465/2004

Annettu Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2004 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdentamisesta 19 päivänä toukokuuta 2004 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (389/2004) 6 §, 14 §:n 3 momentti, 20 §:n 1 momentti, 25 §:n 2 momentti, 27 §, 31 §:n 4 momentti, 32 §, 5 luvun otsikko, 34 §:n otsikko ja 2 momentti, 35 ja 36 §:n otsikko, 39 §:n 1 momentti, 40 §:n 1 momentti, 48 §:n 2 momentti, 49 §:n 1 momentti, 52 §:n 1 momentti, 57 §:n 1 momentti sekä liitettä 1,

lisätään asetukseen uusi 34 a ja 55 a §, seuraavasti:

6 §
Rakennusten hankinta

Edellä 5 §:n 1―4 ja 8―13 kohdassa tarkoitettua tukea voidaan myöntää myös vuokramaalla olevan rakennuksen hankkimiseen, jos hankinta on taloudellisesti edullisempaa kuin vastaavan rakennuksen rakentaminen tai peruskorjaaminen ja hankittava rakennus on tarkoituksenmukaisella tavalla käytettävissä siihen tarkoitukseen, johon se hankitaan. Tarkoitukseen voidaan myöntää korkotukilainaa enintään 80 prosenttia ja siihen liittyvää korkotukea enintään 20 prosenttia hyväksyttävistä hankintakustannuksista. Lainaan sovelletaan, mitä rakentamiseen myönnettävän lainan ehdoista säädetään.

LEADER+ -yhteisöaloiteohjelman ja POMO+ -ohjelman toteuttamiseen osoitetuista varoista voidaan myöntää tukea vain 5 §:n 12 ja 13 kohdassa tarkoitettuihin investointeihin. INTERREG III -yhteisöaloite-ohjelman toteuttamiseen osoitetuista varoista voidaan myöntää tukea vain 5 §:n 6 kohdassa tarkoitettujen yhteiskäyttöön tulevien koneiden ja laitteiden hankintaan sekä 5 §:n 3, 8, 12 ja 13 kohdassa tarkoitettuihin investointeihin, joilla arvioidaan olevan merkitystä valtakunnan rajan ylittävässä elinkeinotoiminnassa.

14 §
Maa- ja metsätalouden koneiden ja laitteiden hankinta

Hankittaessa kone tai laite 1 momentissa tarkoitetuin tavoin yhteiskäyttöön tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tukihakemuksessa tukea haetaan vähintään 9 000 euron investointiin, joka voi sisältää yhden tai useamman koneen tai laitteen hankinnan. Edellä 1 momentissa mainitun yhden tilan käyttöön tulevan koneen tai laitteen hankintaa ei tueta lukuun ottamatta sähköaggregaattien ja -generaattoreiden hankintaa, jos hankintahinta on pienempi kuin 5 000 euroa.


20 §
Turkistarhaus

Edellä 5 §:n 10 kohdassa tarkoitettua tukea voidaan myöntää varjotalojen, eläinhallien, rehunsäilytystilojen ja lantaloiden rakentamiseen, peruskorjaukseen ja laajentamiseen.


25 §
Ympäristönsuojelu

Turkistarhauksessa tukea voidaan myöntää ympärivuotista juottojärjestelmää ja kahden tai useamman tarhan yhteislantalaa koskeviin rakentamisinvestointeihin sekä olemassa olevien varjotalojen varustamiseen vesitiiviillä alustalla.

27 §
Sähköaggregaatin tai -generaattorin hankinta

Tukea voidaan myöntää 5 §:n 6 kohdan nojalla sähköaggregaatin tai -generaattorin hankinta- ja asennuskustannuksiin, jos laite hankitaan varasähköjärjestelmäksi maataloustuotannon jatkuvuuden turvaamiseksi.

31 §
Tuettava toiminta

Myönnettäessä tukea kiinteistön hankintaan 1 momentissa tarkoitettua toimintaa varten sovelletaan, mitä 34 a §:ssä säädetään. Vuokramaalla olevan rakennuksen hankintaa tuettaessa on otettava huomioon, mitä 6 §:n 1 momentissa säädetään.


