392/2004

Annettu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta lihasta ja lihatuotteista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1192/1996) 2 ja 5 §:n nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän asetuksen tarkoituksena on turvata Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista (kolmannet maat) Suomeen tuotavan, elintarvikkeeksi tarkoitetun lihan ja lihatuotteiden elintarvikehygieeninen laatu sekä estää eräiden eläintautien leviäminen Suomeen kyseisen maahantuonnin yhteydessä.

Asetuksessa säädetään ehdoista, joilla lihaa ja lihatuotteita saadaan tuoda Suomeen kolmansista maista. Asetusta sovelletaan myös toisen Euroopan unionin jäsenvaltion kautta kolmansista maista Suomeen tuotavaan lihaan ja lihatuotteisiin.

Tätä asetusta ei sovelleta lihaan tai lihatuotteisiin, jotka:

1) kuljetetaan Suomen alueen kautta toiseen jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan; tai

2) tuodaan Suomeen varastoitaviksi väliaikaisesti ennen kuljettamista kolmanteen maahan.

Kolmansista maista tuotavan lihan ja lihatuotteiden eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta säädetään erikseen.

2 §
Suhde eräisiin säädöksiin

Lihalle ja lihavalmisteille asetettavista vaatimuksista säädetään lisäksi elintarvikelaissa (361/1995) ja sen nojalla annetuissa säädöksissä.

Toisesta Euroopan unionin jäsenvaltiosta toimitettavan, kolmannesta maasta peräisin olevan lihan ja lihatuotteiden asiakirjavaatimuksista ja valvonnasta säädetään eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonnasta ensisaapumispaikoissa annetussa maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä (879/1997).

3 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) lihalla nauta- ja kavioeläinten, sian, lampaan, vuohen, siipikarjan, poron, kanin, luonnonvaraisten ja tarhattujen riistaeläinten sekä matelijoiden elintarvikkeeksi soveltuvia osia;

2) punaisella lihalla kotieläiminä pidettyjen nauta- ja kavioeläinten, sikojen, lampaiden ja vuohien elintarvikkeeksi soveltuvia osia;

3) siipikarjan lihalla kotieläiminä pidettyjen kanojen, kalkkunoiden, helmikanojen, ankkojen ja hanhien elintarvikkeeksi soveltuvia osia;

4) tarhatun riistan lihalla tarhattujen luonnonvaraisiin lajeihin kuuluvien sorkka- ja kavioeläinten, jäniseläinten, muiden maanisäkkäiden ja lintujen elintarvikkeeksi soveltuvia osia;

5) luonnonvaraisen riistan lihalla metsästettävien luonnonvaraisten sorkka- ja kavioeläinten, jäniseläinten, muiden maanisäkkäiden ja lintujen elintarvikkeeksi soveltuvia osia;

6) muilla eläimenosilla muuta lihaa kuin ruhon lihaa;

7) jauhelihalla jauhettua tai muulla tavalla hienonnettua luuttomaksi leikattua lihaa;

8) raakalihavalmisteella kypsentämätöntä lihatuotetta, joka on valmistettu kokonaan tai osittain lihasta tai jauhelihasta ja jota ei ole käsitelty kuumentamalla, kypsyttämällä, kuivaamalla tai savustamalla taikka näiden käsittelyjen yhdistelmällä;

9) lihavalmisteella lihatuotetta, joka on käsitelty kuumentamalla, kypsyttämällä, kuivaamalla tai savustamalla taikka näiden käsittelyjen yhdistelmällä ja jonka leikkauspinnalla ei enää ole tuoreen lihan ominaisuuksia; lihavalmiste voi sisältää myös muita elintarvikkeita kuin lihaa;

