844/2004

Annettu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2004

Valtioneuvoston asetus polttomoottoreiden pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään 4 päivänä helmikuuta 2000 annetun ympäristönsuojelulain (86/2000) 13 ja 24 §:n nojalla sellaisena kuin niistä on 13 § osaksi laissa 1100/2002:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan liikkuviin työkoneisiin asennettaviin kaikkiin moottoreihin ja matkustaja- ja tavaraliikenteen tieajoneuvoihin asennettaviin apumoottoreihin. Tämän asetuksen liitteessä on esimerkkiluettelo liikkuvista työkoneista, joissa käytettäviin moottoreihin tätä asetusta sovelletaan.

Tätä asetusta ei sovelleta moottoreihin, joita käytetään:

1) moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetussa neuvoston direktiivissä 70/156/ETY tai kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/24/EY määritellyssä ajoneuvossa;

2) maatalous- tai metsätraktoreiden, niiden perävaunujen ja vedettävien vaihdettavissa olevien koneiden ja näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnästä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/37/EY määritellyssä maataloustraktorissa;

3) laivassa;

4) veturissa;

5) ilma-aluksessa;

6) moottorikelkassa tai muussa maastokäyttöön tarkoitetussa ajoneuvossa.

Tätä asetusta ei myöskään sovelleta:

1) puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen käyttöön tarkoitettuihin moottoreihin;

2) moottoreihin, joille hyväksyntäviranomainen on myöntänyt 2 §:n 1 kohdassa mainitun työkoneiden päästödirektiivin 10 artiklan 2 kohdan perusteella vapautuksen siinä tarkoitetun erillisen hakemuksen perusteella; eikä

3) Suomessa valmistettuihin, yhteisön markkinoiden ulkopuolelle tarkoitettuihin moottoreihin.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) työkoneiden päästödirektiivillä liikkuviin työkoneisiin asennettavien polttomoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen torjuntatoimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 97/68/EY siten kuin sitä on sopeutettu tekniseen kehitykseen komission direktiivillä 2001/63/EY ja muutettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/88/EY;

2) liikkuvalla työkoneella korilla varustettua tai koritonta liikkuvaa tai siirrettävää konetta taikka siirrettävää teollisuuslaitetta tai -ajoneuvoa, jota ei ole tarkoitettu matkustajien tai tavaroiden kuljetukseen maantiellä ja johon on asennettu työkoneiden päästödirektiivin liitteen I kohdassa 1 määritelty polttomoottori;

3) tyyppihyväksynnällä menettelyä, jossa Euroopan unionin jäsenvaltion hyväksyntäviranomainen vahvistaa liikkuvaan työkoneeseen tarkoitetun moottorityypin tai moottoriperheen täyttävän työkoneiden päästödirektiivissä säädetyt vaatimukset;

4) moottorityypillä moottoriluokkaa, johon kuuluvat moottorit eivät eroa toisistaan työkoneiden päästödirektiivin liitteen II lisäyksessä 1 säädettyjen olennaisten ominaisuuksien osalta;

5) moottoriperheellä valmistajan määrittelemää moottoreiden ryhmää, jolla oletetaan suunnittelunsa perusteella olevan samanlaiset pakokaasupäästöominaisuudet ja johon kuuluvat moottorit ovat työkoneiden päästödirektiivin vaatimusten mukaiset;

6) perusmoottorilla moottoria, joka on valittu moottoriperheestä siten, että se täyttää työkoneiden päästödirektiivin liitteen I kohdissa 6 ja 7 säädetyt vaatimukset;

7) moottorin antoteholla työkoneiden päästödirektiivin liitteen I kohdan 2.4 mukaista nettotehoa;

8) moottorin valmistuspäivällä päivämäärää, jolloin moottori läpäisee viimeisen tarkastuksen tuotantolinjalta valmistumisen jälkeen;

9) markkinoille luovuttamisella tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvan tuotteen asettamista ensimmäisen kerran saataville yhteisön markkinoilla, maksua vastaan tai ilmaiseksi, yhteisössä tapahtuvaa jakelua tai käyttöä varten;

10) valmistajalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka vastaa hyväksyntäviranomaiselle kaikista tyyppihyväksyntäprosessin vaiheista sekä tuotannon vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta;

11) hyväksyntäviranomaisella Euroopan unionin jäsenvaltion toimivaltaista viranomaista, joka on vastuussa kaikista moottorin tai moottoriperheen tyyppihyväksynnän osavaiheista, hyväksyntätodistusten myöntämisestä ja niiden peruuttamisesta sekä toimimisesta yhteystahona muiden jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa sekä joka on vastuussa valmistajan tuotannon vaatimustenmukaisuusjärjestelyjen todentamisesta;

12) teknisellä tutkimuslaitoksella yhteisöä tai toimielintä, joka on nimetty testauslaboratorioksi suorittamaan testejä tai tarkastuksia hyväksyntäviranomaisen puolesta;

13) ilmoituslomakkeella työkoneiden päästödirektiivin liitteen II mukaista asiakirjaa, jossa ilmoitetaan tyyppihyväksyntähakemuksessa annettavat tiedot;

14) aineistokansiolla tekniselle tutkimuslaitokselle tai hyväksyntäviranomaiselle toimitettuja työkoneiden päästödirektiivin liitteessä II tarkoitetussa ilmoituslomakkeessa määriteltyjä aineistoja, kuten tietoja, piirustuksia tai valokuvia;

15) tietopaketilla aineistokansiota sekä teknisen tutkimuslaitoksen tai hyväksyntäviranomaisen siihen lisäämiä testausselosteita tai muita asiakirjoja;

16) tietopaketin hakemistolla asiakirjaa, johon on luetteloitu tietopaketin sisältö asianmukaisesti numeroituna tai muutoin merkittynä siten, että kaikki sivut voidaan helposti tunnistaa;

17) päästökestojaksolla työkoneiden päästödirektiivin liitteen IV lisäyksessä 4 ilmoitettua tuntimäärää, joka käytetään huononemiskertoimien määrittämiseen;

18) vaihtomoottorilla uutta moottoria, joka on valmistettu ja toimitettu yksinomaan tietyn koneen vaihtomoottoriksi;

19) kannettavalla moottorilla moottoria, joka täyttää ainakin yhden seuraavista vaatimuksista:

a) moottoria on käytettävä laitteessa, jota käyttäjä kantaa laitteen käyttötarkoituksen tai käyttötarkoitusten ajan;

b) moottoria on käytettävä laitteessa, jonka on toimittava eri asennoissa, esimerkiksi ylösalaisin tai sivuttain, laitteen käyttötarkoituksen tai käyttötarkoitusten saavuttamiseksi;

c) moottoria on käytettävä laitteessa, jossa moottorin ja laitteen yhteinen kuivapaino on alle 20 kiloa, ja ainakin yhden seuraavista edellytyksistä on täytyttävä:

i) käyttäjän on joko tuettava tai kannettava laitetta laitteen käyttötarkoituksen tai käyttötarkoitusten ajan;

ii) käyttäjän on joko tuettava laitetta tai säädettävä sen asentoa laitteen käyttötarkoituksen tai käyttötarkoitusten ajan;

iii) moottoria on käytettävä generaattorissa tai pumpussa;

20) muulla kuin kannettavalla moottorilla moottoria, joka ei vastaa kannettavan moottorin määritelmää;

21) ammattikäyttöön tarkoitetulla, eri asennoissa toimivalla kannettavalla moottorilla kannettavaa moottoria, joka täyttää edellä 19 kohdassa tarkoitetun määritelmän alakohtien a ja b vaatimukset ja jonka osalta moottorivalmistaja on saanut työkoneiden päästödirektiivin liitteen IV lisäyksessä 4 olevan 2.1 jakson mukaan hyväksyntäviranomaisen hyväksynnän 3 luokan päästökestojakson sovellettavuudesta moottoriin;

22) tuotantomäärältään pienellä moottoriperheellä kipinäsytytysmoottoriperhettä, jonka vuosittainen kokonaistuotanto on alle 5 000 moottoria; sekä

23) tuotantomäärältään pienellä kipinäsytytysmoottoreiden valmistajalla valmistajaa, jonka vuosittainen kokonaistuotanto on alle 25 000 moottoria.

