Suoramyynnin viitemäärää haetaan asianomaiselta työvoima- ja elinkeinokeskukselta. Samalle tuottajalle voidaan myöntää vain yksi suoramyynnin viitemäärä. Viitemäärä on tila- ja tuottajakohtainen. Viitemäärän ostamista voi hakea kaksi kertaa tuotantojakson aikana. Hakuajat päättyvät huhtikuun ja lokakuun lopussa. Hakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön vahvistamalla lomakkeella ja siihen on liitettävä lomakkeessa mainitut selvitykset.

4 §
Kansallinen varanto

Maa- ja metsätalousministeriö hallinnoi suoramyynnin viitemäärien kansallista varantoa. Ministeriö jakaa muutoin kuin 7 §:n mukaisesti varantoon kertyneitä suoramyynnin viitemääriä työvoima- ja elinkeinokeskuksille määräämillään perusteilla edelleen jaettavaksi. Varannosta myönnetyistä viitemääristä peritään tuottajilta ministeriön määräämä maksu.

Tuottajalla, joka on lopettanut suoramyynnin ja jonka viitemäärä on siirretty varantoon, on oikeus aloittaa suoramyynti uudelleen kahden vuoden kuluessa sen tuotantojakson alusta, jonka aikana viitemäärä on siirretty varantoon.

5 §
Suoramyynnin viitemäärien siirtäminen ja muuntaminen

Työvoima- ja elinkeinokeskus vahvistaa suoramyynnin viitemäärien yhdistämiset, siirrot ja muunnokset. Viitemääriä yhdistettäessä ja siirrettäessä on soveltuvin osin noudatettava, mitä täysmaidon toimitusten viitemäärien siirtämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (206/2004) 2―6 §:ssä säädetään.

Jos viitemäärien yhdistämistä tai siirtämistä haetaan koskemaan jo kulumassa olevaa tuotantojaksoa, hakemus on toimitettava asianomaiseen työvoima- ja elinkeinokeskukseen tuotantojakson päättymistä edeltävän lokakuun loppuun mennessä.

Neuvoston asetuksen 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua viitemäärän tilapäistä ja lopullista muuntamista on haettava tuotantojakson päättymistä edeltävän lokakuun loppuun mennessä.

6 §
Hallinnollinen suoramyynnin viitemäärien kauppa

Suoramyynnin viitemäärien osto ja myynti ilman, että samalla luovutetaan maatila tai yli kaksi kolmasosaa sen pelloista tapahtuu työvoima- ja elinkeinokeskusten välityksellä valtion lukuun. Osto- ja myyntihinta on 8,4094 senttiä litralta. Myyntihintaan lisätään arvonlisävero. Ostohintaan lisätään arvonlisävero, jos myyjä on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

7 §
Viitemäärien ostaminen tuottajilta hallinnollisesti myytäviksi

Työvoima- ja elinkeinokeskus ostaa toimialueellaan myyntiin tulevat suoramyynnin viitemäärät. Ostettavan viitemäärän osan on oltava vähintään 1 000 litraa. Myyntitarjous on sitova ja sen voi peruuttaa vain erityisestä syystä.

Työvoima- ja elinkeinokeskus maksaa kauppahinnan myyjän valitsemaan rahalaitokseen hänen ilmoittamalleen tilille. Maksu tuottajalle tapahtuu viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun viitemäärä on myyty edelleen.

Suoramyynnin viitemääräksi vahvistetaan tilan aikaisemman viitemäärän ja siitä luovutetun osan erotus kuitenkin niin, että alle 1 000 litran viitemäärää ei vahvisteta. Valtiolle myyty viitemäärä tai sen osa on myyjän hallinnassa sen tuotantojakson loppuun, jonka aikana myyntitarjous on jätetty työvoima- ja elinkeinokeskukseen.

8 §
Suoramyynnin viitemäärien myynti tuottajille hallinnollisessa viitemäärien kaupassa

Työvoima- ja elinkeinokeskus myy 7 §:n mukaisesti valtiolle ostetut suoramyynnin viitemäärät toimialueensa tuottajille. Alle 1 000 litran viitemääriä ei myydä. Ostajalta peritään maksu etukäteen. Maksu on maksettava 30 päivän kuluessa siitä, kun ostaja on saanut tiedon myyntipäätöksestä. Päätös raukeaa, jos maksua ei suoriteta määräajassa.

