960/2004

Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2004

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista kauppa- ja teollisuusministeriön maksullisista suoritteista

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla:

1 §

Kauppa- ja teollisuusministeriön ydinenergialain (990/1987) mukaisista ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista suoritteista peritään maksuja valtiolle tämän asetuksen mukaisesti.

2 §

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) ydinenergialain mukaiset kauppa- ja teollisuusministeriön lupapäätökset ja lupahakemusten käsitteleminen;

2) ydinenergialain 8 §:n 2 momentissa tarkoitettua ennakkotietoa koskevat päätökset;

3) päätökset huolehtimisvelvollisuuden siirtämisestä;

4) päätökset huolehtimisvelvollisuuden lakkaamisesta;

5) päätökset pakollisesta jätehuoltoyhteistyöstä; sekä

6) ydinjätehuollon ja ydinjätehuollon kustannuksiin varautumisen valvontaan kuuluva muu valvontatoiminta kuin 1–5 kohdassa tarkoitetut päätökset.

3 §

Edellä 2 §:ssä tarkoitetuista suoritteista peritään liitteenä olevan hinnaston mukaiset maksut.

Haettaessa ydinenergialain 25 §:n 2 momentissa tarkoitettua lupaehtojen muuttamista peritään kolme neljäsosaa hinnastossa mainitusta maksusta.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 2004 ja on voimassa 30 päivään kesäkuuta 2005 saakka.

Tätä asetusta sovelletaan asetuksen voimaantulon jälkeen vireille tulleisiin hakemuksiin.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2004

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Vanhempi hallitussihteeri
Minna Hyttinen

Liite

Hinnasto
Päätös tai suorite Maksu euroa
1. Luvat ydinenergian käyttöön
1.1. Vientilupa 440,-
1.2. Tuontilupa 440,-
1.3. Lupa yksityisoikeudellisen sopimuksen tekemiseen ja toteuttamiseen 440,-
1.4. Kulkuvälineessä olevan ydinlaitoksen tilapäinen käyttö Suomen alueella 8 410,-
2. Ydinenergialain 8 §:n 2 momentissa tarkoitettu ennakkotieto toiminnanluvanvaraisuudesta 250,-
3. Lupahakemuksen tutkimatta jättäminen 250,-
4. Ydinjätehuolto
4.1. Ydinjätehuollon vuotuinen valvontamaksu
4.1.1.Jätehuoltovelvolliset, joiden huolehtimisvelvollisuus käsittää yleiseltämerkitykseltään huomattavan ydinlaitoksen käytöstä poistamisen 6 220,-
4.1.2.Muut jätehuoltovelvolliset 1 350,-
4.2. Päätös huolehtimisvelvollisuuden siirtämisestä 6 060,-
4.3. Päätös huolehtimisvelvollisuuden lakkaamisesta 6 060,-
5. Varautuminen ydinjätehuollon kustannuksiin
5.1. Varautumisvelvollisuuden vuotuinen valvontamaksu
5.1.1.Jätehuoltovelvolliset, joiden huolehtimisvelvollisuus käsittääyleiseltä merkitykseltään huomattavan ydinlaitoksen käytöstä poistamisen 6 220,-
5.1.2.Muut jätehuoltovelvolliset 1 350,-

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.