3 §
Hyväksyntäviranomainen

Ajoneuvohallintokeskus toimii Suomessa tämän asetuksen mukaisena hyväksyntäviranomaisena vaihtelevalla nopeudella käytettäville puristussytytysmoottoreille, joiden nettoteho on 18 kW tai suurempi, mutta enintään 560 kW.

4 §
Tekninen tutkimuslaitos

Ympäristöministeriö nimeää tekniset tutkimuslaitokset, joita tarvitaan testauslaboratoriona 11 §:ssä tarkoitetussa hyväksyntätestissä ja 14 §:ssä tarkoitetussa tuotannon vaatimustenmukaisuuden tarkastamisessa. Teknisen tutkimuslaitoksen tulee olla moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta annetun neuvoston direktiivin 92/53/ETY säännösten mukainen.

5 §
Puristussytytysmoottorien päästöjen raja-arvot

Liikkuvan työkoneen puristussytytysmoottorin, jonka nettoteho on 18 kW tai suurempi, mutta enintään 560 kW, tyyppihyväksynnän edellytyksenä on, että moottorin pakokaasu- ja hiukkaspäästöt eivät ylitä seuraavan taulukon raja-arvoja:

Nettoteho Hiilimonoksidi Hiilivedyt Typen oksidit Hiukkaset
P (kW) g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh
130≤P≤560 3,5 1,0 6,0 0,2
75≤P<130 5,0 1,0 6,0 0,3
37≤P<75 5,0 1,3 7,0 0,4
18≤P<37 5,5 1,5 8,0 0,8

Tämän pykälän raja-arvoja sovelletaan myös vakionopeudella käytettäviin puristussytytysmoottoreihin, joiden nettoteho on 18 kW tai suurempi mutta enintään 560 kW.

6 §
Kannettavien kipinäsytytysmoottorien päästöjen raja-arvojen 1. vaihe

Liikkuvan työkoneen kannettavan kipinäsytytysmoottorin, jonka nettoteho on enintään 19 kW, tyyppihyväksynnän edellytyksenä 15 päivästä syyskuuta 2004 alkaen on, että moottorin pakokaasu- ja hiukkaspäästöt eivät ylitä seuraavan taulukon raja-arvoja:

Moottori- Iskutilavuus Hiilimonoksidi Hiilivedyt Typen oksidit
luokka V (cm3) g/kWh g/kWh g/kWh
SH:1 V<20 805 295 5,36
SH:2 20≤V<50 805 241 5,36
SH:3 V≥50 603 161 5,36

Tämän pykälän raja-arvoja sovelletaan myös kaikkien lumilinkojen kaksitahtimoottoreihin siinäkin tapauksessa, että lumilinko ei täyttäisi kannettavan työkoneen määritelmää.

7 §
Kannettavien kipinäsytytysmoottorien päästöjen raja-arvojen 2. vaihe

Liikkuvan työkoneen kannettavan kipinäsytytysmoottorin, jonka nettoteho on enintään 19 kW, tyyppihyväksynnän edellytyksenä seuraavista ajankohdista alkaen on, että moottorin pakokaasu- ja hiukkaspäästöt eivät ylitä jäljempänä olevan taulukon raja-arvoja:

1) 1 päivästä elokuuta 2007 alkaen moottori, jonka iskutilavuus on pienempi kuin 50 kuutiosenttimetriä;

2) 1 päivästä elokuuta 2008 alkaen moottori, jonka iskutilavuus on 50 kuutiosenttimetriä tai suurempi.

Moottori- Iskutilavuus Hiilimonoksidi Hiilivedyt ja typen oksidit
luokka V (cm3) g/kWh (HC + NOx) g/kWh
SH:1 V<20 805 50
SH:2 20≤V<50 805 50
SH:3 V≥50 603 72
Kaikkien moottoriluokkien NOx -päästöjen määrän saa olla enintään 10 g/kWh.

