446/2004

Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2004

Valtioneuvoston asetus valtion tukemien vuokra-asuntojen asukkaaksi valitsemisessa sovellettavista perusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä

muutetaan valtion tukemien vuokra-asuntojen asukkaaksi valitsemisessa sovellettavista perusteista 5 päivänä joulukuuta 2001 annetun valtioneuvoston asetuksen (1191/2001) 1, 6―8 ja 10 § seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Aravarajoituslain (1190/1993) 4 §:n 3 momentissa ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain (604/2001) 11 §:n 2 momentissa tarkoitettua sosiaalista tarkoituksenmukaisuutta ja taloudellista tarvetta on arvosteltava siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

Tätä asetusta sovelletaan myös valittaessa asukkaita asuntoon, jota koskee vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain (867/1980) 10 §:n 1 momentissa säädetty 20 vuoden käyttörajoitusaika.

6 §
Tulot ja niistä tehtävät vähennykset

Hakijaruokakunnan tuloja määriteltäessä otetaan huomioon ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden pysyvät tulot laskettuina kuukautta kohti (kuukausitulot). Tuloksi ei kuitenkaan lueta asumistukea eikä asumistukiasetuksen (949/1993) 1 §:ssä tarkoitettuja tuloja.

Hakijaruokakunnan kuukausituloista vähennetään:

1) 400 euroa jokaisesta ruokakuntaan kuuluvasta lapsesta, joka ei ole täyttänyt kahdeksaatoista vuotta sen kalenterivuoden loppuun mennessä, jona tässä asetuksessa tarkoitettua asukkaaksi valitsemista haetaan;

2) lapsen elatusapu, jota suoritetaan tuomioistuimen päätöksen tai asianmukaisen kirjallisen sopimuksen perusteella; ja

3) kaksi prosenttia ruokakunnan maksamattomien valtion takaamien opintolainojen määrästä.

Jos hakijaruokakuntaan kuuluu enemmän kuin yksi tulonsaaja, vähennetään kunkin muun kuin eniten ansaitsevan henkilön kuukausituloista 800 euroa. Hakijaruokakuntaan kuuluvan henkilön kuukausituloista vähennetään hänen vuorotyöstä saamansa palkanlisä enintään 200 euroon saakka.

7 §
Enimmäistulotaulukko

Asukkaaksi valitsemisen edellytyksenä on, että ruokakunnan kuukausitulot jäljempänä mainituissa kunnissa ja tapauksissa eivät sen jälkeen, kun niistä on tehty 6 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetut vähennykset, ylitä seuraavasta taulukosta ilmeneviä enimmäismääriä:

Henkilöluku
1 2 3 4 5 6
2 750 3 300 3 500 3 600 3 700 3 850

Enimmäistuloja sovelletaan valittaessa asukkaita seuraavissa kunnissa sijaitseviin vuokra-asuntoihin:

1) pääkaupunkiseutu lähialueineen, johon kuuluu Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Lohja, Mäntsälä, Nurmijärvi, Porvoo, Riihimäki, Sipoo, Tuusula, Vantaa ja Vihti;

2) Tampereen seutu, johon kuuluu Tampere, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi;

3) Turun seutu, johon kuuluu Turku, Askainen, Kaarina, Lemu, Lieto, Masku, Merimasku, Naantali, Paimio, Piikkiö, Raisio, Rusko, Sauvo, Vahto ja Velkua;

4) Jyväskylän seutu, johon kuuluu Jyväskylä, Jyväskylän mlk, Hankasalmi, Korpilahti, Laukaa, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen;

5) Kuopion seutu, johon kuuluu Kuopio, Karttula, Maaninka, Siilinjärvi ja Vehmersalmi;

6) Oulun seutu, johon kuuluu Oulu, Hailuoto, Haukipudas, Kempele, Kiiminki, Muhos ja Oulunsalo.

Enimmäistuloja sovelletaan myös valittaessa asukkaita muualla kuin edellä mainituissa kunnissa sijaitsevaan vuokra-asuntoon, jos rakennus, jossa vuokra-asunto on, on otettu käyttöön 1 päivänä tammikuuta 2004 tai myöhemmin. Käyttöönoton ajankohta määräytyy maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 153 §:ssä tarkoitetun rakennuksen loppukatselmuksen mukaan.

Enimmäistuloja ei sovelleta valittaessa asukkaita muihin kuin 2 ja 3 momentissa tarkoitettuihin vuokra-asuntoihin.

8 §
Enimmäistulotaulukon soveltaminen

Jos hakijaruokakuntaan kuuluu enemmän kuin kuusi henkilöä, korotetaan 7 §:n 1 momentissa tarkoitettua tulojen enimmäismäärää 200 eurolla kutakin lisähenkilöä kohti.

10 §
Erityiset asukasvalintaperusteet

Hakija voidaan valita asukkaaksi vuokra-asuntoon, vaikka 5 ja 7 §:ssä säädetyt edellytykset eivät täyty, jos kysymyksessä on:

1) sellainen asumisen tukeminen, joka on sosiaalisista tai terveydellisistä syistä erityisen tarpeellista, kuitenkin siten, ettei asukkaaksi saa valita hakijaruokakuntaa, jonka varallisuus tai kuukausitulot ovat riittävät tarvetta vastaavan asunnon ja huolenpidon hankkimiseen; tavanomaisen oman asunnon arvo voidaan vähentää arvioinnissa huomioon otettavasta varallisuudesta;

2) asunnon osoittaminen perusparannettavassa vuokratalossa asuvalle ruokakunnalle;

3) vuokra-asuntokäytössä olevan talon ylläpidon ja hoidon kannalta välttämätön ruokakunta;

4) ruokakuntien keskinäinen asuntojen vaihtaminen vuokra-asunnosta toiseen;

5) asunnon vaihtaminen saman tosiasiallisen omistajan omistamasta vuokra-asunnosta toiseen, ellei asuntoa ole jonottamassa kiireellisemmässä asunnon tarpeessa oleva ruokakunta;

6) asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (481/1995) 45, 46, 48 tai 88 §:n nojalla vuokrasuhteen jatkamiseen oikeutettu henkilö; taikka

7) vuokra-asunto, jota koskee aravarajoituslain 3 §:n 1 momentin nojalla kymmenen vuoden rajoitusaika ja vuokraus tapahtuu mainitun kymmenen vuoden aikana; poikkeus voi koskea kuitenkin enintään 15 prosenttia vuokratalon kaikista asunnoista.

Vuokra-asuntojen tarkoituksenmukaisen käytön edistämiseksi voidaan hakija valita vuokra-asuntoon, vaikka 3 §:n 2 momentissa hakijaruokakunnan asunnontarpeelle asetetut edellytykset eivät täyty, jos hakijan käytössä oleva vuokra-asunto tällöin vapautuu.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 2004.

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2004

Ministeri
Hannes Manninen

Ylitarkastaja
Anu Kääriäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.