10) eräillä teuraseläimistä saatavilla muilla elintarvikkeilla lihauutetta, sulatettua elintarvikkeeksi tarkoitettua eläinrasvaa, rasvan sulatuksessa saatua valkuaisjäännöstä, lihajauhetta, kamarajauhetta, suolattua tai kuivattua verta tai veriplasmaa sekä puhdistettuja joko kuumennettuja tai kuumentamattomia mahoja, suolia tai virtsarakkoja, jotka ovat suolattuja tai kuivattuja;

11) kollageenilla proteiinipohjaista tuotetta, joka on saatu eläinten vuodista, nahoista ja jänteistä sekä sikojen, siipikarjan ja kalojen osalta myös luista;

12) gelatiinilla luonnollista ja liukoista hyytelöivää tai ei-hyytelöivää proteiinia, jota saadaan eläinten luista, vuodasta, nahasta ja jänteistä valmistetun kollageenin osittaisella hydrolyysilla;

13) lihatuotteella jauhelihaa, raakalihavalmisteita, lihavalmisteita, eräitä teuraseläimistä saatavia muita elintarvikkeita, gelatiinia ja kollageenia. Tuotteita, jotka sisältävät eräitä teuraseläimistä saatavia elintarvikkeita, gelatiinia tai kollageenia, ei kuitenkaan katsota lihatuotteiksi, jos niissä ei näiden lisäksi ole joko lihaa, raakalihavalmisteita tai lihavalmisteita;

14) laitoksella teurastamoa, lihankäsittelylaitosta sekä lihaa ja lihatuotteita käsittelevää muuta yksikköä;

15) alkuperälaitoksella Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa sijaitsevaa laitosta, jossa eläimistä saatavat elintarvikkeet on tuotettu, valmistettu tai pakattu ja jonka hyväksymisnumero on pakkauksessa;

16) alkuperämaalla kolmatta maata, jossa liha ja lihatuotteet on tuotettu, valmistettu tai pakattu;

17) viejämaalla kolmatta maata, jossa erä on lastattu lopulliseen kuljetusvälineeseen Euroopan yhteisön alueelle kuljetusta varten;

18) laivaliikenteen muonituksella Suomen ja muun valtion välisessä, jäsenvaltioiden rannikkoalueiden ulkopuolelle liikennöivässä laivaliikenteessä miehistön ja matkustajien matkan aikana nautittaviksi tarkoitettuja elintarvikkeita;

19) komissiolla Euroopan yhteisöjen komissiota;

20) neuvostolla Euroopan unionin neuvostoa;

21) jäsenvaltiolla Euroopan unionin jäsenvaltiota; sekä

22) suojapäätöksellä komission taikka maa- ja metsätalousministeriön tai sen elintarvike- ja terveysosaston kolmannen maan eläintauti- tai terveystilanteen muutoksen vuoksi antamaa erillistä päätöstä.

Viitattaessa tässä asetuksessa Euroopan yhteisön säädökseen tarkoitetaan kyseistä säädöstä siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

4 §
Tuonti omaan käyttöön

Yksityishenkilön mukanaan käsimatkatavaroissa tai muiden matkatavaroiden joukossa tuomien ja tämän yksityistaloudessa käytettäväksi tarkoitettujen tai yksityishenkilölle lähetettävien lihaa tai lihatuotteita sisältävien erien tuontiehdoista, rajoituksista ja todistuksista säädetään komission asetuksessa (EY) N:o 745/2004.

5 §
Tuonti lähetystöjen ja kansainvälisten järjestöjen käyttöön

Lähetystöjen ja kansainvälisten järjestöjen käyttöön tarkoitettua lihaa tai lihatuotteita saadaan tuoda kyseessä olevasta eläinlajista riippuen tämän asetuksen liitteiden mukaisista kolmansista maista ja alueilta.

Edellä 1 momentissa mainitun lihan ja lihatuotteiden tuonnin ehtona on, että tuontierän mukana on asiakirja, josta käy ilmi tuotteiden alkuperämaa.