Edellä 1 momentin raja-arvoja sovelletaan moottorien päästöihin niiden päästökestojakson osalta siten kuin on määritelty työkoneiden päästödirektiivin liitteen IV lisäyksessä 4.

Tämän pykälän raja-arvoja sovelletaan myös kaikkien lumilinkojen kaksitahtimoottoreihin siinäkin tapauksessa, että lumilinko ei täyttäisi kannettavan työkoneen määritelmää.

8 §
Muiden kuin kannettavien kipinäsytytysmoottorien päästöjen raja-arvojen 1. vaihe

Liikkuvan työkoneen muun kuin kannettavan kipinäsytytysmoottorin, jonka nettoteho on enintään 19 kW, tyyppihyväksynnän edellytyksenä 15 päivästä syyskuuta 2004 alkaen on, että moottorin pakokaasu- ja hiukkaspäästöt eivät ylitä seuraavan taulukon raja-arvoja:

Moottori- Iskutilavuus Hiilimonoksidi Hiilivedyt ja typen oksidit
luokka V (cm3) g/kWh (HC + NOx) g/kWh
SN:1 V<66 519 50
SN:2 66≤V<100 519 40
SN:3 100≤V<225 519 16,1
SN:4 V≥225 519 13,4
9 §
Muiden kuin kannettavien kipinäsytytysmoottorien päästöjen raja-arvojen 2. vaihe

Liikkuvan työkoneen muun kuin kannettavan kipinäsytytysmoottorin, jonka nettoteho on enintään 19 kW, tyyppihyväksynnän edellytyksenä seuraavista ajankohdista alkaen on, että moottorin pakokaasu- ja hiukkaspäästöt eivät ylitä jäljempänä olevan taulukon raja-arvoja:

1) 15 päivästä syyskuuta 2004 alkaen moottori, jonka iskutilavuus on pienempi kuin 100 kuutiosenttimetriä;

2) 1 päivästä elokuuta 2006 alkaen moottori, jonka iskutilavuus on 225 kuutiosenttimetriä tai suurempi;

3) 1 päivästä elokuuta 2007 alkaen moottori, jonka iskutilavuus on 100 kuutiosenttimetriä tai suurempi, mutta pienempi kuin 225 kuutiosenttimetriä.

Moottori- Iskutilavuus Hiilimonoksidi Hiilivedyt ja typen oksidit
luokka V (cm3) g/kWh (HC + NOx) g/kWh
SN:1 V<66 610 50
SN:2 66≤V<100 610 40
SN:3 100≤V<225 610 16,1
SN:4 V≥225 610 12,1
Kaikkien moottoriluokkien NOx -päästöjen määrä saa olla enintään 10 g/kWh

Edellä 1 momentin raja-arvoja sovelletaan moottorien päästöihin niiden päästökestojakson osalta siten kuin on määritelty työkoneiden päästödirektiivin liitteen IV lisäyksessä 4.

10 §
Markkinoille luovuttaminen

Liikkuvaan työkoneeseen tarkoitettu uusi moottori voidaan luovuttaa Suomessa markkinoille vain, jos hyväksyntäviranomainen on myöntänyt moottorille tyyppihyväksynnän.

Valmistajan tai hänen edustajansa on luovutettava hyväksyntäviranomaiselle pyydettäessä tunnistenumeroiden tarkastusta varten moottoreiden ostajia, ei kuitenkaan konevalmistajia, koskevat tarvittavat tiedot ja valmistetuiksi ilmoitettujen moottoreiden tunnistenumerot.

11 §
Tyyppihyväksynnän hakeminen

Jos valmistaja hakee tyyppihyväksyntää Suomessa, on sitä haettava suomalaiselta hyväksyntäviranomaiselta. Hakemukseen on liitettävä aineistokansio. Valmistajan on annettava tyyppihyväksyntähakemuksessa selvitys takuuehtojen kattamista huoltotoimenpiteistä ja huoltoaikataulusta. Ilmoituslomakkeella on annettava tiedot jälkikäsittelylaitteiden huollosta, uusimisista ja takuuehdoista. Tyyppihyväksyntähakemukseen liitetään teknisen tutkimuslaitoksen testausselostus työkoneiden päästödirektiivin liitteen II lisäyksessä 1 tarkoitetun moottorityypin ominaisuuksien mukaisesta moottorista.

