406/2004

Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2004

Valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

muutetaan oikeusavun palkkioperusteista 23 päivänä toukokuuta 2002 annetun asetuksen (389/2002) 2 § 1 momentti, 3 §, 4 § 1 momentti, 5 §, 6 §, 7 §, 11 § 2 momentti ja 12 § 1 momentti sellaisena kuin niistä 2 § 1 momentti ja 4 § 1 momentti ovat asetuksessa 31/2004, seuraavasti:

2 §

Palkkiot käräjäoikeudessa käsiteltävään oikeudenkäyntiin valmistautumisesta ovat:

1) rikosasiassa 272 euroa;

2) pakkokeinoasiassa, rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 7 luvun 1 §:ssä (580/2001) tarkoitetuissa valitusasioissa sekä rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetussa laissa (1286/2003) tarkoitetussa luovuttamisasiassa 91 euroa;

3) riita-asiassa ja hakemusasiassa 545 euroa kantajan tai hakijan avustajalle;

4) riita-asiassa ja hakemusasiassa 454 euroa vastaajan tai kuultavan avustajalle.


3 §

Palkkio kirjallisesta lisävalmistelusta käräjäoikeudessa on 200 euroa. Kirjalliseen lisävalmisteluun kuuluvat haastehakemuksen tai hakemuksen ja vastauksen jälkeen valmistelussa laaditut kirjelmät ja niihin liittyvät neuvottelut.

4 §

Palkkio avustamisesta asian suullisessa käsittelyssä tuomioistuimessa on 327 euroa, jos käsittely matkoineen kestää enintään kolme tuntia. Pakkokeinoasian, rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 7 luvun 1 §:n mukaisen valitusasian sekä rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetussa laissa tarkoitetussa luovuttamisasian käsittelyssä palkkio on kuitenkin 181 euroa, jos käsittely matkoineen kestää enintään kaksi tuntia, ja pakkokeinoasian uudelleen käsittelyssä ja ulkomaalaislain (301/2004) 124 §:ssä tarkoitetussa säilöön ottamista koskevan asian käsittelyssä palkkio on 91 euroa, jos käsittely matkoineen kestää enintään tunnin.


5 §

Palkkio avustamisesta esitutkinnassa on 127 euroa enintään kahden tunnin käsittelystä. Kahden tunnin yli menevältä osin palkkio on 6 §:n mukainen.

6 §

Muissa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa toimenpiteissä, kuten valitusten ja vastausten laatimisessa muutoksenhakutuo-mioistuimeen, palkkio määrätään ajankäytön perusteella. Tuntipalkkio on 91 euroa.

Erikseen veloitettavalta matka- ja odotusajalta tuntipalkkio on kuitenkin 72 euroa. Palkkiot suoritetaan täysistä tunneista siten, että yhteenlaskettu matka-aika ja muu aika pyöristetään lähimpään täyteen tuntiin.

7 §

Jos avustajalla on samassa asiassa useita päämiehiä, avustajan palkkio on enintään 80 prosenttia normaalipalkkiosta kunkin päämiehen osalta. Jos päämiesten välillä vallitsee välttämätön prosessinyhteys, katsotaan avustajan avustaneen yhtä päämiestä.

11 §

Muissa asioissa oikeusaputoimiston palkkioperusteet ovat seuraavat:

1) neuvottelu, johon voi sisältyä yksinkertaisen asiakirjan laatiminen, 54 euroa;

2) asiakirjan tai valituksen laatiminen ja muu oikeudellinen avustaminen 181 euroa, kun toimenpiteen suorittaminen vaatii työaikaa enintään kaksi tuntia; tämän yli menevältä ajalta palkkio on 91 euroa tunnilta.


12 §

Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 3 §:n nojalla määrätyn tukihenkilön palkkio on 91 euroa tunnilta. Jos määrätty tukihenkilö ei harjoita toimintaa ammattimaisesti tai hänellä ei muutoin ole toiminnasta aiheutuvia yleiskuluja, palkkio on 45 euroa tunnilta. Kun tukihenkilöksi on määrätty julkisyhteisön palveluksessa oleva henkilö tehtävänsä puolesta, palkkio on 18 euroa tunnilta ja se suoritetaan määrätylle tukihenkilölle henkilökohtaisesti.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2004.

Asetusta sovelletaan toimenpiteisiin, jotka tehdään asetuksen voimaan tulemisen jälkeen.

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2004

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Hallitussihteeri
Merja Muilu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.