6 §
Tuonti laivaliikenteen muonitukseen

Tämän asetuksen 7 §:n 1 ja 2 momenttia ja 8–25 §:ää ei sovelleta lihaan ja lihatuotteisiin, jotka tuodaan maahan laivaliikenteen muonitusta varten. Laivaliikenteen muonitukseen ei kuitenkaan saa tuoda sellaista lihaa tai lihatuotteita, joiden pääsy Euroopan yhteisön alueelle on suojapäätöksellä erikseen kielletty.

Edellä 1 momentissa mainitun lihan ja lihatuotteiden tuonnin ehtona on, että tuontierän mukana on asiakirja, josta käy ilmi tuotteiden alkuperämaa.

7 §
Tuonnin yleiset edellytykset

Kolmansista maista saadaan tuoda lihaa ja lihatuotteita, jotka ovat eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain (1195/1996, hygienialaki) ja sen nojalla annettujen säännösten mukaisia ja jotka lisäksi täyttävät tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset.

Kolmansista maista tuotavassa lihassa ja lihatuotteissa taikka niiden kääreissä tai pakkauksissa on oltava terveysmerkki tai tunnistamismerkintä, josta käy ilmi alkuperämaa ja -laitos.

Maahan ei saa tuoda lihaa tai lihatuotteita, jotka aiheuttavat vaaraa eläinten tai ihmisten terveydelle.

8 §
Tuonnin rajoitukset

Maahan ei saa tuoda lihaa tai lihatuotteita, jotka on saatu sellaisista eläimistä, joille on annettu tyreostaattisia, estrogeenisia, androgeenisia tai gestageenisia aineita, stilbeenejä, stilbeenijohdannaisia, niiden suoloja ja estereitä taikka β-agonisteja. Maahan saadaan kuitenkin tuoda lihaa ja lihatuotteita, jotka on saatu sellaisista jälkeläisten tuotantoon käytetyistä eläimistä, joita on lisääntymiskautensa aikana käsitelty neuvoston direktiivissä 96/22/EY sallitulla tavalla.

Maahan ei saa myöskään tuoda:

1) karjun tai salakarjun lihaa;

2) verta;

3) luulihaa;

4) naudan pään lihaa; sekä

5) suolistamatonta riistaa.

2 luku

Tuonti Andorrasta, Liechtensteinista, Norjasta, San Marinosta ja Uudesta-Seelannista

9 §

Norjasta ja Liechtensteinista tuotavaan lihaan ja lihatuotteisiin sovelletaan, mitä lihasta ja lihatuotteista Euroopan unionin sisämarkkinakaupassa annetussa maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä (164/1997) säädetään.

Andorrasta ja San Marinosta tuotavan lihan ja lihatuotteiden osalta on noudatettava, mitä niiden ja Euroopan yhteisön välisissä sopimuksissa on erikseen määrätty.

Uudesta-Seelannista tuotavan lihan ja lihatuotteiden osalta noudatetaan Uuden-Seelannin ja Euroopan yhteisön välisestä sopimuksesta tehdyn komission päätöksen 2003/56/EY määräyksiä.

3 luku

Tuonti muista kuin 9 §:ssä mainituista kolmansista maista

10 §
Punainen liha

Punaista lihaa saadaan tuoda maahan vainliitteessä 1 mainituista maista kyseisessä liitteessä olevan taulukon mukaisesti.

Tuonnin ehtona on lisäksi, että:

1) liha täyttää liitteessä 1 mainitussa kutakin tuontimaata koskevassa komission päätöksessä säädetyt ehdot;

2) laitos, jossa eläin on teurastettu ja siitä saatu liha käsitelty, on komission hyväksymä;

3) sian ja hevosen liha on joko tutkittu trikiinien varalta kielteisin tuloksin neuvoston direktiivin 77/96/ETY mukaisesti tai se on pakastettu edellä mainitun direktiivin mukaisesti;

4) lihan tuontierän mukana on liitteessä 1 mainitun komission päätöksen mukainen kansan terveyttä ja eläinten terveyttä koskevat takeet sisältävä todistus; sekä

5) naudan ja sian lihaa sisältävien lihaerien mukana on todistus alkuperälaitoksessa kyseisestä erästä 12 §:n mukaisesti suoritetusta salmonellatutkimuksesta.

