931/2004

Annettu Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 2004

Laki ympäristöhallinnosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ympäristöhallinnosta 24 päivänä tammikuuta 1995 annetun lain (55/1995) 5 §:n 2 momentti sekä 7 ja 9 § sekä

lisätään lakiin uusi 4 a § seuraavasti:

4 a §
Alueellisen ympäristökeskuksen johtaminen ja asioiden ratkaiseminen

Alueellisen ympäristökeskuksen päällikkönä on johtaja.

Johtaja ratkaisee alueelliselle ympäristökeskukselle kuuluvat tärkeimmät asiat. Ratkaisuvallan siirtämisestä ympäristökeskuksen muille virkamiehille määrätään työjärjestyksessä. Työjärjestyksen vahvistaa johtaja.

5 §
Yhteistyö muiden viranomaisten kanssa

Alueellinen ympäristökeskus osallistuu alueiden kehittämiseen siten kuin siitä erikseen säädetään.

7 §
Suomen ympäristökeskuksen johtaminen ja asioiden ratkaiseminen

Suomen ympäristökeskuksen päällikkönä on pääjohtaja.

Pääjohtaja ratkaisee Suomen ympäristökeskukselle kuuluvat tärkeimmät asiat. Ratkaisuvallan siirtämisestä ympäristökeskuksen muille virkamiehille määrätään työjärjestyksessä. Työjärjestyksen vahvistaa pääjohtaja.

Suomen ympäristökeskuksessa voi olla neuvoa-antavana elimenä neuvottelukunta, jonka tehtävistä, kokoonpanosta ja asettamisesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

9 §
Tarkemmat säännökset

Tarkempia säännöksiä alueellisten ympäristökeskusten ja Suomen ympäristökeskuksen hallinnon ja toimintojen järjestämisestä, asioiden ratkaisemisesta sekä virkamiesten kelpoisuusvaatimuksista ja nimittämisestä annetaan valtioneuvoston asetuksella. Hallinnon ja toimintojen järjestämisestä ja asioiden ratkaisemisesta määrätään lisäksi tarkemmin työjärjestyksessä.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 2004.

Tämän lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin voidaan ryhtyä ennen lain voimaantuloa.

HE 108/2004
YmVM 14/2004
EV 127/2004

Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 2004

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ympäristöministeri
Jan-Erik Enestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.