913/2004

Annettu Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2004

Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

lisätään luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta 29 päivänä kesäkuuta 2000 annettuun valtioneuvoston asetukseen (644/2000) uusi 10 a § ja uusi 46 a §, seuraavasti:

10 a §
Tukikelpoinen pelto vuonna 2005 tehtävissä sitoumuksissa

Peruslohko, joka on peltoa, on tukikelpoinen vuonna 2005 tehtävissä uusissa luonnonhaittakorvaussitoumuksissa ja ympäristötukisitoumuksissa, jos

1) sitä on haettu vuonna 2005 tukikelpoiseksi alaksi;

2) siitä on haettu vuonna 2004 luonnonhaittakorvausta luonnonhaittakorvaussitoumuksen osalta ja ympäristötukea ympäristötukisitoumuksen osalta;

3) se on ollut vuonna 2004 tukikelpoista alaa 10 §:ssä säädetyllä tavalla haetussa tukimuodossa; ja

4) se on vuoden 2005 tukihakemuksessa ilmoitettu joko viljelyksessä olevaksi, peltokasviasetuksessa säädetyllä tavalla kesannoiduksi, viljelyyn liittyväksi kesannoksi tai tilapäisesti viljelemättömäksi pelloksi.

Viljelyyn liittyvällä kesannolla tarkoitetaan sellaisia peltoalueita, jotka hakuvuonna ovat kesantona luonnonmukaiseen tuotantoon liittyvässä viljelykierrossa. Viljelyksessä olevaksi pelloksi katsotaan myös viherlannoitusaloina ilmoitetut peltoalat maa- ja metsätalousministeriön erikseen säätämillä edellytyksillä ja tämän asetuksen mukaiseen viisi- tai kymmenvuotiseen suojavyöhykkeen perustamisen ja hoidon sopimukseen sisältyvä peltoala. Tukikelpoiseksi alaksi viljelijä voi ilmoittaa myös tässä asetuksessa tarkoitettuihin sopimuksiin ja maatalouden ympäristötuesta annetussa valtioneuvoston päätöksessä tarkoitettuihin erityistukisopimuksiin sisältyvän alueen silloin kun sopimus on tehty peltoa koskevaksi.

Vuonna 2005 tehtävien sitoumusten tukikelpoisen pellon osalta sovelletaan lisäksi mitä 10 §:n 2―4 momentissa ja 46 a §:ssä säädetään.

46 a §
Uusia alueita vuonna 2005 tai myöhemmin tehtyyn sitoumukseen

Peruslohko voidaan 46 §:ssä säädetyillä edellytyksillä hyväksyä vuonna 2005 tai myöhemmin tehdyn sitoumuksen piiriin, jos

1) se on ollut viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2004 sellainen viljelykelpoinen peltoalue, että se voidaan kyseisenä päivänä olleessa kunnossaan ottaa 9 §:n mukaiseen tavanomaisen hyvän maatalouskäytännön edellyttämään viljelykäyttöön viimeistään 1 päivänä kesäkuuta 2005;

2) tieto kyseisestä peltoalueesta ja sen sijaintitiedot on toimitettu kirjallisesti kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle maa- ja metsätalousministeriön vahvistaman menettelyn mukaisesti viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2004; ja

3) peruslohko ja sen käyttö on ilmoitettu 10 a §:n 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla vuoden 2005 tukihakemuksessa.


Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä lokakuuta 2004.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Maatalousneuvos
Esko Juvonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.