11 §
Siipikarjan liha

Siipikarjan lihaa saadaan tuoda maahan vain liitteessä 4 mainituista maista kyseisessä liitteessä olevan taulukon mukaisesti.

Tuonnin ehtona on lisäksi se, että:

1) siipikarjan liha täyttää komission päätöksessä 94/984/EY säädetyt ehdot;

2) laitos, jossa eläin on teurastettu ja siitä saatu liha käsitelty, on komission hyväksymä;

3) siipikarjan lihan tuontierän mukana on komission päätöksen 94/984/EY liitteen II osan 1 ja osan 2 mallin A tai B mukainen todistus siten kuin liitteessä 4 on määrätty; sekä

4) siipikarjan lihaa sisältävien lihaerien mukana on todistus alkuperälaitoksessa kyseisestä erästä 12 §:n mukaisesti suoritetusta salmonellatutkimuksesta.

12 §
Lihan salmonellatutkimukset ja todistukset

Naudan ja sian liha sekä jauheliha on tutkittava alkuperälaitoksessa neuvoston päätöksen 95/409/EY ja siipikarjan liha neuvoston päätöksen 95/411/EY mukaisesti. Edellä mainittujen neuvoston päätösten sisältö on liitteessä 2. Tutkimus on tehtävä ISO 6579; 1993 -menetelmällä tai NMKL-menetelmällä N:o 71, 4. painos, 1991 taikka muulla neuvoston tarkoitukseen hyväksymällä menetelmällä. Naudan, sian ja siipikarjan liha voidaan tutkia myös komission päätöksen 2003/470/EY mukaisesti. Salmonellatutkimuksen tuloksen on oltava kielteinen. Todistukseen on merkittävä liitteessä 3 kuvatun salmonellatutkimustodistuksen mallin mukaiset tiedot.

Naudan tai sian lihaa tai jauhelihaa sisältävän erän mukana ei tarvitse olla todistusta salmonellatutkimuksen suorittamisesta, jos lihaerä on erää koskevien asiakirjojen mukaan tarkoitettu käytettäväksi vähintään +70°C lämpötilaan kuumennettavien valmisteiden valmistukseen hygienialain nojalla hyväksytyssä lihavalmistelaitoksessa. Kuumennettaviin tuotteisiin tarkoitettujen naudan ja sian lihaa tai jauhelihaa sisältävien pakkausten on oltava merkittyjä siten, että niistä käy selvästi ilmi lihan käyttötarkoitus.

Naudan, sian tai siipikarjan lihaa tai jauhelihaa sisältävän lihaerän mukana ei tarvitse olla todistusta salmonellatutkimuksen suorittamisesta, jos siinä maassa tai laitoksessa, josta liha on peräisin, toteutetaan komission hyväksymää Suomen salmonellaohjelmaa vastaavaa ohjelmaa.

13 §
Tarhatun ja luonnonvaraisen riistan liha

Tarhattujen strutsien, emujen ja muiden sileälastaisten lintujen lihaa saadaan tuoda maahan vain liitteessä 8 mainituista maista.

Tuonnin ehtona on lisäksi, että:

1) laitos, jossa eläin on teurastettu ja siitä saatu liha käsitelty, on komission hyväksymä; sekä

2) lihan tuontierän mukana on komission päätöksen 2000/609/EY liitteen II osan 1 ja osan 2 mallin A tai B mukainen eläinlääkärin todistus siten kuin liitteessä 8 on säädetty.

Luonnonvaraisten strutsien, emujen ja muiden sileälastaisten lintujen lihaa saadaan tuoda maahan vain, jos maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiehdot määrätään tuontiluvassa.

