625/2004

Annettu Naantalissa 9 päivänä heinäkuuta 2004

Laki eräiltä matkustaja-aluksilta saadusta merityötulosta toimitetun ennakonpidätyksen väliaikaisesta maksuvapaudesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Maksuvapautus

Ulkomaanliikenteessä olevalla matkustaja-aluksella liikennöintiä harjoittavalle suomalaiselle työnantajalle myönnetään valtion varoista tukea aluksella työskentelevien merityötulosta menevän tuloveron perusteella siten kuin tässä laissa säädetään.

Tuki myönnetään vapauttamalla tässä laissa tarkoitettu työnantaja velvollisuudesta maksaa aluksella työskentelevälle Suomessa yleisesti verovelvolliselle maksetusta palkasta toimitetut ennakonpidätykset (maksuvapautus) siten kuin jäljempänä säädetään.

2 §
Maksuvapautuksen edellytykset

Maksuvapautus koskee ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain (1707/1991) 1 §:n 4 momentissa tarkoitetussa kauppa-alusluetteloon merkityssä aluksessa tehdystä työstä saadusta tuloverolain (1535/1992) 74 §:ssä tarkoitetusta merityötulosta toimitettua ennakonpidätystä, joka on toimitettu merityötuloa varten määrätyn ennakonpidätysprosentin mukaisesti.

Maksuvapautuksen edellytyksenä on, että ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain mukaisen tuen myöntämisen edellytykset täyttyvät 1 momentissa tarkoitetun merityötulon osalta.

Maksuvapautus koskee ainoastaan Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalaiselle maksetusta palkasta toimitettua ennakonpidätystä.

3 §
Merityötulon ennakonpidätys

Ennakonpidätysprosentti merityötuloa varten on määrättävä siten, että ennakonpidätys mahdollisimman tarkoin vastaa verovelvollisen merityötulosta maksettavaa verojen ja maksujen yhteismäärää.

Maksuvapautus ei koske ennakonpidätystä siltä osin kuin ennakonpidätystä on ennakkoperintälain (1118/1996) 17 §:n nojalla korotettu.

4 §
Ennakonpidätyksen maksamatta jättäminen

Työnantaja saa oma-aloitteisesti jättää edellä tarkoitetut ennakonpidätykset maksamatta verohallinnolle, jos Merenkulkulaitos on palkanmaksuvuodelta tai sitä edeltävältä kalenterivuodelta myöntänyt aluksella varustamotoimintaa harjoittavalle suomalaiselle aluksen omistavalle yhteisölle ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain mukaista tukea aluksessa tehdystä työstä saadun merityötulon perusteella.

5 §
Maksetun ennakonpidätyksen palauttaminen

Jos Merenkulkulaitos ei ole myöntänyt ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain mukaista tukea 4 §:ssä mainitulta ajalta, verovirasto palauttaa työnantajan maksamat 2 §:ssä tarkoitetut ennakonpidätykset työnantajan kirjallisesta hakemuksesta sen jälkeen, kun Merenkulkulaitos on myöntänyt tuen. Palautettavalle määrälle ei makseta korkoa.

6 §
Maksamatta jätetyn ja palautetun ennakonpidätyksen maksuunpano

Jos Merenkulkulaitos ei myönnä ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain mukaista tukea sen merityötulon perusteella, josta toimitettu ennakonpidätys on 4 §:n nojalla jätetty maksamatta, ennakonpidätys on tältä osin määrättävä työnantajan maksettavaksi siten kuin ennakkoperintälaissa tai sen nojalla säädetään.

Jos Merenkulkulaitos on ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain 12 §:n mukaisesti määrännyt myöntämänsä tuen palautettavaksi, 4 §:n nojalla maksamatta jätetty ja 5 §:n mukaisesti palautettu ennakonpidätys on määrättävä työnantajan maksettavaksi.

7 §
Ennakonpidätysten hyväksi lukeminen

Ennakonpidätykset luetaan maksuvapautuksen estämättä työntekijän verotuksessa tämän hyväksi siten kuin verotusmenettelystä annetussa laissa (1558/1995) säädetään.

8 §
Toimivaltainen verovirasto

Toimivaltainen verovirasto on työnantajan kotipaikan verovirasto.

9 §
Ilmoittamisvelvollisuus

Työnantajan on annettava verohallinnolle tiedot tässä laissa tarkoitetun merityötulon saajista ja merityötulosta toimitetuista ennakonpidätyksistä sekä muut tarvittavat tiedot sen mukaan kuin Verohallitus määrää.

10 §
Palkkakirjanpito

Työnantajan on järjestettävä palkkakirjanpitonsa siten, että siitä voidaan aluksittain ja palkansaajittain todeta merityötulon ja siitä toimitettujen ennakonpidätysten määrä.

11 §
Tiedonsaantioikeus

Merenkulkulaitoksen on toimitettava salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä verohallinnolle maksutta tiedot tässä laissa tarkoitetuista työnantajista ja aluksista samoin kuin muut tarpeelliset tiedot maksuvapauden selvittämistä varten sen mukaan kuin Verohallitus määrää.

12 §
Muutoksenhaku

Tämän lain nojalla annettuun veroviraston päätökseen saa hakea muutosta siten kuin ennakkoperintälaissa säädetään muutoksenhausta.

13 §
Muiden lakien soveltaminen

Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, ennakkoperinnässä ja verotuksen toimittamisessa noudatetaan soveltuvin osin ennakkoperintälakia ja verotusmenettelystä annettua lakia sekä niiden nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä. Verohallitus antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä maksuvapautuksen menettelystä ja valvonnasta.

Maksuvapautukseen ei sovelleta, mitä ennakkoperintälaissa säädetään ennakkoratkaisusta.

14 §
Maksuvapautetun ennakonpidätyksen käsit- tely verontilityslain mukaisessa tilityksessä

Kultakin verovuodelta tehtävän verontilityslain (532/1998) 6 §:n mukaisen tilityksen yhteydessä valtion maksuunpano-osuudesta vähennetään lopullisen verotuksen maksuunpanosuhteiden mukainen valtion osuus tässä laissa tarkoitetuista maksuvapautetuista ennakonpidätyksistä. Kuntien, seurakuntien ja Kansaneläkelaitoksen vastaavat osuudet ennakonpidätyksistä lisätään tilitettävään kertymään verotuksen päättymiskuukaudelta tehtävän kuukausitilityksen yhteydessä. Valtion talousarvioon otetaan tarvittava määräraha tilitettävään kertymään tehtävän lisäyksen rahoittamista varten.

15 §
Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Lakia sovelletaan vuosina 2005―2009 maksettavista palkoista toimitettaviin ennakonpidätyksiin ja mainituilta verovuosilta toimitettavia verotuksia koskeviin tilityksiin. Maksuvapautus koskee ensimmäisen kerran tammikuussa 2005 maksetuista palkoista toimitettavaa ennakonpidätystä ja viimeisen kerran joulukuussa 2009 maksetuista palkoista toimitettavaa ennakonpidätystä.

HE 94/2004
VaVM 6/2004
EV 104/2004

Naantalissa 9 päivänä heinäkuuta 2004

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Jan-Erik Enestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.