584/2004

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2004

Valtioneuvoston asetus keräyspaperin talteenotosta ja hyödyntämisestä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

kumotaan 25 päivänä marraskuuta 1998 keräyspaperin talteenotosta ja hyödyntämisestä annettu valtioneuvoston päätöksen 2 §:n 2 ja 3 kohta, jolloin 4 kohta muuttuu 2 kohdaksi, 5―7, 9,10 sekä 12―14 §,

muutetaan 3 §, 4 § ja 11 §:n johtolause sekä

lisätään 2 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Mitä tässä asetuksessa säädetään tuottajasta, koskee vastaavasti jätelain 18 g §:ssä tarkoitettua tuottajayhteisöä.

3 §
Tavoitteet

Tuottajan on huolehdittava siitä, että keräyspaperista otetaan talteen ja hyödynnetään vähintään 70 ja vuonna 2005 vähintään 75 prosenttia Suomessa myytävien ja kulutettavien tässä päätöksessä tarkoitettujen paperituotteiden määrästä. Talteen otettu keräyspaperi hyödynnetään ensisijaisesti aineena.

4 §
Tuottajatiedostoon tehtävän ilmoituksen sisältö.

Jätelain 50 b §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetussa tuottajan tekemässä ilmoituksessa tuottajatiedostoon merkitsemistä varten on oltava seuraavat tiedot:

1) tuottajan nimi tai toiminimi;

2) yhteys- ja osoitetiedot;

3) yhteyshenkilön nimi ja asema;

4) yritys- ja yhteisötunnus;

5) selvitys tuottajan markkinoille luovuttamista paperituotteista ja liikevaihdosta sekä arvio niiden euro- ja painoperusteisesta markkinaosuudesta;

6) tiedot tuottajan järjestämästä hyödyntämisestä ja muusta jätehuollosta, kuten vastaanottopaikoista, keräyksestä ja kuljetuksesta, kierrätyksestä, muusta hyödyntämisestä ja käsittelystä sekä muusta jätehuollosta samoin kuin sen piiriin kuuluvan keräyspaperin lajista ja määrästä;

7) selvitys 6 kohdassa tarkoitetun hyödyntämisen ja muun jätehuollon järjestämiseen liittyvistä sopimuksista.

Jätelain 50 b §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetussa tuottajayhteisön tekemässä ilmoituksessa tuottajatiedostoon hyväksymistä varten on oltava seuraavat tiedot:

1) tuottajayhteisön nimi tai toiminimi;

2) yhteys- ja osoitetiedot;

3) yhteyshenkilön nimi ja asema;

4) yritys- ja yhteisötunnus;

5) selvitys tuottajayhteisön edustamista tuottajista; kunkin tuottajan nimi, yritys- ja yhteisötunnus sekä tuottajayhteisöön liittymispäivämäärä;

6) selvitys tai arvio tuottajayhteisön piiriin kuuluvien tuottajien markkinoille luovutta-mista paperituotteista sekä niiden yhteisestä euro- ja painoperusteisesta markkinaosuudesta;

7) yhtiöjärjestys tai muu vastaava asiakirja, jos toiminta sitä edellyttää;

8) tuottajayhteisön säännöt, ja tarvittaessa muu selvitys, josta käy ilmi, miten velvoitteet on jaettu tuottajien kesken ja miten uusi tuottaja voi sopia tuottajavastuun hoitamisesta tuottajayhteisön kanssa;

9) tiedot tuottajayhteisön järjestämästä hyödyntämisestä ja muusta jätehuollosta, kuten vastaanottopaikoista, keräyksestä ja kuljetuksesta, kierrätyksestä ja muusta hyödyntämisestä ja käsittelystä sekä muusta jätehuollosta samoin kuin sen piiriin kuuluvan keräyspaperin lajista ja määrästä;

10) selvitys jätehuollon järjestämiseen liittyvistä sopimuksista sekä sopimuskumppaneiden ympäristöluvista sekä mahdollisista ympäristöjohtamis- ja laatujärjestelmistä;

11) selvitys vakavaraisuuden arvioimiseksi tai tuottajayhteisön jätelain 50 c §:n 2 momentin 3 kohdan mukaisesta vakuudesta.

Tuottajan ja tuottajayhteisön on ilmoitettava viipymättä Pirkanmaan ympäristökeskukselle, jos sen nimi, toiminimi tai yhteystiedot muuttuvat tai jos 1 momentin 6 ja 7 kohdassa ja 2 momentin 8 ja 9 kohdissa tarkoitetuissa jätehuoltojärjestelmässä ja sopimusjärjestelyissä tapahtuu oleellisia muutoksia. Tuottajayhteisön on lisäksi ilmoitettava viivytyksettä Pirkanmaan ympäristökeskukselle 2 momentin 8 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen ja liittymisehtojen muutoksista sekä 2 momentin 5 kohdassa tarkoitetut tiedot tuottajayhteisön piiriin liittyneistä uusista ja siitä eronneista tuottajista.

11 §
Tiedonantovelvollisuus

Tuottajan on ilmoitettava Pirkanmaan ympäristökeskukselle kerran vuodessa huhtikuun loppuun mennessä seuraavat edellisvuotta koskevat tiedot:Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2004.

Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2004

Ympäristöministeri
Jan-Erik Enestam

Yli-insinööri
Hannu Laaksonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.