Tarhattujen ja luonnonvaraisten kavio- ja sorkkaeläinten, jäniseläinten, riistalintujen sekä luonnonvaraisten maanisäkkäiden lihaa saadaan tuoda maahan vain liitteessä 5 mainituista maista kyseisessä liitteessä olevan taulukon mukaisesti.

Edellä 4 momentissa tarkoitetun tuonnin ehtona on lisäksi, että:

1) laitos, jossa eläin on teurastettu ja siitä saatu liha käsitelty, on komission hyväksymä;

2) tarhattujen ja luonnonvaraisten jäniseläinten ja riistalintujen sekä luonnonvaraisten maanisäkkäiden lihan tuontierän mukana on komission päätöksen 2000/585/EY liitteen III mallin mukainen eläinlääkärintodistus siten kuin samaisen päätöksen liitteessä II on säädetty; sekä

3) tarhattujen ja luonnonvaraisten kavio- ja sorkkaeläinten lihan tuontierän mukana on neuvoston päätöksen 79/542/ETY liitteen II osan 2 mallin mukainen eläinlääkärintodistus.

14 §
Matelijoiden liha

Matelijoiden lihaa saadaan tuoda maahan vain, jos maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiehdot määrätään tuontiluvassa.

15 §
Jauheliha

Maahan saadaan tuoda vain kotieläiminä pidettyjen nautaeläinten, sikojen, lampaiden ja vuohien lihasta valmistettua, pakastettua jauhelihaa. Tällaista jauhelihaa saadaan tuoda maahan vain liitteessä 1 mainituista maista kyseisessä liitteessä olevan taulukon mukaisesti.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun tuonnin ehtona on lisäksi, että:

1) raaka-aineena käytetty liha on peräisin komission hyväksymästä laitoksesta;

2) jauhelihan valmistanut laitos on komission hyväksymä ja täyttää lisäksi rakenteeltaan ja toiminnaltaan myös neuvoston direktiivin 94/65/EY liitteen I vaatimukset;

3) jauhelihan valmistus täyttää neuvoston direktiivin 94/65/EY 3 artiklassa säädetyt vaatimukset ja jauheliha on pakastettu sen valmistaneessa laitoksessa;

4) jauhelihan tuontierän mukana on liitteessä 1 mainitun komission päätöksen mukainen kansan terveyttä ja eläinten terveyttä koskevat takeet sisältävä todistus; sekä

5) jauhelihan tuontierän mukana on todistus alkuperälaitoksessa kyseisestä erästä 12 §:n mukaisesti suoritetusta salmonellatutkimuksesta.

Tämän lisäksi on matelijoiden lihasta valmistetun jauhelihan tuonti sallittua, jos maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiehdot määrätään tuontiluvassa.

16 §
Raakalihavalmisteet

Maahan saadaan tuoda kaikkien tässä asetuksessa tarkoitettujen eläinten, lukuun ottamatta kavioeläinten, lihasta valmistettuja pakastettuja raakalihavalmisteita. Punaisesta lihasta valmistettuja raakalihavalmisteita saadaan tuoda maahan vain liitteessä 1 mainituista maista kyseisessä liitteessä olevan taulukon mukaisesti. Siipikarjan lihasta valmistettuja raakalihavalmisteita saadaan tuoda maahan vain liitteessä 4 mainituista maista kyseisessä liitteessä olevan taulukon mukaisesti. Tarhattujen ja luonnonvaraisten kavio- ja sorkkaeläinten, jäniseläinten, riistalintujen sekä luonnonvaraisten maanisäkkäiden lihasta valmistettuja raakalihavalmisteita saadaan tuoda maahan vain liitteessä 5 mainituista maista kyseisessä liitteessä olevan taulukon mukaisesti. Tarhattujen strutsien, emujen ja muiden sileälastaisten lintujen lihasta valmistettuja raakalihavalmisteita saadaan tuoda maahan vain liitteessä 8 mainituista maista.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun tuonnin ehtona on lisäksi, että:

