583/2004

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2004

Valtioneuvoston asetus käytöstä poistettujen renkaiden hyödyntämisestä ja käsittelystä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

kumotaan 12 päivänä lokakuuta 1995 käytöstä poistettujen renkaiden hyödyntämisestä ja käsittelystä annetun valtioneuvoston päätöksen (1246/1995) 6 §,

muutetaan 1 § ja 3 § sekä 5 §:n johtolause ja 3 kohta sekä

lisätään 2 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

1 §
Tavoite

Renkaan tuottajan on huolehdittava siitä, että tässä asetuksessa tarkoitetuista vuosittain käytöstä poistetuista renkaista hyödynnetään 90 prosenttia.

2 §
Määritelmät

Mitä tässä asetuksessa säädetään tuottajasta, koskee vastaavasti jätelain (1072/1993) 18 g §:ssä tarkoitettua tuottajayhteisöä.

3 §
Tuottajatiedostoon tehtävän ilmoituksen sisältö.

Jätelain 50 b §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetussa tuottajan tekemässä ilmoituksessa tuottajatiedostoon merkitsemistä varten on oltava seuraavat tiedot:

1) tuottajan nimi tai toiminimi;

2) yhteys- ja osoitetiedot;

3) yhteyshenkilön nimi ja asema;

4) yritys- ja yhteisötunnus;

5) selvitys tuottajan markkinoille luovuttamista renkaista tonneina rengaslajeittain ja liikevaihdosta sekä arvio tuottajan markkinaosuudesta;

6) tiedot tuottajan järjestämästä uudelleenkäytöstä, hyödyntämisestä ja muusta jätehuollosta, kuten vastaanottopaikoista, keräyksestä ja kuljetuksesta, käytöstä poistettujen renkaiden uudelleenkäytöstä, kierrätyksestä, muusta hyödyntämisestä ja käsittelystä sekä muusta jätehuollosta samoin kuin sen piiriin kuuluvien käytöstä poistettujen renkaiden lajista ja määrästä;

7) selvitys 6 kohdassa tarkoitetun uudelleenkäytön, hyödyntämisen ja muun jätehuollon järjestämiseen liittyvistä sopimuksista.

Jätelain 50 b §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetussa tuottajayhteisön tekemässä ilmoituksessa tuottajatiedostoon hyväksymistä varten on oltava seuraavat tiedot:

1) tuottajayhteisön nimi tai toiminimi;

2) yhteys- ja osoitetiedot;

3) yhteyshenkilön nimi ja asema;

4) yritys- ja yhteisötunnus;

5) selvitys tuottajayhteisön edustamista tuottajista; kunkin tuottajan nimi tai toiminimi, yritys- ja yhteisötunnus sekä tuottajayhteisöön liittymispäivämäärä;

6) selvitys tuottajayhteisön piiriin kuuluvien tuottajien yhteensä markkinoille luovuttamien renkaiden määrästä tonneina rengaslajeittain ja arvio niiden markkinaosuudesta;

7) yhtiöjärjestys tai muu vastaava asiakirja;

8) tuottajayhteisön säännöt tai tarvittaessa muu selvitys, josta käy ilmi, miten velvoitteet on jaettu tuottajien kesken ja miten uusi tuottaja voi sopia tuottajavastuun hoitamisesta tuottajayhteisön kanssa;

9) tiedot tuottajayhteisön järjestämästä uudelleenkäytöstä, hyödyntämisestä ja muusta jätehuollosta, kuten vastaanottopaikoista, keräyksestä ja kuljetuksesta, käytöstä poistettujen renkaiden uudelleenkäytöstä, kierrätyksestä, muusta hyödyntämisestä ja käsittelystä sekä muusta jätehuollosta samoin kuin sen piiriin kuuluvien käytöstä poistettujen renkaiden lajista ja määrästä;

10) selvitys jätehuollon järjestämiseen liittyvistä sopimuksista sekä sopimuskumppaneiden ympäristöluvista sekä mahdollisista ympäristöjohtamis- ja laatujärjestelmistä;

11) Selvitys vakavaraisuuden arvioimiseksi tai tuottajayhteisön jätelain 50 c §:n 2 momentin 3 kohdan mukaisesta vakuudesta.

Tuottajan ja tuottajayhteisön on ilmoitettava viipymättä Pirkanmaan ympäristökeskukselle, jos sen nimi, toiminimi tai yhteystiedot muuttuvat tai jos 1 momentin 6 ja 7 kohdassa ja 2 momentin 8 ja 9 kohdissa tarkoitetuissa jätehuoltojärjestelmässä ja sopimusjärjestelyissä tapahtuu oleellisia muutoksia. Tuottajayhteisön on lisäksi ilmoitettava viivytyksettä Pirkanmaan ympäristökeskukselle 2 momentin 8 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen ja liittymisehtojen muutoksista sekä 2 momentin 5 kohdassa tarkoitetut tiedot tuottajayhteisön piiriin liittyneistä uusista ja siitä eronneista tuottajista.

5 §
Tiedonantovelvollisuus

Tuottajan on ilmoitettava Pirkanmaan ympäristökeskukselle kerran vuodessa huhtikuun loppuun mennessä seuraavat edellisvuotta koskevat tiedot:


3) uudelleenkäytettyjen, aineena ja energiana hyödynnettyjen käytöstä poistettujen renkaiden määrä;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2004.

Helsingissä 24 päivänä kesäkuuta 2004

Ympäristöministeri
Jan-Erik Enestam

Yli-insinööri
Hannu Laaksonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.