818/2004

Annettu Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2004

Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan 14 päivänä elokuuta 2003 annetun sisäasiainministeriön työjärjestyksen (769/2003) 49 §,

muutetaan 6 §:n 2 momentti sekä

lisätään asetuksella 1244/2003 kumotun 7 §:n tilalle uusi 7 §, uusi 26 a § ja 34 §:ään uusi 2 momentti, 51 §:ään uusi 4 a kohta sekä 57 §:ään uusi 3 a kohta seuraavasti:

6 §
Hallinnon ja aluekehityksen johtoryhmä

Johtoryhmään kuuluvat alue- ja kuntaministeri puheenjohtajana, kansliapäällikkö varapuheenjohtajana sekä jäseninä alueiden ja hallinnon kehittämisosaston osastopäällikkö ja osastopäällikön ensimmäinen sijainen, kuntaosaston osastopäällikkö ja kansainvälisten asioiden johtaja. Johtoryhmän sihteerin määrää puheenjohtaja. Ministeriön viestintäjohtajalla on oikeus olla läsnä johtoryhmän kokouksissa. johtoryhmän kokouksiin voivat tarvittaessa osallistua myös muut puheenjohtajan määräämät henkilöt.

7 §
Ministeriön esikunta

Ministeriön johtoryhmässä käsiteltävien asioiden valmistelua ja yhteensovittamista sekä ministeriön sisäisen toimivuuden edistämistä varten on kansliapäällikön apuna esikunta. Siihen kuuluvat kansliapäällikön määräämät virkamiehet.

26 a §
Kansainvälisten asioiden johtaja

Kansainvälisten asioiden johtaja koordinoi kansliapäällikön alaisuudessa kansainvälisten asioiden hoitoa alueiden ja hallinnon kehittämisosaston ja kuntaosaston toimialoilla.

Tämän lisäksi kansainvälisten asioiden johtaja tehtäväalallaan:

1) koordinoi EU:n puheenjohtajuuden valmistelua alueiden ja hallinnon kehittämisosaston ja kuntaosaston toimialoilla;

2) koordinoi ja tehostaa ministeriön kansainvälistä toimintaa erityisesti lähialueyhteistyössä, pohjoismaisessa yhteistyössä, kansainvälisissä järjestöissä, Itämeri-yhteistyössä ja naapuruusohjelmien toteuttamisessa;

3) koordinoi alue- ja paikallistason kansainvälistä yhteistyötä;

4) edistää sisäasiainministeriön yhteistyötä muiden ministeriöiden kanssa kansainvälisissä asioissa;

5) tekee esityksiä ministeriön kansainvälisen toiminnan tehostamiseksi; sekä

6) ohjaa sisäasiainministeriöön suuntautuvien ja ministeriöstä lähtevien ulkomaisten vierailujen valmistelua.

34 §
Eduskunnassa kuuleminen

Eduskunnan valiokunnille annetut sisäasiainministeriön virkamiesten laatimat asiantuntijalausunnot, vastineet ja muut vastaavat muistiot tulee toimittaa tiedoksi ministerille, kansliapäällikölle ja erityisavustajalle.

51 §
Poliisiosaston poliisitoimintayksikön päällikkö

Poliisiosaston poliisitoimintayksikön päällikkö ratkaisee 41 §:ssä säädetyn lisäksi asiat, jotka koskevat:


4 a) yksikön tehtäväalueeseen liittyviä kanteluja, jos ratkaisulla on merkittävä vaikutus poliisin toiminnan ohjaamisessa;


57 §
Poliisiosaston poliisitoimintayksikön poliisiylitarkastajat

Poliisiosaston poliisitoimintayksikön poliisiylitarkastajat ratkaisevat asiat, jotka koskevat:


3 a) yksikön tehtäväalueeseen liittyviä kanteluja lukuun ottamatta 51 §:n 4 a kohdassa mainittuja asioita;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2004 kuitenkin siten, että asetuksen 49 §:n kumoaminen tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2004.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2004

Sisäasiainministeri
Kari Rajamäki

Kansliapäällikkö
Ritva Viljanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.