811/2004

Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004

Opetusministeriön päätös Redeemed Christian Church of God -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin

Opetusministeriölle osoitetulla kirjelmällä ovat Mark Etie ja 19 muuta henkilöä, jotka ovat ilmoittaneet asuinpaikkansa, ilmoittaneet uskonnonvapauslain (267/1922) 13 §:n mukaisesti perustaneensa Redeemed Christian Church of God -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan, jonka kotipaikka on Helsinki. Ilmoitukseen on liitetty selvitys yhdyskunnan uskontunnustuksesta, julkisen uskonnonharjoituksen muodosta sekä hyväksytty yhdyskuntajärjestys. Nämä kuuluvat:

Uskontunnustus

Raamattu-opetus

― kaikki kirjoitukset sekä Uusi että Vanha Testamentti ovat kirjoitetut Pyhän Hengen inspiroimana; 2. Tim. 3:16―17, Luuk. 24: 25―27.

― kaikki kristillinen opetus ja Jumalan lasten kristillinen kanta perustetaan Pyhään Raamattuun; 2. Tim. 3:10―15, 2. Piet. 1:21

― Jumalan tahto on kirjoitettu ja paljastettu meille Raamatussa.

Jumala

― on vain yksi Jumala, joka on sekä näkyvän että näkymättömän luodun Luoja; 1. Ms. 1:1, Ps. 86:9―10.

Jeesus Kristus

― on Jumalan Poika, joka otti pois syntimme, ja maailman Pelastaja

― on Jumala ja syntyi neitsyt Mariasta

― kuoli ristillä ja ylösnousi, toi ylösnousemuksellaan lunastuksen; Joh. 1:1―14, Joh. 10:10.

Pyhä Henki

― on kolminaisuuden kolmas Persoona

― Hänellä on sama voima, sama kunnia Isän Jumalan ja Poika Jumalan kanssa; Joh. 14:16―17, Joh. 15:26.

Kolminaisuus

― Isä Jumala, Poika ja Pyhä Henki ovat yksi Jumala, mutta tehty kolmesta henkilöstä. Tästä johtuen he ovat yksi kolminaisuudessa; 1. Ms. 1:26―29, Matt. 3:16―17.

Paholainen

― etsii jokaisen kaatumista

― toi sairauden, synnin ja kuoleman maailmaan; 1. Ms. 3:1―16.

Ihminen

― Jumala teki ihmisen hallitsemaan kaikkea mitä Hän loi.

― Jumala muovasi ihmisen maan tomusta ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän henkäyksen, ja ihmisestä tuli elävä sielu.

― Jumalan suurlähettiläs maan päällä hallitsemaan kaikkea muuta luotua Hänen puolestaan maan päällä; 1. Ms. 2:7, 1. Ms. 1: 26―28.

Katumus

― on jumalallisen ihmisen suru synneistään päättäen kieltäytyä niistä; Apt. 3:19; 20:21, 2. Kor. 7:10.

Oikeutus ja uudestisyntyminen

― on Jumalan armo, jonka mukaan me olemme julistetut vanhurskaiksi, pestyt synneistämme, jonka kautta me voimme seisoa Jumalan edessä kuin emme olisi koskaan tehneet syntiä; Apt. 13:39, Room. 3:23―26.

Pyhittäytyminen

― Jumalan armon toinen tehtävä, jonka kautta sielumme on täydellisesti puhdistetut; Joh. 17:15―17, 1. Tes. 4:3.

Vesikaste

― Isän, pojan ja Pyhän Hengen nimeen, upottamalla

― opetus Uudessa Testamentissa

― merkki ja esimerkki todellisesta synneistä katumuksesta

― jokainen kastettu on yhdistynyt Kristuksen kuolemaan, hautaamiseen ja ylösnousemukseen; Matt. 28:19, Apt. 2:24, 38.

Julkisen uskonnonharjoituksen muoto

Yhdyskunnan julkiseen uskonnonharjoitukseen kuuluvat jumalanpalvelusten ja muiden julkisten opetus- ja hartaustilaisuuksien järjestäminen, Raamatun tutkiminen ja opettaminen sekä kulttuuri-, keskustelu- ja juhlatilaisuuksien järjestäminen. Uskonnonharjoituksen piirissä voidaan myös kastaa henkilöitä seurakunnan jäseniksi sekä viettää ehtoollista.

Yhdyskunnan jäsenten lepopäiviä ovat sunnuntait sekä kirkkolaissa mainitut kirkolliset juhlapäivät.

