801/2004

Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004

Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön edellyttämistä meluselvityksistä ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään 4 päivänä helmikuuta 2000 annetun ympäristönsuojelulain (86/2000) 11 ja 25 b §:n nojalla, sellaisena kuin niistä on 25 b § laissa 459/2004:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/49/EY täytäntöön panemiseksi ympäristönsuojelulain (86/2000) 25 a §:ssä tarkoitettuihin meluselvityksiin ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmiin.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) ympäristömelulla ei-toivottua tai haitallista ihmisen toiminnan aiheuttamaa ulkona esiintyvää ääntä, kuten kulkuvälineiden, tie-, raide- ja lentoliikenteen sekä teollisuuslaitosten toiminnan aiheuttamaa ääntä;

2) haitoilla ihmiselle aiheutuvia terveyshaittoja;

3) häiritsevyydellä melun aiheuttamaa kielteisenä koettua elämyspiirrettä;

4) melun tunnusluvulla melun häiritsevyyden tai muiden haittojen arviointiin käytettävää melun fysikaalista voimakkuutta kuvaavaa suuretta;

5) hiljaisella alueella väestökeskittymässä aluetta, jossa minkään melulähteen aiheuttama melutaso ei ylitä päivällä (kello 07.00 - 22.00) 50 dB eikä yöllä (kello 22.00 - 07.00) 45 dB.

3 §
Melun tunnusluvut

Meluselvityksissä melun yleistä häiritsevyyttä kuvaavana tunnuslukuna tulee käyttää päivä-ilta-yömelutasoa eli Lden, joka desibeleinä (dB) ilmaistuna määritellään kaavalla:

Kaavassa päiväajan melun häiritsevyyttä kuvaava Lpäivä on standardissa ISO 1996-2:1987 tarkoitettu A-painotettu keskiäänitaso, joka määritellään vuoden kaikkien päiväaikojen ja sään kannalta keskimääräisen vuoden perusteella, ilta-ajan melun häiritsevyyttä kuvaava Lilta on standardissa ISO 1996-2:1987 tarkoitettu A-painotettu keskiäänitaso, joka määritellään vuoden kaikkien ilta-aikojen ja sään kannalta keskimääräisen vuoden perusteella, ja yömelun unihäiriöitä kuvaava L on standardissa ISO 1996-2:1987 tarkoitettu A-painotettu keskiäänitaso, joka määritellään vuoden kaikkien yöaikojen ja sään kannalta keskimääräisen vuoden perusteella.

Meluselvityksissä yömelun unihäiriöitä kuvaavana melun tunnuslukuna käytetään yömelutasoa eli L, joka on määritelty 2 momentissa.

Päiväajan pituus on 12 tuntia kello 07.00 - 19.00, ilta-ajan pituus kolme tuntia kello 19.00 - 22.00 ja yöajan pituus yhdeksän tuntia kello 22.00 - 07.00.

Meluselvityksessä tarkastellaan ulkona esiintyvää ääntä ilman, että otetaan huomioon tarkasteltavan rakennuksen ulkoseinästä heijastuvaa ääntä (vapaakenttäarvo). Ympäristömelu arvioidaan neljän metrin korkeudelle maanpinnasta ulkoseinän kohdalle, jossa melutaso on suurin. Vuosi on kalenterivuosi, jolta melua arvioidaan, ja sääolot edustavat keskivertovuotta.

4 §
Meluselvityksen yleinen sisältö

Meluselvitystä käytetään meluntorjunnan toimintasuunnitelman laadintaan, kansalaisille tarkoitettuna tietolähteenä ja komissiolle toimitettavien tietojen hankkimiseen. Nämä voivat edellyttää erityyppistä esitysmuotoa.

Meluselvityksen tulee sisältää:

1) yleiskuvaus väestökeskittymästä tai teiden, rautateiden taikka lentokenttien ympäristöstä, kuten tiedot näiden sijainnista, koosta, asukasmääristä ja liikennemääristä sekä alueen maankäytöstä ja melulähteistä;

2) tiedot selvityksen laatijasta;

3) tiedot aiemmista meluntorjuntaohjelmista ja nykyisistä torjuntatoimista;

4) tiedot käytetyistä melun arviointimenetelmistä;

5) tiivistelmä selvityksen tuloksista.

Meluselvitys voidaan esittää taulukkoina, kaavioina tai karttoina paperilla tai digitaalisessa muodossa.

5 §
Meluselvityksessä tehtävät arviot

Meluselvityksessä tulee melutilanteesta arvioida ympäristönsuojelulain 25 a §:n 1 momentin mukaisista kohteista päivä-ilta-yömelutaso Lden erikseen tieliikenteestä, raideliikenteestä, lentoliikenteestä ja teollisuudesta sekä esittää melun desibelimäärän perusteella meluvyöhykkeet: 55 - 59, 60 - 64, 65 - 69, 70 - 74 ja ≥ 75 dB. Meluselvityksessä arvioidaan myös yömelutaso L erikseen tieliikenteestä, raideliikenteestä lentoliikenteestä ja teollisuudesta sekä esitetään melun desibelimäärän perusteella meluvyöhykkeet: 50 - 54, 55 - 59, 60 - 64, 65 - 69 ja ≥ 70 dB.

