792/2004

Annettu Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2004

Laki maatalouden interventiorahastosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti,

muutetaan maatalouden interventiorahastosta 16 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1206/1994) 1―4, 6, 10 ja 11 §,

sellaisina kuin niistä ovat 1 ja 3 § osaksi laissa 989/1995 sekä 2 ja 6 § viimeksi mainitussa laissa, sekä

lisätään lakiin uusi 8 a § seuraavasti:

1 §
Rahaston tarkoitus

Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan ja yhteisen kalastuspolitiikan mukaisista vientituista, interventiovarastoinnista, yksityisen varastoinnin tukemisesta, hintojen alentamisesta sekä muista maatalous- ja kalastustuotteiden markkinoihin vaikuttavista toimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamista varten on Suomessa maa- ja metsätalousministeriön alainen valtion talousarvion ulkopuolinen maatalouden interventiorahasto.

2 §
Rahaston varat

Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston maksamat korvaukset 1 §:ssä tarkoitettujen kustannusten maksamisesta tuloutetaan rahastoon. Rahastoon tuloutetaan myös interventiotoimintaan liittyvistä vakuusjärjestelyistä ja muusta rahaston toiminnasta syntyvät tuotot sekä valtion talousarviosta rahastolle siirrettävä määräraha.

3 §
Rahaston lainanotto

Rahasto voi valtioneuvoston luvalla ja sen hyväksymillä ehdoilla ottaa 1 §:ssä tarkoitettujen toimintojen väliaikaista rahoittamista varten lainoja, joiden kokonaismäärä ei saa samanaikaisesti ylittää 250 miljoonaa euroa. Lainat otetaan rahaston nimissä ja niiden korot ja takaisinmaksu suoritetaan rahaston varoista.

Valtio vastaa 1 momentissa tarkoitetuista lainoista.

Valtiokonttorin tehtävänä on rahaston johtokunnan toimeksiannosta ottaa 1 momentissa tarkoitetut lainat ja päättää niiden tarkemmista ehdoista sekä huolehtia rahaston lainanottoon liittyvistä muista tehtävistä.

4 §
Rahaston hallinto

Rahasto on maa- ja metsätalousministeriön hoidossa ja valvonnassa. Maa- ja metsätalousministeriön tehtävänä on erityisesti valvoa rahaston taloutta ja toimintaa. Maa- ja metsätalousministeriöllä on oikeus saada rahastolta kaikki tarvittavat tiedot ja selvitykset.

Rahaston hallinnosta sekä talouden ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii rahaston johtokunta. Johtokunnan tehtävänä on:

1) johtaa ja ohjata rahaston toimintaa sekä rahastolle kuuluvien maksuliike-, kirjanpito- ja tilastointitehtävien sekä muiden tehtävien hoitamista;

2) vastata rahaston riittävästä maksuvalmiudesta;

3) päättää 3 §:ssä tarkoitetun lainan ottamisesta;

4) tehdä maa- ja metsätalousministeriölle ehdotus mahdolliseksi valtion talousarvioksi rahastoa ja sen varoilla tuettavaa toimintaa koskevilta osin;

5) päättää rahaston toiminta- ja taloussuunnitelmasta;

6) päättää rahaston varojen käyttösuunnitelmasta;

7) antaa tarvittaessa lausuntoja ja tehdä aloitteita maa- ja metsätalousministeriölle rahaston toimintaan kuuluvissa ja niihin liittyvissä asioissa;

8) vahvistaa rahaston työjärjestys;

9) hyväksyä ja allekirjoittaa rahaston tilinpäätös;

10) tehdä ehdotus maa- ja metsätalousministeriölle rahaston ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän kattamisesta rahaston varoista;

11) päättää rahastossa olevan henkilöstön ottamisesta ja vapauttamisesta tehtävistään;

12) hoitaa muut maa- ja metsätalousministeriön määräämät rahaston toimintaan liittyvät tehtävät.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan rahastolle johtokunnan, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään kolme muuta jäsentä. Jäsenille voidaan määrätä henkilökohtaiset varajäsenet. Johtokunta voi ottaa asioiden valmistelua varten yhden tai useampia sihteereitä.

Johtokunta on päätösvaltainen kolmen jäsenen tai varajäsenen ollessa läsnä. Läsnä olevista yhden on oltava puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.

6 §
Rahaston menot

Rahastosta maksetaan Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan ja yhteisen kalastuspolitiikan toteuttamisesta aiheutuvat 1 §:ssä tarkoitetut menot sekä rahaston muusta toiminnasta aiheutuvat menot.

Rahastosta maksettavista menoista säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.

8 a §
Tilintarkastuskertomus

Tilintarkastajien on tarkastettava rahaston hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajien on annettava kultakin tilikaudelta tilintarkastuskertomus, jossa on erityisesti lausuttava:

1) siitä, onko tilinpäätös laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti;

2) siitä, antaako tilinpäätös oikeat ja riittävät tiedot rahaston toiminnan tuloksesta ja tuloksellisuudesta sekä taloudellisesta asemasta;

3) siitä, onko rahaston hallintoa ja toimintaa hoidettu sitä koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti;

4) tilinpäätöksen vahvistamisesta; sekä

5) rahaston tuloksen käsittelystä rahaston johtokunnan ehdottamalla tavalla; kun tilintarkastus on tehty, tilintarkastajien on tehtävä siitä tilinpäätökseen merkintä, jossa viitataan tilintarkastuskertomukseen sekä lausutaan siitä, onko tilinpäätös laadittu sovellettavaksi tulevien säännösten ja hyvän kirjanpitotavan mukaisesti.

Jos tilintarkastaja kesken tilikauden havaitsee merkittävää huomauttamista rahaston hallinnosta ja taloudesta, on asiasta viipymättä ilmoitettava rahaston johtokunnalle ja maa- ja metsätalousministeriölle.

10 §
Työjärjestys

Rahastossa noudatettavasta asioiden käsittelystä, päätöksenteosta, nimen kirjoittamisesta, johtokunnan sihteerien ja rahaston henkilöstön tehtävistä sekä muusta sisäisestä hallinnosta annetaan tarkempia määräyksiä rahaston työjärjestyksessä.

11 §
Tarkemmat säännökset

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää rahaston taloussäännön ja rahastosta maksettavien palkkioiden vahvistamisesta.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 2004.

HE 71/2004
MmVM 7/2004
EV 71/2004

Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2004

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.