Yhdyskunta ei aseta rajoituksia jäsentensä ammatilliseen toimintaan eikä asepalveluksen suorittamiseen. Yhdyskunnan jäsenten tulee kuitenkin pidättyä valan vannomisesta.

Yhdyskuntajärjestys
1 §
Nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdyskunnan nimi on Redeemed Christian Church of God. Sen kotipaikka on Helsinki. Yhdyskunnan virallinen kieli on suomi.

Yhdyskuntaan voi kuulua paikallisyhteisöjä, joita kutsutaan seurakunniksi.

2 §
Yhdyskunnan tarkoitus

Yhdyskunnan tarkoitus on levittää Jeesuksen Kristuksen evankeliumia siten kuin se on yhdyskunnan julkisen uskonnonharjoituksen muodoissa sekä uskontunnustuksessa ilmaistu.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdyskunta järjestää jumalanpalveluksia, opetus-, keskustelu- ja kulttuuritilaisuuksia sekä sosiaalista auttamistyötä. Yhdyskunta voi ylläpitää sosiaalista auttamistyötä harjoittavia laitoksia sekä harjoittaa kustannustoimintaa.

3 §
Yhdyskunnan toiminnan tukeminen

Yhdyskunta voi toimintansa tukemiseksi järjestää asianomaiset luvat saatuaan rahankeräyksiä ja tavara-arpajaisia, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa osakkeita ja muita arvopapereita ja hallita ja omistaa kiinteistöjä. Yhdyskunnan jäseniltä ei peritä liittymis- eikä jäsenmaksuja.

4 §
Jäsenyys

Yhdyskunnan jäseneksi voidaan ottaa henkilö, joka hyväksyy yhdyskunnan uskontunnustuksen ja sitoutuu noudattamaan sen yhdyskuntajärjestystä. Jäseneksi hyväksyttävän on otettava vastaan kristillinen kaste tai osoitettava, että hänet on aikaisemmin kastettu yhdyskunnan uskontunnustuksen tarkoittamalla tavalla. Jäseneksi ottamisesta päättää yhdyskunnan tai sen paikallisyhteisön hallitus.

Yhdyskunnan jäseneksi voidaan ottaa myös alaikäinen, jonka huoltaja on yhdyskunnan jäsen. Mikäli hän ei tunnusta yhdyskunnan uskoa ja ota vastaan kastetta ennen täysi-ikäiseksi tuloaan, hänet voidaan erottaa yhdyskunnasta kun hän on täyttänyt 18 vuotta.

Yhdyskunnan jäsen voidaan erottaa, jos hän on olennaisesti rikkonut yhdyskuntajärjestystä tai on julkisilla puheenvuoroillaan ilmaissut, ettei hyväksy yhdyskunnan uskontunnustusta tai on jättänyt noudattamatta yhdyskunnan kokouksen tai hallituksen toimivaltansa rajoissa antamia määräyksiä. Yhdyskunnan jäsenen erottamisesta päättää yhdyskunnan hallitus. Erottamispäätös tulee hyväksyä kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä. Ennen erottamista on jäsenelle annettava mahdollisuus tulla kuulluksi. Alle 18-vuotiasta jäsentä ei saa erottaa. Erotettu jäsen voi valittaa päätöksestä yhdyskunnan kokoukselle, jolla on oikeus kumota erottaminen.

Yhdyskunnan hallitus voi antaa seurakunnan hallitukselle oikeuden ottaa ja erottaa jäseniä. Seurakunnan hallituksen tekemästä erottamispäätöksestä voidaan valittaa yhdyskunnan kokoukselle.

5 §
Hallitus

Yhdyskunnan asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja seitsemän muuta varsinaista jäsentä sekä kolme varajäsentä. Hallituksen jäsenten on oltava yhdyskunnan jäseniä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6 §
Yhdyskunnan nimen kirjoittaminen

Yhdyskunnan nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja hänen lisäkseen varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

7 §
Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdyskunnan tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

8 §
Seurakunnat

Yhdyskuntaan voi kuulua paikallisyhteisöjä, joita kutsutaan seurakunnaksi. Seurakunnan voi perustaa kymmenen yhdyskunnan jäsentä. Seurakunnan perustaminen edellyttää yhdyskunnan hallituksen suostumusta.

Yhdyskuntaan kuuluvat seurakunnat ovat itsenäisiä. Ne päättävät itse omasta toiminnastaan, omaisuudestaan ja varainkäytöstään. Seurakunnilla on kullakin omat varansa ja omaisuutensa ja yhdyskunnalla omansa. Seurakunnat eivät vastaa yhdyskunnan veloista tai sitoumuksista eikä myöskään yhdyskunta seurakuntien velvoitteista. Seurakunnat eivät ole velvollisia suorittamaan pakollisia jäsenmaksuja yhdyskunnalle.

