822/2004

Annettu Turussa 9 päivänä toukokuuta 2003

Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti

kumotaan 8 päivänä marraskuuta 1991 hyväksytyn kirkkojärjestyksen (1055/1993) 10 luvun 6 §,

muutetaan 6 luvun 27 §:n 3 momentti, 32 b §:n 1 ja 2 momentti, 32 c §:n 1 ja 3 momentti, 52 §:n 1 momentti ja 55 §, 8 luvun 2 §, 9 luvun 3 §:n 1 momentin 1 kohta, 10 luvun 2–4 § sekä 7, 8, 10, 12 ja 14 §, 12 luvun 1 §:n 2 momentti, 13 luvun 1 §:n 3 momentti, 8 §:n 2 momentin 5 kohta sekä 9 §:n 4 momentti, 15 luvun 6 §:n 2 momentti ja 16 luvun 2 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 6 luvun 32 b ja 32 c § päätöksessä 1692/1995, 10 luvun 2 § osaksi päätöksessä 864/1995 ja 7 § päätöksessä 1250/2001, 15 luvun 6 § päätöksessä 898/1997 ja 16 luvun 2 § osaksi päätöksessä 1305/1997 ja 853/1998, sekä

lisätään 7 luvun 1 §:ään uusi 2 momentti ja 10 luvun 9 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

6 luku

Viranhaltijat ja työntekijät

B. Seurakunnan ja seurakuntayhtymän viranhaltijat ja työntekijät
2. Papinvirka
27 §

Vaalin toimittamista varten tuomiokapituli määrää vaalisijalle asetetut peräkkäisinä sunnuntaipäivinä toimittamaan päiväjumalanpalveluksen tuomiokapitulin määräämässä kirkossa. Kaksikielisessä seurakunnassa jumalanpalvelus toimitetaan kummallakin kielellä.


32 b §

Tuomiokapituli lähettää seurakunnalle kappalaisen virkaan pätevien hakijoiden hakemukset ja 32 a §:ssä tarkoitetun lausuntonsa. Tämän jälkeen kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto valitsee virkaan jonkun heistä. Kappeliseurakunnan kappalaisen valitsee kuitenkin kappelineuvosto.

Jos virkaa on hakenut, tai hakemuksen peruutuksen vuoksi tai muusta syystä on vain yksi pätevä hakija, kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto taikka kappelineuvosto voi pyytää tuomiokapitulia julistamaan viran uudelleen haettavaksi.


32 c §

Kappalaisen viran hakemusasiakirjat ja ote kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston taikka kappelineuvoston pöytäkirjasta on viipymättä toimitettava tuomiokapitulille. Pöytäkirjan otteeseen on liitettävä ilmoitus siitä, milloin päätös valitusosoituksineen on annettu tiedoksi hakijoille.


Kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston taikka kappelineuvoston päätöksen saatua lainvoiman tuomiokapituli antaa valtakirjan virkaan valitulle.


5. Seurakuntien yhteiset virat
52 §

Yhteisen kirkkoherranviran perustamista koskevan aloitteen voi tehdä kirkkovaltuusto, yhteinen kirkkovaltuusto, seurakuntaneuvosto tai tuomiokapituli.


55 §

Yhteistä kirkkoherran- tai kanttorinvirkaa koskevista asioista päättävät seurakuntien kirkkoneuvostot tai seurakuntaneuvostot yhteisessä kokouksessa kirkkoherran puheenjohdolla, jollei erikseen toisin ole säädetty tai määrätty. Jos vain kanttorinvirka on yhteinen, puheenjohtajana toimii väkiluvultaan suurimman seurakunnan kirkkoherra.

7 luku

Yleisiä määräyksiä

1 §

Ohjesäännössä tai johtosäännössä voidaan määrätä, että toimielimen tai viranhaltijan päätös on tehtävä esittelystä. Kirkkoherra esittelee kirkkoneuvostolle tai seurakuntaneuvostolle taikka muulle toimielimelle toimialaansa koskevat asiat, jollei hän ole määrännyt esittelyä muulle viranhaltijalle.

8 luku

Kirkkovaltuusto

2 §

Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

9 luku

Kirkkoneuvosto

3 §

Oikeus olla kokouksessa läsnä ja ottaa osaa keskusteluun mutta ei päätöksen tekemiseen on

1) kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla sekä kappeliseurakunnan kappalaisella tai muulla kappeliseurakunnan papilla kirkkoneuvostossa;


10 luku

Seurakuntayhtymä

A. Seurakuntayhtymän perustaminen
2 §

Perussäännössä on mainittava seurakuntayhtymän nimi, kotipaikka ja siihen kuuluvat seurakunnat. Nimen tulee sisältää sana seurakuntayhtymä.

Perussäännössä on määrättävä

1) mitkä hallintoon ja talouteen liittyvät asiat on yhtymän hoidettava;

2) niistä seurakunnalliseen toimintaan kuuluvista tehtävistä ja työmuodoista, jotka kirkkolain 11 luvun 2 §:n 5 momentin mukaan annetaan yhtymän hoidettavaksi; sekä

3) niistä muista asioista, jotka ovat tarpeen seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvien seurakuntien välisten asioiden hoitamiseksi.

3 §

Jos perussääntöä ei ehditä vahvistaa tai seurakuntavaaleja toimittaa, ennen kuin seurakuntayhtymän on kuntajaossa tapahtuvien muutosten takia aloitettava toimintansa, seurakuntien on kuntajaon muutoksen voimaantulosta lukien väliaikaisesti seurakuntayhtymänä huolehdittava kirkkolain 11 luvun 2 §:ssä mainituista välttämättä hoidettavista asioista.

