828/2004

Annettu Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2004

Valtioneuvoston asetus sotilasilmailuasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä,

muutetaan 7 päivänä kesäkuuta 1996 annetun sotilasilmailuasetuksen (387/1996) 2, 6, 7 ja 13 § sekä 21 §:n 3 momentti seuraavasti:

2 §
Sotilasilmailu

Sotilasilmailulla tarkoitetaan tässä asetuksessa:

1) puolustusvoimien harjoittamaa ilmailua sotilasilma-aluksella tai laitteella;

2) puolustusvoimien toimeksiannosta Suomessa harjoitettavaa lentotoimintaa suomalaisella tai ulkomaalaisella sotilasilma-aluksella;

3) puolustusvoimien harjoittamaa ilmailua hallinnassaan olevalla siviili-ilma-aluksella, jonka tällaisesta käytöstä on ilmoitettu Ilmailulaitokselle;

4 ) Suomessa valmistettavan tai huollettavan sotilasilma-aluksen ja laitteen valmistukseen tai huoltoon liittyvää ilmailua;

5) puolustusvoimien laskuvarjotoimintaa.

6 §
Sotilasilma-alusrekisteri

Ilmavoimien esikunta pitää sotilasilma-alusrekisteriä, johon merkitään puolustusvoimien omistamat miehitetyt ja miehittämättömät ilma-alukset.

Sotilasilma-alusrekisteriin voidaan väliaikaisesti merkitä:

1) puolustusvoimien hallinnassa oleva ilma-alus, jota ei ole merkitty muuhun ilma-alusrekisteriin;

2) sotilaskäyttöön tarkoitettu ilma-alus Suomessa tapahtuvaa valmistusta ja valmistukseen liittyvää lentotoimintaa varten.

Sotilasilma-alusrekisteriin sisältyvän erityissuojattavan tietoaineiston julkisuudesta on voimassa, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) ja sen nojalla säädetään.

Ilmavoimien esikunta antaa tarkempia määräyksiä rekisterin pitämisestä.

7 §
Sotilasilma-aluksen merkitseminen

Sotilasilma-alusrekisteriin merkityssä ilma-aluksessa on erityistunnus ja kansallisuustunnus. Ilma-aluksessa voi lisäksi olla muita merkkejä ja kuvioita.

Suomalaisen sotilasilma-aluksen kansallisuustunnuksena on sinivalkoinen ympyränmuotoinen merkkikuvio. Merkkikuvion keskellä olevaa valkoista ympyrää ympäröi kaksi keskusympyrän säteen levyistä rengasta, joista sisempi on sininen ja ulompi valkoinen. Operatiivisista syistä merkkikuvion värejä voidaan häivyttää.

Edellä 6 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetun ilma-aluksen kansallisuustunnus voidaan jättää merkitsemättä.

Ilmavoimien esikunta antaa tarkemmat määräykset kansallisuustunnuksesta ja sotilasilma-aluksen merkinnöistä.

13 §
Kelpoisuutta koskevien tietojen käsittely

Edellä 11 ja 12 §:ssä tarkoitettujen, kelpoisuutta koskevien henkilötietojen salassapitoon ja luovuttamiseen sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia sekä muuhun henkilötietojen käsittelyyn henkilötietolakia (523/1999).

21 §
Tutkintaselostuksen käsittely

Sotilasilmailuonnettomuuksien tarkastuslautakunnan tulee antaa pääesikunnalle lausunto onnettomuuden syistä ja käynnistettyjen toimenpiteiden riittävyydestä.Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 2004.

Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2004

Puolustusministeri
Seppo Kääriäinen

Vanhempi hallitussihteeri
Timo Turkki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.