9 §
Jako suoramyynnin viitemääriä hallinnollisesti myytäessä

Jos suoramyynnin viitemäärien kysyntä työvoima- ja elinkeinokeskuksen alueella ylittää viitemäärien tarjonnan, keskus myy ostamansa viitemäärät toimialueensa tuottajille noudattaen soveltuvin osin 5 §:ssä mainitun ministeriön asetuksen 10 §:ssä säädettyjä perusteita. Sanottuja viitemääriä ei voi kolmen seuraavan tuotantojakson aikana muuntaa meijeritoimitusten viitemääriksi.

10 §
Peltoalavaatimus

Viitemääriä 5 §:n mukaisesti siirrettäessä tai yhdistettäessä taikka uusia viitemääriä 8 §:n mukaisesti myytäessä edellytyksenä on, että tuottajalla on hallinnassaan vähintään yksi hehtaari peltoa kutakin hallitsemansa viitemäärän 12 000 litraa kohti.

Jos maatilasta on vuokrattu tai vapaaehtoisella kaupalla myyty peltoa viitemäärän vahvistamisen jälkeen eikä tilalla luovutuksen jälkeen ole peltoa 1 momentissa mainittua määrää, työvoima- ja elinkeinokeskuksen on alennettava viitemäärä maatilan peltopinta-alaa vastaavaksi. Viitemäärien erotus siirretään korvauksetta kansalliseen varantoon.

11 §
Tuottajan ilmoitus

Edellä 2 §:ssä tarkoitetun tuotantojakson päätyttyä, kuitenkin ennen jakson päättymistä seuraavan toukokuun 15 päivää, tuottajan on maa- ja metsätalousministeriön vahvistamalla lomakkeella ilmoitettava työvoima- ja elinkeinokeskukselle tuotekohtainen yhteenveto kaikesta suoramyynnistään kyseisen tuotantojakson aikana.

12 §
Rekisteri

Tässä asetuksessa tarkoitettujen suoramyynnin viitemäärien seuraamiseksi ja valvomiseksi on maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen ylläpitämä rekisteri. Työvoima- ja elinkeinokeskukset ilmoittavat rekisteriin uusien viitemäärien vahvistamiset ja vahvistetuissa viitemäärissä tapahtuneet muutokset sekä 11 §:ssä tarkoitetut tuottajan ilmoittamat tiedot.

13 §
Tasaus

Tuottajien tilakohtaiset suoramyynnin viitemäärien ylitykset tasataan kansallisella tasolla sen määrän perusteella, kuinka paljon kunkin tuottajan viitemäärä on ylittynyt. Jos tuottajalle ei ole vahvistettu viitemäärää tai se on siirretty toiselle tuottajalle tai kansalliseen varantoon ja hän kuitenkin harjoittaa suoramyyntiä, tuottajan viitemääräksi katsotaan nolla, eikä hän saa hyväkseen tämän pykälän mukaista tasausta. Edellisessä virkkeessä sanottu koskee myös tuottajia, jotka eivät noudata edellä 11 §:ssä säädettyä määräaikaa.

14 §
Toimivaltainen viranomainen

Työvoima- ja elinkeinokeskus, jonka toimialueella tuottajan maatilan talouskeskus sijaitsee, ostaa, myy, siirtää, yhdistää alentaa, muuntaa ja peruuttaa suoramyynnin viitemäärät sekä perii ylitysmaksun.

Tässä asetuksessa työvoima- ja elinkeinokeskukselle säädetyt tehtävät hoitaa Ahvenanmaalla maakunnan lääninhallitus.

15 §
Valvonta ja rangaistukset

Valvonnasta ja rangaistuksista säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1100/1994) 2 luvussa.

16 §
Muutoksenhaku

Muutoksenhausta työvoima- ja elinkeinokeskuksen ja Ahvenanmaan lääninhallituksen päätökseen säädetään Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain (355/1995) 11 §:ssä.

17 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä marraskuuta 2004 ja se on voimassa 31 päivään maaliskuuta 2008.

Tällä asetuksella kumotaan 22 päivänä kesäkuuta 1995 maidon ja maitotuotteiden suoramyynnin viitemääristä annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (894/1995). Työvoima- ja elinkeinokeskus vahvistaa mainitun päätöksen nojalla vahvistetut väliaikaiset viitemäärät ilman eri hakemusta pysyviksi viitemääriksi, jollei niitä ole siirretty tai siirretä kansalliseen varantoon.

Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Vanhempi hallitussihteeri
Heikki Koponen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.