790/2004

Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

kumotaan ajoneuvojen rekisteröinnistä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun asetuksen (1598/1995) 16 § sekä

muutetaan 2, 14 sekä 17―19 §,

sellaisina kuin niistä ovat, 2 ja 18 § asetuksessa 340/2004, 14 § asetuksessa 186/1999, 17 § mainituissa asetuksissa 186/1999 ja 340/2004 sekä 19 § asetuksissa 292/1998 ja 1117/2003, seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) rekisterillä ajoneuvoliikennerekisteristä annetussa laissa (541/2003) tarkoitettua ajoneuvoliikennerekisteriä;

b) sopimusrekisteröijällä ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain (1100/1998) 3 §:ssä tarkoitettua sopimusrekisteröijää;

c) rekisteröinnin suorittajalla Ajoneuvohallintokeskusta ja b kohdassa mainitun lain 6 §:ssä tarkoitetun sopimuksen mukaan toimivaltaista sopimusrekisteröijää;

d) ensirekisteröinnillä ajoneuvon ensimmäistä rekisteröintiä Suomessa;

e) ennakkoilmoituksella uutta ajoneuvoa koskevien tietojen ilmoittamista rekisterin pitäjälle ennen ensirekisteröintiä;

f) uudelleenrekisteröinnillä Suomessa rekisteröidyn ja sittemmin rekisteristä poistetun ajoneuvon rekisteröintiä;

g) muutosrekisteröinnillä rekisteröinnin suorittajan rekisteriin merkityn ajoneuvon tiedoissa tapahtuneiden muutosten kirjaamista;

h) rekisteri-ilmoituksella ilmoitusta ajoneuvon ensi- tai uudelleenrekisteröinnin ja ajoneuvon rekisteristä poistamisen edellyttämistä tiedoista sekä muista rekisteritiedoissa tapahtuneista muutoksista;

i) rekisteröintitodistuksella rekisteröinnin suorittajan rekisteröinnistä antamaa asiakirjaa, joka todistaa, että ajoneuvo on rekisteröity ja jonka I osasta (tekninen osa) ilmenevät ajoneuvon omistajaa ja haltijaa koskevat sekä tekniset tiedot ja jonka II osa (ilmoitusosa) on tarkoitettu rekisteri-ilmoituksen tekemiseen;

j) vaatimustenmukaisuustodistuksella ajoneuvon valmistajan laatimaa asiakirjaa, joka osoittaa M1-luokan ajoneuvon vastaavan moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/156/ETY, L-luokan ajoneuvon vastaavan kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä ja neuvoston direktiivin 92/61/ETY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/24/EY tai traktorin vastaavan maatalous- ja metsätraktoreiden tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 74/150/ETY mukaisesti hyväksyttyä ajoneuvotyyppiä;

k) ennakkoilmoitustodistuksella Ajoneuvohallintokeskuksen antamaa asiakirjaa, josta ilmenee, että ajoneuvosta on tehty ennakkoilmoitus;

l) rekisteritunnuksella ajoneuvon yksilöivää rekisteröinnin suorittajan antamaa kirjain- ja numerosarjaa;

m) rekisterikilvellä ajoneuvoon kiinnitettävää kilpeä, jossa on ajoneuvon rekisteritunnus ja jonka vasemmassa reunassa voi olla kansallisuustunnus;

n) rekisteröintipäivällä päivää, jona rekisteri-ilmoitus on jätetty rekisteröinnin suorittajalle;

o) käyttöönottopäivällä päivää, jona ajoneuvo on ensirekisteröity tai rekisteröity ensimmäisen kerran ulkomailla, jollei rekisteriin ole erityisestä syystä merkittävä muuta päivää ajoneuvon todelliseksi käyttöönottopäiväksi;

p) haltijalla muuta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä kuin omistajaa, jolle ajoneuvon pääasiallinen käyttö on siirtynyt tai jonka käyttöön ajoneuvo on yli 30 päivän ajaksi luovutettu sopimuksen perusteella;

q) siirtomerkillä ajoneuvoon kiinnitettävää merkkiä, jossa on rekisteritunnus;

r) ETA-valtiolla Euroopan talousalueeseen kuuluvaa valtiota;

s) romutustodistuksella romuajoneuvoista annetun valtioneuvoston asetuksen (581/2004) 7 §:ssä tarkoitettua todistusta.

14 §
Rekisteristä poistettava ajoneuvo

1. Ajoneuvon poistamiseksi rekisteristä on tehtävä rekisteri-ilmoitus, jos:

a) rekisteröity ajoneuvo on tuhoutunut;

b) ajoneuvo on rekisteröity ulkomailla;

c) rekisteröityä ajoneuvoa ei muusta syystä käytetä liikenteessä Suomessa;

d) moottorikelkkaa ei enää käytetä tiellä, maastossa eikä jäällä;

e) ajoneuvo on luovutettu jätelain (1072/1993) 18 l §:n 1 momentissa tarkoitetulle kerääjälle tai esikäsittelijälle.

2. Edellä 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen yhteydessä on palautettava ajoneuvon rekisterikilvet. Tuhoutumisen tai vaurioitumisen vuoksi vakuutuksen perusteella lunastetun, Valtiokonttorin poistettavaksi ilmoittaman, kunnan omistukseen ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain (151/1975) nojalla siirtyneen taikka jätelain 18 l §:n 1 momentissa tarkoitetulle kerääjälle tai esikäsittelijälle toimitetun ajoneuvon rekisterikilpiä ei kuitenkaan tarvitse palauttaa, mutta ne on tuhottava todistettavasti.