Jos suomalainen hyväksyntäviranomainen toteaa, ettei moottoriperhettä koskevassa hakemuksessa tarkoitettu perusmoottori vastaa täysin työkoneiden päästödirektiivin liitteen II lisäyksessä 2 tarkoitettua moottoriperhettä, valmistajan on tarvittaessa luovutettava suomalaisen hyväksyntäviranomaisen määrittämästä ylimääräisestä perusmoottorista testausselostus.

Yhtä moottorityyppiä tai moottoriperhettä koskevaa hakemusta ei saa jättää useammalle kuin yhdelle hyväksyntäviranomaiselle. Jokaisesta moottorityypistä tai moottoriperheestä on tehtävä erillinen hakemus.

12 §
Tyyppihyväksynnän myöntäminen

Tyyppihyväksyntä on myönnettävä moottorityypille tai moottoriperheelle, joka on tyyppihyväksyntähakemuksen aineistokansion mukainen ja täyttää tämän asetuksen vaatimukset.

Tyyppihyväksynnästä annetaan valmistajalle moottorityyppi- tai moottoriperhekohtainen työkoneiden päästödirektiivin liitteessä VII tarkoitettu tyyppihyväksyntätodistus liitteineen. Tyyppihyväksyntätodistus numeroidaan työkoneiden päästödirektiivin liitteen VIII mukaisesti. Tyyppihyväksyntätodistuksessa ilmoitetaan moottorityyppiä tai moottoriperhettä koskevat työkoneiden päästödirektiivin 4 artiklassa tarkoitetut käyttörajoitukset ja asentamisen edellytykset.

Suomalaisen hyväksyntäviranomaisen tulee tarkastaa tarvittaessa muiden jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa, että moottorilla on voimassa olevan tyyppihyväksynnän mukainen tunnistenumero. Suomalainen hyväksyntäviranomainen ylläpitää tunnistenumeroluetteloa moottoreista, joille se on myöntänyt tyyppihyväksynnän.

13 §
Tyyppihyväksynnän muuttaminen

Valmistajan on ilmoitettava suomalaiselle hyväksyntäviranomaiselle sen myöntämän tyyppihyväksyntätodistuksen tietopaketin sisältöön vaikuttavista muutoksista. Jos tietopaketin yksityiskohtiin on tehty muutoksia, suomalaisen hyväksyntäviranomaisen on muutettava tietopaketin sisältöä, annettava muutettu tyyppihyväksyntätodistus ja edellytettävä uusia testejä tai tarkastuksia siten kuin työkoneiden päästödirektiivin 5 artiklan 3 kohdassa edellytetään.

14 §
Tuotannon vaatimustenmukaisuus

Valmistajan on huolehdittava siitä, että tuotannossa noudatetaan työkoneiden päästödirektiivin liitteen I kohdan 5 vaatimuksia. Vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi valmistajan on tarkastettava tuotanto vuosittain. Tarkastusmenettelylle on haettava suomalaisen hyväksyntäviranomaisen vahvistus. Valmistajan on annettava suomalaiselle hyväksyntäviranomaiselle selvitys tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonnasta ennen tyyppihyväksynnän myöntämistä.

Suomalainen hyväksyntäviranomainen voi tarkastaa tyyppihyväksymiensä moottoreiden tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvontamenetelmiä. Jos tuotannon laatutaso ei vastaa työkoneiden päästödirektiivin liitteen I kohdan 5 vaatimuksia tai jos on tarpeen varmistaa päästömittauksien tuloksia, suomalainen hyväksyntäviranomainen voi teettää moottoreille työkoneiden päästödirektiivin liitteen I kohdan 5.3.2 mukaisia testejä.

