911/2004

Annettu Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä eläimille annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä eläimille 30 päivänä heinäkuuta 1997 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (743/1997) 2 §, sellaisena kuin se on osaksi päätöksessä 935/1998 ja asetuksessa 510/2000, seuraavasti:

2 §
Lääkeaineiden käytön rajoittaminen

Stilbeenin ja stilbeenijohdannaisten käyttö on kielletty kaikille eläinlajeille.

Seuraavien aineiden käyttö on kielletty tuotantoeläimille:

1) aineet, joilla on estrogeeninen, androgeeninen tai gestageeninen vaikutus;

2) aineet, joilla on tyreostaattinen vaikutus;

3) nitrofuraanit, kloramfenikoli, dapsoni, ronidatsoli, dimetridatsoli, metronidatsoli, kloroformi, klooripromatsiini, kolkisiini sekä Aristolochia spp. ja sen johdannaisvalmisteet;

4) naudan somatotropiini ja sen johdannaiset; sekä

5) beeta-agonistit.

Edellä 2 momentista poiketen estrogeenisesti (lukuunottamatta 17-beeta-estradiolia tai sen estereitä), androgeenisesti tai gestageenisesti vaikuttavia aineita sisältäviä lääkkeitä saadaan kuitenkin käyttää tuotantoeläinten lisääntymishäiriöiden hoitoon, tiineyden keskeyttämiseen sekä tuotantoeläinten lisääntymiseen liittyvään käsittelyyn.

17-beeta-estradiolia tai sen estereitä saa käyttää nautaeläinten hoitoon vain, kun niillä on maseroitunut tai muumioitunut sikiö tai pyometra.

Lisäksi 17-beeta-estradiolia tai sen estereitä saa käyttää nautaeläinten, hevosten, lampaiden tai vuohien kiiman aikaansaamiseksi.

Samoin edellä 2 momentista poiketen beeta-agonisteja sisältäviä lääkevalmisteita saadaan käyttää nautojen synnytysavun yhteydessä sekä hevosten ja muiden kavioeläinten hengitystiesairauksien hoidossa, luomisen ehkäisyssä ja synnytysavun yhteydessä.

Dimetridatsolin käytöstä rehun lisäaineena säädetään kuitenkin rehulaissa (396/1998) ja rehun lisäaineista annetussa maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä (125/1998).

Lisäksi 2 momentista poiketen saadaan kuitenkin hevosille, joiden hevostalouslain (796/1993) 3 §:ssä tarkoitetun jalostusjärjestön myöntämään alkuperäiseen rekisteröidyn hevosen rekisterikirjaan tai hevospassiin on merkitty, että hevosen teurastaminen elintarvikkeena käytettäväksi on kielletty, käyttää 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettuja lääkeaineita.


Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä lokakuuta 2004.

Sen 2 §:n 5 momentti on voimassa 14 päivään lokakuuta 2006 saakka.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/74/EY (32003L0074); EUVL N:o L 262, 14.10.2003, s. 17

Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Eläinlääkintöylitarkastaja
Erkki Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.