665/2004

Annettu Helsingissä 13 päivänä heinäkuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maitoa ja maitovalmisteita koskevien tilastotietojen keruusta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 2 ja 11 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 273/2003:

1 §
Soveltamisala

Tällä asetuksella pannaan täytäntöön maitoa ja maitovalmisteita koskevien tilastotietojen keruusta annettu neuvoston direktiivi 96/16/EY, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2003/107/EY, jäljempänä maitotilastodirektiivi.

2 §
Vastuuviranomainen

Maitotilastodirektiivissä kansalliselle vastuuviranomaiselle säädetyt tehtävät hoitaa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus.

3 §
Tiedonantajat

Tiedot kerätään maaseutuelinkeinotilastoista annetun lain (1197/1996) 2 §:n nojalla maitotilastodirektiivin 2 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuilta yrityksiltä mainitun direktiivin 1 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

Euroopan yhteisöjen komission, jäljempänä komissio, suostumuksella voidaan käyttää myös muista virallisista lähteistä peräisin olevia tietoja.

4 §
Tutkimuksentekovelvollisuus

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen on tehtävä vuosittain tutkimus maidon tuotannosta ja käytöstä niillä maatiloilla, jotka on määritelty tutkimuskohteeksi maitotilastodirektiivin 7 artiklassa säädetyssä menettelyssä.

5 §
Tietojen toimittaminen komissiolle

Maitotilastodirektiivin 4 artiklan 1 kohdassa mainitut tiedot toimitetaan komissiolle mainitussa artiklassa säädetyltä ajanjaksoilta mainitun direktiivin 6 artiklan 3 kohdan määräaikoja noudattaen.

6 §
Tilastoinnin työohjelmat ja menetelmäkertomukset

Maitotilastodirektiivin 4 artiklan 2 kohdan mukaiset kokeilututkimukset ja tutkimukset tehdään komission vahvistamien työohjelmien mukaisesti. Komissiolle toimitetaan mainitun direktiivin 5 artiklan 2 kohdan mukaiset menetelmäkertomukset.

7 §
Salassapitovelvollisuus

Luottamukselliset tiedot toimitetaan komissiolle salassa pidettävien tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan yhteisöjen tilitoimistolle annetun neuvoston asetuksen (Euratom, ETY) N:o 1588/90 säännösten mukaisesti.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä heinäkuuta 2004.

Tällä asetuksella kumotaan maitoa ja maitovalmisteita koskevien tilastotietojen keruusta annetun neuvoston direktiivin täytäntöönpanosta 24 päivänä heinäkuuta 1997 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (725/1997).

Neuvoston direktiivi 96/16/EY (31996L0016); EYVL N:o L 78, 28.3.1996, s. 27
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/107/EY (32003L0107); EUVL N:o L 7, 13.1.2004, s. 40
Neuvoston asetus (Euratom, ETY) N:o 1588/90 (31990R1588); EYVL N:o L 151, 11.6.1990, s. 1

Helsingissä 13 päivänä heinäkuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Christina Snellman

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.