431/2004

Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2004

Valtioneuvoston asetus työneuvostosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työministeriön esittelystä, säädetään työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista 19 päivänä toukokuuta 2004 annetun lain (400/2004) 19 §:n nojalla:

1 §
Puheenjohtajan tehtävät

Työneuvoston puheenjohtajan tehtävänä on sen lisäksi mitä laissa säädetään:

1) huolehtia siitä, että työneuvostolle kuuluvat tehtävät hoidetaan asianmukaisesti ja mahdollisimman pian asian vireille tulosta ja että asiakirjat annetaan asianosaisille viivytyksettä;

2) valvoa oikeusperiaatteiden soveltamista ja laintulkinnan yhdenmukaisuutta työneuvoston lausunnoissa ja ratkaisuissa; ja

3) huolehtia siitä, että työneuvoston lausunnot julkaistaan sopivalla tavalla.

2 §
Sihteerin tehtävät

Sihteerin tehtävänä on:

1) valmistella ja esitellä työneuvostossa käsiteltävät asiat;

2) hankkia ennen esittelyä asiaa koskeva tarvittava lisäselvitys; ja

3) vastata hallinto- ja talousasioiden hoitamisesta siltä osin kuin niitä ei ole säädetty tai työjärjestyksessä määrätty työneuvoston puheenjohtajan tehtäväksi.

3 §
Asioiden käsitteleminen

Asiat käsitellään siinä järjestyksessä, jossa ne ovat saapuneet, jollei erityisestä syystä muuta johdu ottaen kuitenkin huomioon, että oikaisuvaatimus on käsiteltävä kiireellisenä.

Työneuvoston kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa. Lausunnot ja ratkaisut laaditaan pöytäkirjasta erillään.

Työneuvoston lausunnot ja ratkaisut allekirjoittaa puheenjohtaja ja asian esittelijä. Puheenjohtaja allekirjoittaa työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista annetun lain (400/2004) 5 §:n 4 momentin perusteella yksin ratkaisemansa asian.

4 §
Katselmus

Työneuvosto voi tarvittaessa valtuuttaa sihteerin joko yksin tai yhdessä kahden tai useamman jäsenen kanssa, joiden on edustettava sekä työnantaja- että työntekijätahoja, suorittamaan katselmuksen.

5 §
Sihteerin viran täyttäminen.

Sihteerin viran julistaa haettavaksi työneuvosto työministeriötä kuultuaan ja määrää samalla hakuajan. Hakuajan päättymisen jälkeen työneuvosto toimittaa hakemukset ja oman esityksensä työministeriölle, joka nimittää sihteerin.

6 §
Sihteerin virkavapaus

Jos kysymyksessä on sellaisen virkavapauden myöntäminen, jonka saamiseen virkamiehellä on laissa säädetyin tai virkaehtosopimuksessa sovituin edellytyksin oikeus, taikka muusta virkavapaudesta, joka kestää enintään vuoden, virkavapauden sihteerille myöntää työneuvosto. Yli vuoden kestävän harkinnanvaraisen virkavapauden myöntämisestä sihteerille päättää työministeriö.

Työministeriö päättää sihteerin viran hoitamisesta virkavapauden aikana.

7 §
Työjärjestys

Muita määräyksiä työneuvoston toiminnasta annetaan työjärjestyksellä.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2004.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2004

Työministeri
Tarja Filatov

Hallitusneuvos
Raila Kangasperko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.