816/2004

Annettu Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2004

Valtioneuvoston asetus valtion eläkeasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

lisätään 9 päivänä joulukuuta 1966 annettuun valtion eläkeasetukseen (611/1966) lailla 103/1989 kumotun 5 §:n tilalle uusi 5 §, lailla 381/2001 kumotun 6 ja 7 §:n tilalle uusi 6 ja 7 §, sekä asetukseen uusi 7 b §, seuraavasti:

5 §

Jos työntekijälle oli viimeksi ennen eläketapahtumaa järjestetty samanaikaisesti sekä valtion eläkelain että valtion eläkelain 3 a §:ssä tarkoitetun muun eläkelain mukainen eläketurva, valtion eläkelain 3 a §:ssä tarkoitettu viimeinen eläkelaitos on se eläkelaitos, joka on järjestänyt eläketurvan ensiksi alkaneesta työ- tai virkasuhteesta taikka yrittäjätoiminnasta.

Jos 1 momentissa tarkoitetut työ- tai virkasuhteet taikka yrittäjätoiminta ovat alkaneet samanaikaisesti, viimeinen eläkelaitos on kunnallinen eläkelaitos. Jos työntekijällä ei tällöin ole kunnallisen eläkelain mukaista palvelua, viimeinen eläkelaitos on valtiokonttori.

Jos työntekijä 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa hakee vanhuuseläkettä ja varhennettua vanhuuseläkettä samasta ajankohdasta, on valtion eläkelain 3 a §:ssä tarkoitettu viimeinen eläkelaitos se eläkelaitos, jonka vakuuttaman työ- tai virkasuhteen taikka yrittäjätoiminnan perusteella työntekijä hakee vanhuuseläkettä varhentamattomana.

6 §

Osa-aikaeläkettä haettaessa viimeinen eläkelaitos on se eläkelaitos, joka on järjestänyt eläketurvan siitä työ- tai virkasuhteesta taikka yrittäjätoiminnasta, jonka perusteella osa-aikaeläke määrätään.

Jos osa-aikaeläkettä on maksettu samanaikaisesti sekä valtion eläkelain että valtion eläkelain 3 a §:n 1 momentissa tarkoitetun muun eläkelain mukaan, uutta eläkettä myönnettäessä viimeinen eläkelaitos on se osa-aikaeläkettä maksanut eläkelaitos, josta myönnettävä uusi eläke alkaa aikaisemmin. Jos uusi eläke alkaa samanaikaisesti, viimeinen eläkelaitos on kunnallinen eläkelaitos. Jos edellisessä virkkeessä tarkoitetussa tapauksessa osa-aikaeläkettä ei ole ollut maksussa kunnallisen eläkelain mukaan, viimeinen eläkelaitos on valtiokonttori.

7 §

Valtion perhe-eläkelain (774/1968) mukaista perhe-eläkettä haettaessa viimeinen eläkelaitos määräytyy edunjättäjän työ- tai virkasuhteen taikka yrittäjätoiminnan perusteella soveltuvin osin valtion eläkelain 3 a §:n ja tämän asetuksen 5 §:n mukaan.

Jos jokin julkisten alojen eläkelaitos tai yksityisten alojen eläkelaitos maksoi edunjättäjälle ennen hänen kuolemaansa vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys- tai osa-aikaeläkettä taikka sukupolvenvaihdoseläkettä, luopumiskorvausta tai luopumistukea valtion eläkelain 3 a §:n mukaan, tämä eläkelaitos käsittelee ja ratkaisee myös hänen jälkeensä myönnettävää perhe-eläkettä koskevan hakemuksen ja hoitaa muut viimeiselle eläkelaitokselle kuuluvat eläkelaitoksen tehtävät.

7 b §

Jos eläkehakemus on tehty muulle kuin valtion eläkelain 3 a §:n tai tämän asetuksen 5―7 §:n mukaan toimivaltaiselle eläkelaitokselle, on hakemus siirrettävä toimivaltaiselle eläkelaitokselle. Samoin on meneteltävä, jos eläkehakemus on toimitettu sellaiseen eläkelaitokseen, jossa vakuutettu työ- tai virkasuhde taikka yrittäjätoiminta ei oikeuta eläkkeeseen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2004. Asetusta sovelletaan eläkkeisiin, joita koskevat hakemukset tulevat vireille 1 päivänä tammikuuta 2004 tai sen jälkeen.

Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2004

Ministeri
Hannes Manninen

Neuvotteleva virkamies
Erik Strömberg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.