15 §
Vaatimustenvastaisuus ja tyyppihyväksynnän peruuttaminen

Jos jonkin jäsenvaltion hyväksyntäviranomainen ilmoittaa, etteivät suomalaisen hyväksyntäviranomaisen tyyppihyväksymät moottorit täytä tämän asetuksen vaatimuksia, ja suomalainen hyväksyntäviranomainen toteaa moottoreiden olevan asetuksen vastaisia, suomalaisen hyväksyntäviranomaisen tulee velvoittaa valmistaja saattamaan tuotanto 14 § 1 momentin vaatimusten mukaiseksi kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksesta.

Suomalaisen hyväksyntäviranomaisen on peruutettava tyyppihyväksyntä, jos moottorit, joita vastaavalle moottorityypille tai moottoriperheelle se on myöntänyt tyyppihyväksynnän, eivät täytä asetettuja vaatimuksia eikä valmistaja toteuta tarpeellisia toimenpiteitä tuotannossa olevien moottoreiden saattamiseksi tämän asetuksen vaatimusten mukaisiksi. Suomalaisen hyväksyntäviranomaisen tulee ilmoittaa tyyppihyväksynnän peruuttamisesta Euroopan unionin muiden jäsenvaltioiden hyväksyntäviranomaisille kuukauden kuluessa peruuttamista koskevan päätökseen tekemisestä.

Jos suomalainen hyväksyntäviranomainen toteaa, että muun jäsenvaltion hyväksyntäviranomaisen tyyppihyväksymät moottorit eivät ole hyväksyttyä tyyppiä tai perhettä koskevien vaatimusten mukaisia, sen on ilmoitettava vaatimusten vastaisuudesta tyyppihyväksynnän myöntäneelle hyväksyntäviranomaiselle.

16 §
Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen

Valmistajan on kiinnitettävä moottoreihin työkoneiden päästödirektiivin liitteen I kohdan 3 mukaiset merkinnät. Kunkin moottorityypin tyyppihyväksyntätodistuksen käyttörajoituksista ja asennusehdoista on liitettävä yksityiskohtaiset tiedot käsittävä ilmoituslomake jokaiseen moottoritoimitukseen. Jos konevalmistajalle toimitetaan sarja moottorityyppejä, joille on asetettu 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu käyttörajoitus, on yksi ilmoituslomake kustakin moottorityypistä annettava viimeistään ensimmäisen moottorin toimituspäivänä ja lomakkeessa on ilmoitettava toimitussarjaan kuuluvien moottoreiden tunnistenumerot.

Valmistajan on pyynnöstä lähetettävä tyyppihyväksynnän myöntäneelle viranomaiselle 45 vuorokauden kuluessa kunkin kalenterivuoden päättymisestä ja viipymättä kunkin tyyppihyväksynnän soveltamisen alkamispäivän jälkeen sekä välittömästi suomalaisen hyväksyntäviranomaisen määräämän muun päivämäärän jälkeen tunnistenumeroluettelo moottorityypeistä, joita on valmistettu työkoneiden päästödirektiivin vaatimusten mukaisesti edellisen ilmoituksen jälkeen tai sen jälkeen, kun direktiivin vaatimuksia on alettu soveltaa. Luettelossa on eriteltävä tunnistenumeroita vastaavat moottorityypit tai moottoriperheet ja tyyppihyväksyntänumerot, jolleivät ne käy ilmi moottorien koodijärjestelmästä. Luettelossa on lisäksi ilmoitettava moottorityypin tai moottoriperheen valmistuksen päättymisestä. Valmistajan on säilytettävä moottorien tunnistenumerotiedot vähintään 20 vuoden ajan, jollei luetteloa lähetetä säännöllisesti suomalaiselle hyväksyntäviranomaiselle.

Valmistajan on lähetettävä tyyppihyväksynnän myöntäneelle viranomaiselle 45 vuorokauden kuluessa kunkin kalenterivuoden päättymisestä ja viimeistään kunakin 17-19 §:ssä tarkoitettuna päivämääränä ilmoitus valmistajan valmistusohjelmaan kuuluvista moottorityypeistä ja -perheistä asianomaisine tunnistenumeroineen.