1) raaka-aineena käytetty liha on peräisin komission hyväksymästä laitoksesta;

2) raakalihavalmisteet valmistanut laitos on komission hyväksymä ja täyttää lisäksi rakenteeltaan ja toiminnaltaan neuvoston direktiivin 94/65/EY liitteen I vaatimukset;

3) raakalihavalmisteiden valmistus täyttää neuvoston direktiivin 94/65/EY artiklan 5 vaatimukset ja raakalihavalmisteet on pakastettu ne valmistaneessa laitoksessa; sekä

4) raakalihavalmisteiden tuontierän mukana on komission päätöksen 2000/572/EY liitteen mallin mukainen eläinlääkärintodistus.

Luonnonvaraisten strutsien, emujen ja sileälastaisten lintujen sekä matelijoiden lihasta valmistettuja raakalihavalmisteita saadaan tuoda maahan vain, jos maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiehdot määrätään tuontiluvassa.

17 §
Lihavalmisteet

Lihavalmisteita saadaan tuoda maahan liitteen 6 taulukossa mainituista maista kyseisen taulukon mukaisesti.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun tuonnin ehtona on lisäksi, että:

1) laitos, josta lihavalmisteiden liharaaka-aine on peräisin, on komission hyväksymä;

2) laitos, josta lihavalmisteet ovat peräisin, on komission hyväksymä;

3) lihavalmisteet täyttävät komission päätöksessä 97/221/EY asianomaiselle viejämaalle asetetut vaatimukset ja lihavalmisteiden mukana on mainitussa päätöksessä määrätyn mallin mukainen eläintautitodistus;

4) punaisesta lihasta valmistettujen lihavalmisteiden tuontierien mukana on neuvoston direktiivin 72/462/ETY liitteen C mallin mukainen kansanterveystodistus; sekä

5) siipikarjan, tarhatun ja luonnonvaraisen riistan sekä poron ja kanin lihasta valmistettujen lihavalmisteiden tuontierien mukana on komission päätöksen 97/41/EY liitteen mallin mukainen kansanterveystodistus.

Matelijoiden, strutsien, emujen ja muiden sileälastaisten lintujen lihasta valmistettuja lihavalmisteita saadaan tuoda maahan vain, jos maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiehdot määrätään tuontiluvassa.

18 §
Elintarvikkeeksi käytettävät suolet, mahat ja virtsarakot

Suolia, mahoja ja virtsarakkoja saa tuoda kaikista kolmansista maista.

Suolien tuonnin ehtona on, että:

1) suolet ovat peräisin lihantarkastuksessa hyväksytyistä eläimistä ja suolia on varastoitu ja kuljetettu hygieenisesti;

2) suolet ovat puhdistettuja ja joko suolattuja tai kuivattuja;

3) laitos, jossa suolet on käsitelty, on komission hyväksymä ja täyttää lisäksi rakenteeltaan ja toiminnaltaan neuvoston direktiivissä 77/99/ETY säädetyt vaatimukset; sekä

4) suolet täyttävät komission päätöksessä 2003/779/EY säädetyt vaatimukset ja niiden tuontierän mukana on kyseisen komission päätöksen liitteen I mallin mukainen terveystodistus.

Mahojen ja virtsarakkojen tuonnin ehtona on, että

1) mahat ja virtsarakot ovat peräisin lihantarkastuksessa hyväksytyistä eläimistä ja mahoja ja virtsarakkoja on varastoitu ja kuljetettu hygieenisesti;

2) mahat ja virtsarakot ovat puhdistettuja ja joko suolattuja tai kuivattuja;

3) laitos, jossa mahat ja virtsarakot on käsitelty täyttää lisäksi rakenteeltaan ja toiminnaltaan neuvoston direktiivissä 77/99/ETY säädetyt vaatimukset; sekä

4) mahojen ja virtsarakkojen tuontierän mukana on maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosaston hyväksymän mallin mukainen terveystodistus.

