542/2004

Annettu Naantalissa 24 päivänä kesäkuuta 2004

Laki ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta 30 päivänä joulukuuta 1991 annetun lain (1707/1991) 4 §:n 1 momentin 1 kohta ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 4 §:n 1 momentin 1 kohta laissa 922/2000 ja 4 §:n 2 momentti laissa 1057/2002, sekä

lisätään lakiin uusi 4 a § seuraavasti:

4 §

Milloin kauppa-alusluetteloon merkittyyn alukseen kohdentuvat työvoimakustannukset on saatettu työmarkkinaosapuolten sopimalla tavalla sellaiselle tasolle, että ne, huomioon ottaen pykälässä tarkoitettu tuki, mahdollistavat toiminnan kansainvälisessä liikenteessä, myönnetään aluksella varustamotoimintaa harjoittavalle suomalaiselle aluksen omistavalle yhteisölle valtion varoista tukena:

1) yleisesti verovelvollisen merenkulkijan kauppa-alusluetteloon merkityltä alukselta saamasta tuloverolain (1535/1992) 74 §:ssä tarkoitetusta merityötulosta toimitettua ennakonpidätystä, joka on toimitettu merityötuloa varten määrätyn ennakonpidätysprosentin mukaisesti, ja maksettuja työnantajan sosiaaliturva-, merimieseläkevakuutus-, työttömyysvakuutus-, tapaturmavakuutus- ja ryhmähenkivakuutusmaksuja vastaavat määrät sekä vapaa-ajan ryhmähenkivakuutuksesta ja vapaa-ajan lisävakuutuksesta työnantajan maksamaa osuutta vastaavat määrät; sekä


Lain 1 §:n 4 momentissa tarkoitetun matkustaja-aluksen osalta tukena kuitenkin myönnetään 1 momentin 1 kohdasta poiketen määrä, joka vastaa 97 prosenttia yleisesti verovelvollisen merenkulkijan kauppa-alusluetteloon merkityltä alukselta saamasta tuloverolain 74 §:ssä tarkoitetusta merityötulosta toimitetusta ennakonpidätyksestä, joka on toimitettu merityötuloa varten määrätyn ennakonpidätysprosentin mukaisesti. Tuki koskee Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalaisia, jotka työskentelevät säännöllistä matkustajaliikennettä yhteisön satamien välillä harjoittavilla aluksilla.


4 a §

Tässä laissa säädetyn tuen lisäksi myönnetään 1 §:n 4 momentissa tarkoitetulla matkustaja-aluksella liikennöintiä harjoittavalle suomalaiselle työnantajalle tukea vapauttamalla työnantaja vuosina 2005―2009 velvollisuudesta maksaa lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetut ennakonpidätykset siten kuin siitä erikseen säädetään.

Vuosina 2005―2009 edellä 1 momentissa tarkoitetun matkustaja-aluksen osalta lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tuella katetaan työnantajan sosiaaliturva-, merimieseläkevakuutus- ja muita lain 4 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja vakuutusmaksuja, kuitenkin enintään maksujen yhteismäärä.


Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana, ja se on voimassa vuoden 2009 loppuun.

Lain 4 a §:n 2 momenttia sovelletaan kuitenkin siten, että siinä tarkoitettu tuki maksetaan puolivuosittain, ensimmäisen kerran vuoden 2004 heinäkuun alun ja saman vuoden joulukuun lopun välisenä aikana aiheutuneisiin kustannuksiin ja muutoin siten kuin ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain soveltamisesta annetussa liikenneministeriön päätöksessä (71/1992) määrätään.

HE 72/2004
LiVM 15/2004
EV 80/2004

Naantalissa 24 päivänä kesäkuuta 2004

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.