941/2004

Annettu Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 2004

Laki merityöaikalain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 9 päivänä huhtikuuta 1976 annetun merityöaikalain (296/1976) 1 §:n 3 momentti ja 2 §:n 9 kohta, sellaisena kuin niistä on 2 §:n 9 kohta laissa 942/1997, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan 2 §:ssä säädetyin rajoituksin myös työhön merikalastusaluksessa, joka liikennöi työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain (248/1982) soveltamisalan ulkopuolisilla vesialueilla.


2 §
Poikkeukset soveltamisalasta

Tätä lakia ei sovelleta työhön, jota tekee:


9) henkilö, joka on toimessa:

a) valtion aluksessa, jota käytetään puolustus- tai vartiointitehtäviin; taikka

b) kalastusaluksessa, jos alus on pyyntialueella; tällöinkin työhön sovelletaan kuitenkin 9 a §:n säännöksiä vähimmäislepoajasta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2004.

HE 136/2004
TyVM 10/2004
EV 124/2004
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/88/EY (32003L0088); EYVL N:o L 299, 18.11.2003, s. 9

Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 2004

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Työministeri
Tarja Filatov

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.