32 §
Yritysten kehittämistuki

Tukea maaseutuyritysten sekä rahoituslain 3 §:n 2 momentissa ja 10 §:n 3 momentissa tarkoitettujen yritysten kehittämiseen voidaan myöntää maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 48 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin kustannuksiin:

1) enintään 90 prosenttia maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 48 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuista hyväksyttävistä kustannuksista ja enintään 50 prosenttia momentin 2―5 kohdassa tarkoitetuista hyväksyttävistä kustannuksista;

2) 90 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista, kun on kysymys tuesta sellaisen maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelman hankkimisesta, jota edellytetään liitteeksi investointitukea tai nuoren viljelijän aloitustukea koskevaan hakemukseen ja investointi- tai aloitustuki on myönnetty, tai sellaisen kehittämissuunnitelman hankkimisesta, jossa tuettava kehittämistoimenpide koskee maatilalla harjoitettavaa maataloutta ja sen tarkoituksena on olennaisesti muuttaa tai parantaa maatilan toimintatapoja, tuotantomenetelmiä tai markkinointia taikka kehittää yhteistoimintaa maaseutuyritysten välillä;

3) 90 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista, kun on kysymys tuetun, 2 kohdassa tarkoitetun laskelman toteutumisen seurantaan liittyvän neuvontapalvelun hankkimisesta;

4) enintään 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista, jos tuettava kehittämistoimenpide koskee muuta EY:n perustamissopimuksen liitteessä I tarkoitettujen tuotteiden jalostuksen ja markkinoinnin kehittämistä kuin maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 48 a §:ssä tarkoitettuja kehittämistoimenpiteitä.

Tukea 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun kannattavuus- ja maksuvalmiuslaskelman hankkimiseen voidaan myöntää enintään 400 euron ja kehittämissuunnitelman hankkimiseen enintään 1 500 euron kustannuksiin. Laskelman seurantaa voidaan tukea laskelmakauden aikana yhden kerran enintään 400 euron kustannuksia vastaavasti. Maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelman seurantatuen myöntämisen edellytyksenä on, että toimenpide, jota koskevaa tukea varten laskelmaa on edellytetty, on kokonaisuudessaan toteutettu.

Tuen myöntämisen edellytyksenä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuihin kustannuksiin on, että seurattavan laskelman hankintaa on tuettu. Tukea ei kuitenkaan myönnetä nuoren viljelijän aloitustukeen liittyvään kannattavuus- tai maksuvalmiuslaskelman seurantaan, jos aloitustukea on korotettu neuvontapalvelun käyttämisen ansiosta.

Edellä 1 momentin 2 ja 4 kohdassa tarkoitettuun tukeen sovelletaan, mitä maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 48 §:n 5 momentissa säädetään.

Tuki 1 momentin 1 ja 4 kohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin voidaan myöntää vain osarahoitettavana noudattaen soveltuvin osin, mitä 30 §:n 2 momentissa säädetään. Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin tuki myönnetään avustuksena kansallisista varoista niin, että 22 §:ssä tarkoitettua tuotantoa koskeviin toimenpiteisiin tuki myönnetään osarahoitettavana. Tuki, joka rahoitetaan POMO+ -ohjelman toteuttamiseen osoitetuista varoista, myönnetään kuitenkin kokonaan kansallisista varoista.

5 luku

Maan ja rakennetun kiinteistön hankinta

34 §
Maatilatalouden tuettavat kohteet

Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua maanostolainaan liittyvää tukea ei saa myöntää vuokramaalla sijaitsevan tuotantorakennuksen hankintaan. Kyseiseen tarkoitukseen myönnettävään lainaan liittyvästä tuesta säädetään 6 §:n 1 momentissa.


34 a §
Muun yritystoiminnan kuin maatilatalouden tuettavat kohteet

Tukea voidaan erityisen painavista syistä myöntää 23 ja 31 §:ssä tarkoitetussa yritystoiminnassa tarpeellisen rakennuksen hankintaan maapohjineen. Tuki myönnetään avustuksena.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että

1) kiinteistöllä sijaitsevan rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen tai peruskorjaamiseen taikka kiinteistön hankintaan ei ole myönnetty ja maksettu luovutusta edeltävän kymmenen vuoden aikana julkista rahoitusta;

2) rakennus soveltuu harjoitettavaan yritystoimintaan tai on vähäisin kustannuksin muutettavissa sellaiseksi sekä täyttää aiotussa käyttötarkoituksessaan, mitä laissa tai lain nojalla säädetään tai määrätään sellaiselle rakennukselle asetetuista vaatimuksista;

3) kiinteistön kauppahinta ei ylitä kiinteistön käypää arvoa; ja

4) kiinteistön arvo muodostuu pääasiassa rakennuksen arvosta.

Tukea myönnettäessä on lisäksi otettava huomioon, mitä 9 ja 10 luvussa säädetään.

Tukea voidaan myöntää tavoite 1 -ohjelmien, alueellisen maaseudun kehittämisohjelman, LEADER+- ja INTERREG III -yhteisöaloiteohjelmien sekä POMO+ -ohjelman toteuttamiseen osoitetuista varoista.