Seurakunnassa tulee järjestää vuosittain seurakunnan vuosikokous, jossa valitaan seurakunnan hallitus. Hallituksessa on oltava vähintään viisi jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallituksen voi erottaa seurakunnan kokous. Seurakunnan hallinnossa, seurakunnan kokousten koollekutsumisessa, äänestämisessä, pöytäkirjan pitämisessä ja yleisissä menettelytavoissa noudatetaan muutoin tämän yhdyskuntajärjestyksen säännöksiä soveltuvin osin sekä uskonnonvapauslakia. Seurakunta ei saa periä jäseniltään jäsen- tai liittymismaksuja.

Seurakunnan omaisuutta hoitaa hallitus tai hallituksen tähän tehtävään nimittämä henkilö. Seurakunnan vuosikokouksessa on valittava tilintarkastaja sekä varatilintarkastaja seurakunnalle. Seurakunnan nimen kirjoittaa hallitus tai henkilö, jolle hallitus on tämän oikeuden antanut.

Seurakunta voi erota yhdyskunnasta, jos seurakunnan kokouksessa kolme neljäsosaa annetuista äänistä kannattaa eroamista. Seurakunta voidaan erottaa yhdyskunnasta, jos yhdyskunnan kokouksessa kolme neljäsosaa annetuista äänistä sitä kannattaa. Seurakunta voidaan purkaa tämän yhdyskuntajärjestyksen 12 § mukaisella tavalla.

9 §
Yhdyskunnan kokoukset

Yhdyskunnan vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Kokous tulee järjestää lauantaina tai sunnuntaina.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdyskunnan kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdyskunnan äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdyskunnan kokouksissa jokaisella 18 vuotta täyttäneellä jäsenellä on yksi ääni. Alle 18-vuotiailla jäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei äänioikeutta. Mikäli kokouksessa on tarkoitus käsitellä yhdyskunnan jäsenen erottamista koskevaa valitusta, on erotetulla jäsenellä läsnäolo-oikeus.

Yhdyskunnan kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, jonka kahden henkilön on tarkastettava.

Yhdyskunnan kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Yhdyskunnan sääntöjen, uskontunnustuksen tai nimen muuttaminen edellyttää kuitenkin, että sitä on kannattanut kolmen neljäsosan enemmistö annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan niissä asioissa, joiden hyväksymiseksi riittää yli puolet annetuista äänistä, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

Kun yhdyskuntaan on liittynyt viisi seurakuntaa, tulee kutsua koolle yhdyskunnan kokous, jossa tarkastellaan yhdyskunnan sääntöjen tarkoituksenmukaisuutta. Tässä kokouksessa yhdyskunnan sääntöjä voidaan muuttaa, jos muutosta kannattaa yli puolet annetuista äänistä.

10 §
Yhdyskunnan kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdyskunnan kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä.

11 §
Vuosikokous

Yhdyskunnan vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Kokouksen avaus

2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4) Hyväksytään kokouksen esityslista

5) Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7) Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio

8) Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9) Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

10) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdyskunnan jäsen haluaa saada jonkin asian yhdyskunnan vuosikokouksessa käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään viisitoista (15) vuorokautta ennen yhdyskunnan vuosikokousta.

Hallituksen jäseniä valittaessa käytetään suoraa henkilövaalia, ellei kokouksen koolle kutsunut hallitus ole päättänyt, että käytetään suhteellista vaalitapaa.

12 §
Sääntöjen muuttaminen ja yhdyskunnan purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdyskunnan purkamisesta on tehtävä yhdyskunnan kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdyskunnan purkamisesta.

Yhdyskunnan purkautuessa käytetään yhdyskunnan varat sen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdyskunnan tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


Opetusministeriö on tutkinut tämän asian.

Uskonnonvapauslain (453/2003) 34 §:n nojalla opetusministeriö on käsitellyt ilmoituksen aikaisemman lain mukaisesti. Yhdyskuntajärjestys on laadittu mainitulla lailla kumotun uskonnonvapauslain (267/1922) mukaisesti.

Tämän perusteella opetusministeriö on hyväksynyt Redeemed Christian Church of God -nimisen yhdyskunnan merkittäväksi uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin.

Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004

Kulttuuriministeri
Tanja Karpela

Ylitarkastaja
Joni Hiitola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.