Meluselvityksessä tulee ilmoittaa 1 momentissa tarkoitetuilla vyöhykkeillä:

1) melulle altistuvissa rakennuksissa asuvien henkilöiden määrät, jotka ilmaistaan satoina lähimpään sataan pyöristettynä erikseen melun päivä-ilta-yömelutason ja yömelutason mukaisesti ilmoitettuna erikseen tieliikenteestä, raideliikenteestä, lentoliikenteestä ja teollisuudesta;

2) lukumäärä, kuinka moni 1 kohdassa tarkoitetuista henkilöistä asuu rakennuksissa, joissa on erityinen ääneneristys ympäristömelua vastaan, ja kuinka moni asuu rakennuksissa, joissa on hiljainen ulkoseinä, jos tiedot ovat käytettävissä;

3) arvio eri meluvyöhykkeillä olevien asuinrakennusten sekä hoito- ja oppilaitosten määristä.

6 §
Meluselvityksen laatimisen aikataulu

Meluselvitys on laadittava ja toimitettava merkittäväksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään 30 päivään kesäkuuta 2007 mennessä:

1) yli 250 000 asukkaan väestökeskittymistä;

2) yleisistä teistä, joiden liikennemäärä vuodessa on yli kuusi miljoonaa ajoneuvoa;

3) rautateistä, joiden liikennemäärä vuodessa on yli 60 000 junaa;

4) ympäristönsuojelulain 25 a §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetuista lentoasemista.

Meluselvitys on laadittava vuoden 2006 liikenne- ja asukastietoihin perustuen.

Meluselvitys on laadittava ja toimitettava merkittäväksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään 30 päivään kesäkuuta 2012 mennessä ja tämän jälkeen joka viides vuosi kaikista ympäristönsuojelulain 25 a §:n 1 momentin mukaisista kohteista edellisen kalenterivuoden liikenne- ja asukastietoihin perustuen.

7 §
Meluntorjunnan toimintasuunnitelman sisältö

Meluntorjunnan toimintasuunnitelman tulee sisältää:

1) tiedot toimintasuunnitelman laatijasta;

2) tiivistelmä meluselvityksen tuloksista;

3) tiedot käytetyistä melutasoa koskevista ohjearvoista;

4) arvio melulle altistuvien henkilöiden määrästä;

5) toimenpiteitä vaativien ongelmien ja tilanteiden yksilöinti;

6) kuvaus toimintasuunnitelman kohteesta tai kohteista;

7) tiedot käytössä olevista ja valmisteltavista meluntorjuntatoimista;

8) tiedot seuraavien viiden vuoden aikana toteutettavista meluntorjuntatoimista;

9) pitkän ajan suunnitelma melun aiheuttamien haittojen vähentämiseksi;

10) arvio hiljaisista alueista väestökeskittymissä;

11) tiedot rahoituksesta;

12) suunnitelma täytäntöönpanosta ja tulosten arvioinnista;

13) arvio toimintasuunnitelman mukaisten torjuntatoimien vaikutuksesta melulle altistuvien henkilöiden määrään;

14) tiedot ympäristönsuojelulain 25 b §:n mukaisesta yleisön kuulemisesta;

15) tiivistelmä toimintasuunnitelmasta.

Meluntorjunnan toimintasuunnitelmaan voi kuuluu toimia, jotka liittyvät liikennesuunnitteluun, maankäytön suunnitteluun, teknisiin toimiin melulähteissä, hiljaisempien melulähteiden valintaan, melun leviämisen ajalliseen tai alueelliseen rajoittamiseen sekä muihin rajoituskeinoihin, kuten taloudelliseen ohjaukseen.

8 §
Meluntorjunnan toimintasuunnitelman laatimisen aikataulu

Meluntorjunnan toimintasuunnitelma on laadittava ja toimitettava merkittäväksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään 18 päivään heinäkuuta 2008 mennessä 6 §:n 1 momentin mukaisista kohteista ja 18 päivään heinäkuuta 2013 mennessä ja tämän jälkeen joka viides vuosi kaikista ympäristönsuojelulain 25 a §:n 1 momentin mukaisista kohteista.

9 §
Tietojen toimittaminen komissiolle

Ympäristöministeriö toimittaa komissiolle:

1) 30 päivään kesäkuuta 2005 mennessä ilmoituksen 6 §:n 1 momentissa tarkoitetuista kohteista;

2) 18 päivään heinäkuuta 2005 mennessä ilmoituksen niistä viranomaisista tai tahoista, jotka laativat ja tarvittaessa hyväksyvät meluselvitykset ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmat, ja siitä viranomaisesta, joka kerää kansallisesti meluselvitykset ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmat merkittäviksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään;

3) 18 päivään heinäkuuta 2005 mennessä selvityksen Suomen melutaso-ohjearvoista ja niiden käytön periaatteista;

4) 31 päivään joulukuuta 2008 mennessä ja tämän jälkeen joka viides vuosi ilmoituksen kaikista ympäristönsuojelulain 25 a §:n mukaisista kohteista.

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmästä ilmoitetaan komissiolle:

1) 30 päivään joulukuuta 2007 mennessä tiivistelmät 6 §:n 1 momentissa mainituista kohteista laadituista meluselvityksistä;

2) 30 päivään joulukuuta 2008 mennessä tiivistelmät 6 §:n 1 momentissa mainituista kohteista laadituista meluntorjunnan toimintasuunnitelmista;

3) 30 päivään joulukuuta 2012 mennessä ja tämän jälkeen joka viides vuosi tiivistelmät kaikista ympäristönsuojelulain 25 a §:n mukaisista kohteista laadituista meluselvityksistä;

4) 18 päivään tammikuuta 2013 mennessä ja tämän jälkeen joka viides vuosi tiivistelmät kaikista ympäristönsuojelulain 25 a §:n mukaisista kohteista laadituista meluntorjunnan toimintasuunnitelmista.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2004.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/49/EY (32002L0049); EYVL N:o L 189, 18.7.2002, s. 12

Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004

Ympäristöministeri
Jan-Erik Enestam

Hallitussihteeri
Oili Rahnasto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.