35 §
Maan- ja kiinteistönhankinnan hyväksyttävät kustannukset

36 §
Maan- ja kiinteistönhankinnan enimmäiskustannukset

39 §
Aloittamisesta aiheutuvat hyväksyttävät kustannukset

Mitä 35―36 §:ssä säädetään maan- ja kiinteistönhankinnan hyväksyttävistä kustannuksista, koskee myös aloitustuen lainan korkoon liittyvänä tukena myönnettävää osuutta siltä osin, kuin laina myönnetään maanhankintaan.


40 §
Perinneympäristön vaaliminen

Perinneympäristöjen säilyttämiseksi voidaan myöntää tukea muun muassa tuuli- ja koskimyllyjen, kesänavettojen, aittojen, luhtien ja muiden perinteisten varastorakennusten, maisemallisesti arvokkaiden latojen, riuku- ja vitsasaitojen sekä venevajojen korjaamiseen ja parantamiseen. Tukea voidaan myöntää myös perinnemaiseman hoidossa tarvittaviin investointeihin ensimmäisenä vuonna perinneympäristön hoidon alkamisen jälkeen. Näihin investointeihin voivat sisältyä muun muassa aitaamiskustannukset. Tukea ei myönnetä, jos toimenpiteeseen on saatu muuta tukea tai jos sen suorittaminen on muun tuen, kuten maatalouden ympäristötuen, saamisen edellytys.


48 §
Julkiset hankinnat ja kilpailuttaminen

Toimenpiteeseen, jonka kustannukset ovat 1 momentissa tarkoitettuja kynnysarvoja pienemmät, noudatetaan soveltuvin osin, mitä hankinnoista, joihin ei sovelleta lakia julkisista hankinnoista, annetun asetuksen (342/1994) 2―10 §:ssä säädetään. Vähäisissä hankinnoissa on pyydettävä tarkoituksenmukaisella tavalla tarjouksia niin, että kustannusten hyväksyttävä taso paikkakunnalla tai alueella voidaan luotettavasti todeta.

49 §
Tuen muoto

Edellä 2, 7 ja 8 luvussa tarkoitettu tuki myönnetään avustuksena, korkotukilainan korkotukena tai valtiontakauksena taikka niiden yhdistelmänä ottaen kuitenkin huomioon, mitä 51―54 §:ssä säädetään.


52 §
Avustuksena myönnettävä tuki

Avustusta ei saa myöntää, jos se olisi vähemmän kuin 840 euroa. Investointeihin, joista säädetään 22―25 §:ssä ja 3 luvussa, voidaan kuitenkin myöntää edellä sanottua pienempiäkin avustuksia, ei kuitenkaan alle 500 euron avustuksia. Jos kysymys on jalostusnaudan tai -lampaan taikka sähköaggregaatin tai -generaattorin hankinnasta tai 32 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta kehittämistoimenpiteestä, edellä mainittuja avustuksen vähimmäismääriä ei sovelleta.


55 a §
Kiinteistön hankintaan myönnettävän tuen enimmäismäärä

Mitä 54 ja 55 §:ssä säädetään, sovelletaan myös 34 a §:ssä tarkoitettuun kiinteistön hankintaan.

57 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2004. Tämän asetuksen 1―4 §, 5 §:n 12 ja 13 kohta, 22, 23, 31 ja 35 §, 36 §:n 2 momentti, 43 §:n 2 momentti sekä 54―57 § tulevat kuitenkin voimaan 16 päivänä kesäkuuta 2004.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2004. Asetuksen 31 §:n 4 momentti, 34 a §, 35 ja 36 §:n otsikko, 49 § ja 57 §:n 1 momentti tulevat kuitenkin voimaan 16 päivänä kesäkuuta 2004.

Asetuksen voimaantullessa voimassa olleita säännöksiä sovelletaan asetuksen voimaantullessa vireillä oleviin hakemuksiin.

Asetusta sovelletaan kuitenkin 14 päivänä tammikuuta 2004 tai sen jälkeen vireille tulleisiin 34 a §:ssä tarkoitettua tukea koskeviin hakemuksiin.

Lisäksi asetuksen liitettä 1 sovelletaan niihin hakemuksiin, jotka ovat tulleet vireille 24 päivänä toukokuuta 2004 tai sen jälkeen. Hakemuksiin, jotka tulevat vireille 16 päivänä kesäkuuta 2004 tai sen jälkeen, sovelletaan kuitenkin tämän asetuksen liitettä 1, jos investointituki koskee vaiheittaista maan hankintaa.

Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Sirpa Karjalainen

Liite 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.