3. Tullilaitos ja rajavartiolaitos ovat velvollisia poistamaan Suomesta pysyvästi ulkomaille vietävästä ajoneuvosta rekisterikilvet. Rekisterikilpien poistamisesta on ilmoitettava Ajoneuvohallintokeskukselle, jonka tulee poistaa ajoneuvo rekisteristä.

17 §
Rekisteröintitodistuksen tai rekisterikilpien noutamatta jättäminen

Rekisteröinnin suorittajalle tai katsastustehtävien toimiluvan haltijalle jätetyistä rekisteröintitodistuksesta ja rekisterikilvistä on tehtävä merkintä rekisteriin. Jollei toimiluvan haltijalla ole oikeutta tehdä merkintää, hänen on ilmoitettava rekisteröintitodistuksen ja kilpien jättämisestä viipymättä Ajoneuvohallintokeskukselle. Rekisteröintitodistuksen ja kilpien osalta menetellään siten kuin Ajoneuvohallintokeskus määrää.

18 §
Rekisteri-ilmoitus

1. Edellä 4, 5 tai 6 luvussa tarkoitettu ilmoitus on tehtävä viimeksi annetulla, voimassa olevalla:

a) ennakkoilmoitustodistuksen ilmoitusosalla, jos kysymyksessä on ennakkoilmoitetun ajoneuvon ensirekisteröinti;

b) rekisteröintitodistuksen II osalla, jos kysymyksessä on muutosrekisteröinti tai rekisteristä poistaminen;

c) rekisteröintikatsastuksesta annetun todistuksen II osalla, jos kysymyksessä on ennakkoilmoittamattoman ajoneuvon ensirekisteröinti;

d) rekisteröintikatsastuksesta annetun todistuksen tai rekisteröintitodistuksen II osalla, jos kysymyksessä on ajoneuvon uudelleenrekisteröinti; taikka

e) tyyppirekisteriotteella, jos kysymyksessä on tyyppihyväksytyn ja ennakkoilmoittamattoman muualla aikaisemmin rekisteröimättömän ajoneuvon ensirekisteröinti, joka voi tapahtua ilman rekisteröintikatsastusta.

2. Jos 1 momentissa tarkoitettu asiakirja on kadonnut, ilmoitus on tehtävä asianomaisen asiakirjan antaneelta hankitulla uudella asiakirjalla.

3. Edellä 14 §:n 2 momentissa tarkoitettua ajoneuvoa koskeva ilmoitus voidaan tehdä Ajoneuvohallintokeskuksen vahvistamalla poistolomakkeella tai romutustodistuksella taikka automaattista tietojenkäsittelyä hyväksi käyttäen.

4. Rekisteri-ilmoitukseen on liitettävä tarvittavat selvitykset 9, 10 ja 12 §:ssä tarkoitettujen edellytysten täyttymisestä.

19 §
Rekisteri-ilmoituksen tekijä

1. Ajoneuvon omistajan on tehtävä ensi- ja uudelleenrekisteröintiä, rekisteristä poistamista sekä omistusoikeuden siirtymistä tai haltijan lisäämistä taikka vaihtumista koskeva rekisteri-ilmoitus. Tämän asetuksen 14 §:n 1 momentin e kohdassa tarkoitetun rekisteristä poistamista koskevan ilmoituksen voi tehdä jätelain 18 l §:n 1 momentissa tarkoitettu kerääjä tai esikäsittelijä. Ajoneuvon edellinen omistaja voi ilmoittaa rekisteriin merkittäväksi uuden omistajan nimen, jos samalla ilmoitetaan uuden omistajan osoite ja ajoneuvon luovutuspäivä. Moottorikelkan, mopon ja kevyen nelipyörän edellisen omistajan ei kuitenkaan tarvitse tässä yhteydessä ilmoittaa uuden omistajan osoitetta. Ajoneuvon edellinen haltija voi tehdä haltijuutensa poistamista koskevan ilmoituksen.

2. Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun rekisteri-ilmoituksen voi tehdä myös ajoneuvon haltija.

3. Rekisteri-ilmoitus on sen tekijän allekirjoitettava. Ajoneuvon luovuttajan ja luovutuksensaajan on allekirjoitettava omistusoikeuden siirtymistä koskeva ilmoitus.

4. Jos ajoneuvon edellinen omistaja on luovuttanut ajoneuvon tuntemattomalle, Ajoneuvohallintokeskus voi edellisen omistajan ilmoituksesta, saatuaan luovutuksesta luotettavan selvityksen, tehdä rekisteriin merkinnän ajoneuvon luovuttamisesta tuntemattomalle. Jos ajoneuvon luovuttamisen ajankohdasta ei saada luotettavaa selvitystä, luovutuksen ajankohdaksi katsotaan se päivä, jona Ajoneuvohallintokeskus on saanut ilmoituksen ja luotettavaksi katsomansa selvityksen luovutuksesta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2004.

Jos ajoneuvon rekisteröintitodistus tai rekisterikilvet on jätetty Ajoneuvohallintokeskukselle tai katsastustehtävien toimiluvan haltijalle ennen tämän asetuksen voimaantuloa, sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa ollutta 17 §:ää.

Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Liikenneneuvos
Kari Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.