527/2004

Annettu Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2004

Valtioneuvoston asetus eräiden kotimaan matkoilla liikennöivien matkustaja-alusten turvallisuudesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan eräiden kotimaiden matkoilla liikennöivien matkustaja-alusten turvallisuudesta 23 päivänä joulukuuta 1999 annetun asetuksen (1307/1999) 2 §:n 1―4, 17 ja 19 kohta, sellaisena kuin niistä on 1 kohta asetuksessa 7/2003, seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) non-SOLAS -direktiivillä matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä annettua neuvoston direktiiviä 98/18/EY, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 2002/25/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/84/EY sekä komission direktiivillä 2003/75/EY;

2) SOLAS 1974 -yleissopimuksella ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyä kansainvälistä yleissopimusta (SopS 11/1981) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen;

3) lastiviivayleissopimuksella vuonna 1966 tehtyä kansainvälistä lastiviivayleissopimusta (SopS 52/1968) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen;

4) suurnopeusalussäännöstöllä suurnopeusalusten kansainvälistä turvallisuussäännöstöä, joka sisältyy IMO:n meriturvallisuuskomitean 20 päivänä toukokuuta 1994 antamaan päätöslauselmaan MSC 36(63), siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen;


17) luokituslaitosdirektiivillä alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja laitoksia sekä merenkulun viranomaisten asiaan liittyviä toimia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista annettua neuvoston direktiiviä 94/57/EY, sellaisena kuin se on muutettuna ja Suomessa täytäntöön pantuna;


19) laivavarustedirektiivillä laivavarusteista annettua neuvoston direktiiviä 96/98/EY, sellaisena kuin se on muutettuna ja Suomessa täytäntöön pantuna; sekäTämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2004.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/84/EY (32002L0084); EYVL N:o L 324, 29.11.2002, s. 53
Komission direktiivi 2003/75/EY (32003L0075); EYVL N:o L 190, 30.7.2003, s. 6

Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2004

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Hallitusneuvos
Aila Salminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.