502/2004

Annettu Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2004

Oikeusministeriön asetus konkurssiasioista

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 20 päivänä helmikuuta 2004 annetun konkurssilain (120/2004) momentin nojalla:

1 §
Kuulutus konkurssin alkamisesta

Tuomioistuimen tehtävänä on huolehtia siitä, että konkurssin alkamisesta julkaistaan kuulutus virallisessa lehdessä. Kuulutuksessa on mainittava:

1) tuomioistuin ja asianumero;

2) päivämäärä ja kellonaika, jona päätös konkurssiin asettamisesta on tehty, sekä konkurssihakemuksen vireilletulopäivä;

3) velallisen nimi tai toiminimi ja kotipaikka sekä velallisen henkilö- taikka yritys- ja yhteisötunnus tai muu vastaava tunnus;

4) velallisen aikaisempi nimi ja kotipaikka, jos nimi tai kotipaikka on muuttunut kahden konkurssin alkamista edeltäneen vuoden aikana;

5) pesänhoitajien nimet ja yhteystiedot sekä määräys tehtävien jakamisesta pesänhoitajien kesken.

Kuulutuksessa on lisäksi ilmoitettava, että konkurssivalvonnasta ilmoitetaan erikseen, jollei valvonnan toimittaminen ole varojen vähäisyyden tai muun syyn vuoksi tarpeetonta.

2 §
Ilmoitus konkurssin alkamisesta

Pesänhoitajan on viipymättä ilmoitettava konkurssin alkamisesta:

1) velallisen asuin- ja kotipaikan sekä velallisen omistaman kiinteistön sijaintipaikan ulosottoviranomaiselle;

2) sille kirjaamisviranomaiselle, jonka tuomiopiirissä velallisella on kiinteistö tai kirjattu erityinen oikeus;

3) alusrekisteriin tai alusrakennusrekisteriin, jos konkurssipesään kuuluu alusrekisteriin tai alusrakennusrekisteriin merkitty alus;

4) ilma-alusrekisteriin, jos konkurssipesään kuuluu rekisteröity ilma-alus;

5) arvo-osuusrekisteriin, jos konkurssipesään kuuluu arvo-osuus;

6) asianomaiselle palkkaturvaviranomaiselle;

7) asianomaiselle elinkeinoviranomaiselle, jos velallinen harjoittaa elinkeinoa, johon vaaditaan lupa tai rekisteröinti.

Pesänhoitajan ilmoituksessa on mainittava 1 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot.

Tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa konkurssin alkamisesta säädetään erikseen.

3 §
Kuulutus konkurssivalvonnasta

Pesänhoitajan tehtävänä on huolehtia konkurssivalvontaa koskevasta kuulutuksen julkaisemisesta virallisessa lehdessä. Kuulutuksessa on mainittava:

1) tuomioistuin ja asianumero;

2) velallisesta 1 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut tiedot;

3) valvontapäivä;

4) jakoluetteloehdotuksen määräpäivä;

5) valvontakirjelmät vastaanottavan pesänhoitajan nimi ja yhteystiedot.

Kuulutuksesta tulee käydä ilmi, että:

1) velkojan on jako-osuutta saadakseen valvottava konkurssisaatavansa toimittamalla valvontakirjelmä pesänhoitajalle viimeistään valvontapäivänä;

2) valvontapäivän jälkeen velkoja voi ilmoittaa saatavansa vain jälkivalvontana, josta peritään maksu niin kuin konkurssilain (120/2004) 12 luvun 16 §:ssä säädetään;

3) saatavien riitauttamisen määräaika on yksi kuukausi jakoluetteloehdotuksen valmistumispäivästä.

Jos velallisen osalta on ollut vireillä yrityksen saneerauksesta annetussa laissa (47/1993) tarkoitettu menettely ja konkurssi alkaa ennen saneerausohjelman päättymistä tai kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun menettely on ilman saneerausohjelman vahvistamista lakannut, kuulutuksessa on mainittava saneerausmenettelyn alkamispäivä ja lakkaamispäivä.

4 §
Kuulutus ja ilmoitus konkurssin päättymisestä eräissä tapauksissa

Tuomioistuimen tehtävänä on huolehtia kuulutuksen julkaisemisesta virallisessa lehdessä, kun konkurssiin asettamista koskeva päätös kumotaan tai konkurssi peruuntuu. Kuulutuksessa on mainittava tuomioistuin nimi ja asianumero, konkurssin alkamisen ajankohta, asian ratkaisu ja sen ajankohta sekä 1 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut tiedot velallisesta.

Pesänhoitajan on viipymättä ilmoitettava 2 §:ssä tarkoitetulle viranomaiselle tai rekisterinpitäjälle, jos konkurssi raukeaa tai konkurssiasian käsittely muusta syystä päättyy muuhun kuin lopputilityksen hyväksymiseen.

Jos konkurssi raukeaa tai konkurssissa vahvistetaan sovinto, tuomioistuimen on velallisen pyynnöstä huolehdittava kuulutuksen julkaisemisesta virallisessa lehdessä. Kuulutuksessa on mainittava 1 momentissa tarkoitetut tiedot.

5 §
Ilmoitus lopputilityksen hyväksymisestä

Ilmoituksessa, joka pesänhoitajan on tehtävä lopputilityksen hyväksymisestä Oikeusrekisterikeskukselle, on mainittava konkurssin alkamisen ja lopputilityksen hyväksyneen velkojainkokouksen ajankohta sekä tieto siitä, onko konkurssissa maksettu jako-osuuksia ja onko omaisuutta jäljellä konkurssin päätyttyä.

6 §
Asiakirjojen säilyttäminen

Pesänhoitajan on säilytettävä seuraavat asiakirjat vähintään kymmenen vuotta lopputilityksen hyväksymisestä:

1) pesäluettelo ja velallisselvitys;

2) velkojainkokouksen pöytäkirjat ja muuhun päätöksentekomenettelyyn liittyvät asiakirjat;

3) vuosiselonteot;

4) lopputilitys;

5) konkurssipesän kannalta merkityksellisen omaisuuden myyntiä koskevat keskeiset asiakirjat;

6) konkurssipesän kirjanpitokirjat tai muu keskeinen kirjanpitoaineisto, jonka säilyttämiseen ei sovelleta kirjanpitolakia (1336/1997).

7 §
Vangitun asiaa koskevien asiakirjojen toimittaminen

Tuomioistuimen, joka on päättynyt velallisen vangitsemisesta konkurssilain 4 luvun 11 §:n nojalla, on huolehdittava vangitun asiaa koskevien asiakirjojen jäljennösten toimittamisesta keskusrikospoliisille, jos tämä on tarpeen asian käsittelyn jatkamisen turvaamiseksi pakkokeinolain (450/1987) 1 luvun 9 §:n 1 momentissa tarkoitetussa päivystävässä käräjäoikeudessa.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2004.

Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2004

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Lainsäädäntöneuvos
Liisa Lehtimäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.