17 §
Puristussytytysmoottorien markkinoille luovuttamisen päivämäärät

Markkinoille luovutettavan liikkuvan työkoneen uuden puristussytytysmoottorin tulee olla tyyppihyväksytty tämän asetuksen mukaisesti riippumatta siitä, onko se jo asennettu työkoneeseen. Markkinoille saa kuitenkin luovuttaa ennen asetuksen voimaantuloa liikkuviin työkoneisiin asennettavien polttomoottoreiden pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen (408/1998) 9 §:n 2 momentin mukaisesti hyväksyttyjä moottoreita.

Vakionopeudella käytettäviä puristussytytysmoottoreita 1 momentin säännös koskee 31 päivästä joulukuuta 2006 alkaen.

18 §
Puristussytytysmoottorien ensimmäisen vaiheen raja-arvojen mukaan valmistettujen moottorien markkinoille luovuttaminen

Liikkuviin työkoneisiin asennettavien polttomoottoreiden pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 9 §:n 1 momentin raja-arvojen perusteella tyyppihyväksyttyjä moottoreita, jotka on valmistettu aikaisemmin kuin kaksi vuotta ennen 1 tai 2 alakohdassa mainittua ajankohtaa, saa luovuttaa markkinoille seuraavasti:

1) 31 päivään joulukuuta 2004 saakka moottori, jonka nettoteho on 75 kW tai suurempi, mutta pienempi kuin 130 kW; ja

2) 31 päivään joulukuuta 2005 saakka moottori, jonka nettoteho on 37 kW tai suurempi, mutta pienempi kuin 75 kW.

19 §
Kipinäsytytysmoottorien markkinoille luovuttamisen päivämäärät

Liikkuvan työkoneen kipinäsytytysmoottorin, joka luovutetaan ensimmäistä kertaa markkinoille, tulee 11 päivästä helmikuuta 2005 alkaen täyttää vähintään asianomaiselle moottorille 6 tai 8 §:ssä tarkoitetut raja-arvot ja olla tyyppihyväksytty tämän asetuksen mukaisesti riippumatta siitä, onko moottori jo asennettu työkoneeseen. Kuusi kuukautta asianomaiselle moottorille 7 tai 9 §:ssä asetettujen määräaikojen jälkeen moottorin markkinoille luovuttamisen edellytyksenä on, että tyyppihyväksyntä on myönnetty 2. vaiheen raja-arvojen mukaisesti.

Markkinoille luovutettavalle moottorille, jonka valmistuspäivä on aikaisemmin kuin edellä 1 momentissa tarkoitettu kyseisen moottorin markkinoille luovuttamisen ajankohta, sovelletaan 6-9 §:ssä tarkoitettuja raja-arvoja kahden vuoden kuluttua 1 momentissa tarkoitetuista ajankohdista.

20 §
Vaihtomoottorit

Vaihtomoottorin on oltava niiden raja-arvojen mukainen, jotka korvattavan moottorin oli täytettävä, kun se alun perin saatettiin markkinoille. Moottorissa olevassa merkissä tai käyttäjän käsikirjassa on oltava merkintä "VAIHTOMOOTTORI".

21 §
Poikkeukset

Työkoneiden päästödirektiivin 9a artiklan 7 kohdassa luetellut kipinäsytytysmoottorilla varustetut työkoneet, samoin kuin kaikki tuotantomäärältään pienten kipinäsytytysmoottorien valmistajien tuottamat moottorit, vapautetaan tämän asetuksen 7 ja 9 §:n päästörajoitusvaatimusten soveltamisesta kolmen vuoden ajaksi näiden päästörajoitusvaatimusten voimaantulopäivästä lukien. Näiden kolmen vuoden ajan niihin sovelletaan 6 ja 8 §:n raja-arvoja.

Tuotantomäärältään pieniin moottoriperheisiin sovelletaan ainoastaan tämän asetuksen 6 ja 8 §:n päästörajoitusvaatimuksia 25 000 moottorin enimmäismäärään saakka edellyttäen, että kaikilla moottoriperheillä, joita asia koskee, on erilaiset sylinteritilavuudet.

