806/2004

Annettu Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2004

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyhtiön omaisuuden luovutusta ja panttausta sekä vakuutuksen takaisinostoarvon suorittamista koskevan kiellon ilmoittamisesta viranomaisille ja rekisteröinnistä

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun vakuutusyhtiölain (1062/1979) 14 luvun 14 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 330/2004:

1 §
Ilmoitukset kaupparekisteriin ja ulosottoviranomaisille

Vakuutusyhtiöön asetetun asiamiehen on viipymättä ilmoitettava Vakuutusvalvontaviraston päättämästä omaisuuden luovutus- ja panttauskiellosta sekä vakuutuksen takaisinostoarvon suorittamista koskevasta kiellosta:

1) patentti- ja rekisterihallitukselle kaupparekisteriin merkitsemistä varten; ja

2) vakuutusyhtiön kotipaikan sekä yhtiön kiinteistöjen sijaintipaikkakuntien ulosottoviranomaisille.

Ilmoituksessa on mainittava:

1) vakuutusyhtiön toiminimi, kotipaikka ja osoite sekä yritys- ja yhteisötunnus;

2) omaisuuden luovutus- ja panttauskiellon sekä vakuutuksen takaisinostoarvon suorittamista koskevan kiellon alkamisen tai peruuttamisen taikka muun lakkaamisen ajankohta sekä Vakuutusvalvontaviraston päätöksen tunnistetiedot;

3) vakuutusyhtiöön asetetun asiamiehen täydellinen nimi, henkilötunnus, osoite ja kansalaisuus; jos asiamiehellä ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoituksessa on mainittava syntymäaika;

4) mihin omaisuuteen omaisuuden luovutus- ja panttauskielto kohdistuu;

5) omaisuuden luovutus- ja panttauskiellon sekä vakuutuksen takaisinnostoarvon suorittamista koskevan kiellon voimassaoloaika; ja

6) mikä on ollut kiellon peruuttamisen tai muun lakkaamisen syy.

Asiamiehen on ilmoitettava patentti- ja rekisterihallitukselle ja ulosottoviranomaisille myös kiellon aikana tehdystä Vakuutusvalvontaviraston päätöksestä, joka merkitsee muutosta 2 momentin 4 ja 5 kohdassa tarkoitettuihin seikkoihin tai joka koskee asiamiehen määräämistä tai vapauttamista tehtävästään.

2 §
Ilmoitustapa

Edellä 1 §:ssä tarkoitetut ilmoitukset voidaan tehdä postitse tai telekopiolaitteella. Ulosottoviranomaiselle ilmoitus voidaan tehdä myös puhelimitse tai sähköisenä viestinä. Muuten kuin postitse tehty ilmoitus on kuitenkin ilman aiheetonta viivytystä lähetettävä myös postitse alkuperäisenä.

3 §
Merkintä kaupparekisteriin

Patentti- ja rekisterihallituksen on viipymättä tehtävä kaupparekisteriin merkintä vakuutusyhtiön omaisuuden luovutus- ja panttauskiellon sekä vakuutuksen takaisinostoarvon suorittamista koskevan kiellon alkamisesta ja peruuttamisesta ja muusta lakkaamisesta. Merkinnästä tulee ilmetä kiellon alkamisen tai peruuttamisen taikka muun lakkaamisen ajankohta sekä asiamiehen täydellinen nimi, henkilötunnus, osoite ja kansalaisuus. Jos asiamiehellä ei ole suomalaista henkilötunnusta, merkitään rekisteriin syntymäaika.

Kaupparekisteriin on tehtävä merkintä myös kiellon aikana tehdystä Vakuutusvalvontaviraston päätöksestä, joka merkitsee muutosta 1 §:n 2 momentin 4 ja 5 kohdassa tarkoitettuihin seikkoihin tai joka koskee asiamiehen määräämistä tai vapauttamista tehtävästään.

4 §
Muut ilmoitukset ja kirjaamistoimet

Jos omaisuuden luovutus- ja panttauskielto kohdistuu omaisuuteen, jota varten on olemassa erityinen kirjaamisjärjestelmä, kiellon alkamisesta, peruuttamisesta ja muusta lakkaamisesta on tehtävä merkintä:

1) kiinteistön sekä kiinteistöön kohdistuvan vuokraoikeuden tai muun kirjatun oikeuden osalta lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin;

2) kiinnityskelpoisen irtaimen omaisuuden osalta asianomaiseen kiinnityksistä pidettävään rekisteriin;

3) arvo-osuuksien osalta arvo-osuustilille; ja

4) patentin, rekisteröidyn tavaramerkin, mallioikeuden, hyödyllisyysmallin ja integroidun piirin piirimallin osalta asianomaiseen rekisteriin.

Asiamiehen on viipymättä tehtävä ilmoitus omaisuuden luovutus- ja panttauskiellon alkamisesta ja peruuttamisesta sekä muusta lakkaamisesta asianomaiselle rekisterinpitäjälle, jonka on viipymättä huolehdittava asiaa koskevan merkinnän tekemisestä rekisteriin.

Jos vakuutusyhtiö harjoittaa arvopaperi-, johdannais- tai valuuttakauppaa, asiamiehen on viipymättä ilmoitettava selvitysyhteisölle omaisuuden luovutus- ja panttauskiellon alkamisesta ja peruuttamisesta sekä muusta lakkaamisesta sekä siitä, jatkaako yhtiö arvopaperi-, johdannais- tai valuuttakauppaa.

5 §
Vakuutusyhdistykset ja kolmannen maan vakuutusyhtiöt

Mitä edellä tässä asetuksessa säädetään vakuutusyhtiön omaisuuden luovutus- ja panttauskiellon sekä vakuutuksen takaisinostoarvon suorittamista koskevan kiellon ilmoittamisesta viranomaisille ja rekisteröinnistä, sovelletaan myös vakuutusyhdistystä ja kolmannen maan vakuutusyhtiötä koskevan vastaavan kiellon ilmoittamiseen ja rekisteröintiin.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2004.

Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2004

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Hallitusneuvos
Juhani Turunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.