4 §

Seurakuntien kirkkovaltuustot ja kirkkoneuvostot sekä seurakuntaneuvostot jatkavat edelleen toimintaansa 3 §:ssä tarkoitetussa tilanteessa, kunnes uudet toimielimet on muodostettu tai valittu.

Tuomiokapituli vahvistaa väliaikaisen yhteisen kirkkovaltuuston paikkojen jakautumisen seurakuntien kesken kirkkolain 11 luvun 7 §:n mukaisesti ja kirkkovaltuustot tai seurakuntaneuvostot valitsevat sen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet. Väliaikainen yhteinen kirkkovaltuusto valitsee jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet väliaikaiseen yhteiseen kirkkoneuvostoon, johon kuuluu tämän luvun 10 §:n mukaan määrätyn puheenjohtajan lisäksi kahdeksan muuta jäsentä.

7 §

Väliaikaisen yhteisen kirkkovaltuuston on vahvistettava ensimmäistä vuotta varten tuloveroprosentti sekä hyväksyttävä yhtymän talousarvio.

Väliaikaisesta yhteisestä kirkkovaltuustosta ja väliaikaisesta yhteisestä kirkkoneuvostosta on soveltuvin osin voimassa, mitä yhteisestä kirkkovaltuustosta ja yhteisestä kirkkoneuvostosta säädetään.

8 §

Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa yhtymän seurakuntien tilinpäätökset liittymistä edeltäneeltä vuodelta sekä päättää vastuuvapaudesta.

B. Yhteinen kirkkovaltuusto
9 §

Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa viimeistään vaalivuoden kesäkuussa kirkkolain 11 luvun 7 §:n 2 momentin mukaan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenten paikkojen jaon yhtymään kuuluvien seurakuntien lukumäärän sekä seurakunnissa vuoden alussa olleiden väkilukujen perusteella.

C. Yhteinen kirkkoneuvosto
10 §

Yhteisen kirkkoneuvoston jäseninä ovat tuomiokapitulin seurakuntayhtymän seurakuntien kirkkoherroista määräämä puheenjohtaja ja yhteisen kirkkovaltuuston valitsemat varapuheenjohtaja sekä vähintään 5 ja enintään 15 muuta jäsentä sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään. Kirkkoherraa lukuun ottamatta kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Jäseneksi ja varajäseneksi ei saa valita saman seurakuntayhtymän tai siihen kuuluvan seurakunnan viranhaltijaa eikä työsopimussuhteessa olevaa työntekijää.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen noudattamista ja laillisuutta valvoo sen puheenjohtaja, jollei ohje- tai johtosäännössä ole toisin määrätty.

D. Seurakuntaneuvosto
12 §

Seurakuntaneuvoston puheenjohtajana on seurakunnan kirkkoherra ja varapuheenjohtajana neuvoston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan valitsema jäsen. Jäsenet valitaan seurakuntavaaleilla seurakunnan väkiluvun mukaan seuraavasti:

2 000 tai vähemmän 8,
2 001― 4 000 10,
4 001―10 000 12,
10 001―20 000 14 ja
yli 20 000 16
14 §

Seurakuntaneuvostolle on varattava tilaisuus antaa lausunto ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen asiassa, joka koskee

1) perussäännön muuttamista;

2) seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaa;

3) seurakuntayhtymän talousarviota;

4) yhteisten työmuotojen johtosääntöjä;

5) seurakunnan perustamista, lakkauttamista tai muuta seurakuntajaon muuttamista;

6) asianomaisen seurakunnan virkojen perustamista, lakkauttamista tai muuttamista; sekä

7) asianomaisen seurakunnan toimintaa varten rakennettavia rakennuksia tai niiden peruskorjauksia tai käyttötarkoituksen muuttamista.

12 luku

Kappeliseurakunta ja seurakuntapiiri

1 §

Kappeliseurakunnassa on sen asioiden hoitamista varten kappelineuvosto, jonka jäsenet kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto valitsee toimikaudekseen kappeliseurakunnan alueella asuvista seurakunnan jäsenistä. Kappeliseurakunnan kappalainen tai muu kappeliseurakunnan pappi on kappelineuvoston jäsen virkansa puolesta.

13 luku

Seurakuntajaon muuttaminen

1 §

Jos seurakuntajakoon on kuntajaon muutoksen johdosta tehtävä vain vähäinen muutos, kirkkohallitus voi ratkaista asian ilman 2 momentissa tarkoitettuja lausuntoja. Jos kirkkohallitus on pannut vireille seurakuntajakoa koskevan asian muulla perusteella, se huolehtii sanottujen lausuntojen hankkimisesta.

8 §

Järjestelytoimikunnan asiana on


5) päättää seurakunnan tuloveroprosentista ja muista seurakunnan toiminnasta aiheutuvista välittömistä ja kiireellisistä toimenpiteistä.

9 §

Jos uusi seurakunta kuuluu seurakuntayhtymään, sen seurakuntaneuvostosta on soveltuvin kohdin voimassa, mitä tässä pykälässä säädetään kirkkovaltuustosta.

15 luku

Seurakunnan talous

6 §

Muutoksista yhteistaloudessa olevien seurakuntien talousarvioon ei tarvitse hankkia seurakuntaneuvostojen lausuntoja.

16 luku

Kirkonkirjat ja seurakunnan arkisto

2 §

Seurakuntayhtymään kuuluvat seurakunnat voivat järjestää kirkonkirjojen pitämisen kokonaan tai osaksi keskusrekisteriin. Keskusrekisterin perustamisesta päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Asiassa on pyydettävä seurakuntaneuvostojen lausunnot.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Turussa 9 päivänä toukokuuta 2003

Kirkolliskokouksen puolesta


Jukka Paarma arkkipiispa


Kari Ventä kirkolliskokouksen sihteeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.