22 §
Suhde työkoneiden päästödirektiiviin

Tässä asetuksessa tarkoitettuihin moottoreihin on muiltakin osin noudatettava, mitä työkoneiden päästödirektiivissä säädetään.

23 §
Viittaussäännökset

Pakkokeinoista ja seuraamuksista tapauksissa, joissa tässä asetuksessa säädettyjä velvollisuuksia rikotaan, säädetään ympäristönsuojelulain (86/2000) 13 luvussa.

Suomalaisen hyväksyntäviranomaisen tyyppihyväksyntää koskevasta päätöksestä valitetaan ympäristönsuojelulain 96 §:n nojalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

24 §
Ilmoitukset komissiolle

Ympäristöministeriön tulee ilmoittaa Euroopan yhteisöjen komissiolle ja muille jäsenvaltioille 3 §:ssä tarkoitettu suomalainen hyväksyntäviranomainen ja sen osoite sekä 4 §:ssä tarkoitettujen teknisten tutkimuslaitosten nimet ja osoitteet.

Suomalaisen hyväksyntäviranomaisen tehtävänä on huolehtia komissiolle ja jäsenvaltioiden viranomaisille tehtävistä työkoneiden päästödirektiivin 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista ilmoituksista.

25 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 2004. Sen 10 §:n 1 momenttia sovelletaan kuitenkin vakionopeudella käytettäviin puristussytytysmoottoreihin vasta 31 päivästä joulukuuta 2006 ja kipinäsytytysmoottoreihin 11 päivästä helmikuuta 2007.

Tällä asetuksella kumotaan liikkuviin työkoneisiin asennettavien polttomoottoreiden pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annettu valtioneuvoston päätös (408/1998) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/68/EY; EYVL N:o L 59, 27.2.1998, s. 1, komission direktiivi 2001/63/EY; EYVL N:o 227, 23.8.2001, s. 41, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/88/EY; EUVL N:o L 35, 11.2.2002, s. 28

Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2004

Ympäristöministeri
Jan-Erik Enestam

Neuvotteleva virkamies
Seppo Sarkkinen

Liite

Työkoneiden päästödirektiivin I liitteessä tarkoitettuja moottoreita ovat ainakin seuraavat:

1) Vaihtelevalla nopeudella käytettävät puristussytytysmoottorit, jotka on suunniteltu ja soveltuvat seuraaviin liikkuviin työkoneisiin:

- teollisuuden poralaitteet ja kompressorit,

- rakennuskoneet, kuten pyöräkuormaajat, puskutraktorit, telaketjutraktorit, telakuormaajat, kuorma-autotyyppiset kuormaajat, maastokuorma-autot ja hydrauliset kaivukoneet,

- maatalouskoneet ja maanjyrsimet,

- metsäkoneet,

- omalla moottorilla kulkevat maatalousajoneuvot, ei kuitenkaan direktiivissä 74/150/ETY määritellyt maatalous- tai metsätraktorit,

- lastauslaitteet,

- haarukkatrukit,

- tien kunnossapitokalustot, kuten moottoroidut tiehöylät, tiejyrät ja asfaltin levittimet;

- lumiaurat,

- lentoaseman kenttäkalustot,

- nostolavat,

- liikkuvat nosturit;

2) Vakionopeudella käytettävä puristussytytysmoottori, joka soveltuu esimerkiksi seuraaviin koneisiin:

- kaasukompressorit,

- vaihtelevalla kuormituksella toimivat generaattorikoneistot, mukaan luettuna jäähdytys- ja hitsauskoneet;

- vesipumput;

- ruohokenttien huoltolaitteet, hakettimet, lumilingot, lakaisukoneet;

3) Bensiinikäyttöiset kipinäsytytysmoottorit, joita käytetään mm. seuraaviin koneisiin:

- ruohonleikkurit,

- moottorisahat,

- generaattorit,

- vesipumput,

- pensassahat.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.