19 §
Sulatettu eläinrasva

Sulatettua eläinrasvaa saadaan tuoda maahan liitteessä 1 mainituista maista, joista kyseisen eläinlajin tuoreen lihan tuonti on sallittu.

Tuonnin ehtona on lisäksi, että:

1) laitos, josta rasva on peräisin, on komission tai maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosaston hyväksymä;

2) laitos, jossa rasva on käsitelty, täyttää rakenteeltaan ja toiminnaltaan neuvoston direktiivissä 77/99/ETY säädetyt vaatimukset ja laitos on komission tai maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosaston hyväksymä;

3) pakattuna tuotava rasva on pakattu pakkauksiin, joita ei ole ennen käytetty. Rasva voidaan kuljettaa myös säiliöissä. Ennen rasvan siirtoa kuljetussäiliöihin on säiliöt, siirtopumput ja -putket tarkastettava ja varmistettava niiden puhtaus. Rasvan käsittelyn on tapahduttava siten, ettei rasva missään käsittelyvaiheessa likaannu; sekä

4) rasvan tuontierän mukana on maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosaston hyväksymän mallin mukainen terveystodistus.

20 §
Gelatiini

Gelatiinia saadaan tuoda maahan vain liitteessä 7 mainituista maista.

Tuonnin ehtona on, että:

1) gelatiini täyttää neuvoston direktiivin 92/118/ETY liitteen II luvun 4 osan A vaatimukset;

2) laitos, josta gelatiini on peräisin, on komission hyväksymä ja täyttää rakenteeltaan ja toiminnaltaan neuvoston direktiivin 92/118/ETY liitteen II luvun 4 osan A vaatimukset; sekä

3) gelatiinin tuontierän mukana on komission päätöksen 2000/20/EY liitteen 1 mukainen terveystodistus jos gelatiinin alkuperämaa on jokin muu kolmas maa kuin Yhdysvallat. Yhdysvalloista tuotavan gelatiinin tuontierän mukana on oltava komission päätöksen 2003/863/EY liitteen A mukainen terveystodistus.

21 §
Gelatiinin raaka-aineet

Gelatiinin raaka-aineiden tuonnin ehtona on, että:

1) raaka-aineet täyttävät neuvoston direktiivin 92/118/ETY liitteen II luvun 4 osan A vaatimukset;

2) laitos, josta raaka-aineet ovat peräisin täyttää neuvoston direktiivin 92/118/ETY liitteen II luvun 4 osan A vaatimukset; sekä

3) raaka-aineiden tuontierän mukana on komission päätöksen 2000/20/EY liitteen 2 mukainen terveystodistus.

22 §
Kollageeni

Kollageenia saadaan tuoda maahan vain liitteessä 7 mainituista maista.

Tuonnin ehtona on, että:

1) kollageeni täyttää neuvoston direktiivin 92/118/ETY liitteen II luvun 4 osan B vaatimukset;

2) laitos, josta kollageeni on peräisin, on komission hyväksymä ja täyttää rakenteeltaan ja toiminnaltaan neuvoston direktiivin 92/118/ETY liitteen II luvun 4 osan B vaatimukset; sekä

3) kollageenin tuontierän mukana on neuvoston direktiivin 92/118/ETY liitteen II luvun 4 osan B osan X(a) mukainen terveystodistus jos kollageenin alkuperämaa on jokin muu kolmas maa kuin Yhdysvallat. Yhdysvalloista tuotavan kollageenin tuontierän mukana on oltava komission päätöksen 2003/863/EY liitteen B mukainen terveystodistus.

23 §
Kollageenin raaka-aineet

Kollageenin raaka-aineiden tuonnin ehtona on, että:

1) raaka-aineet täyttävät neuvoston direktiivin 92/118/ETY liitteen II luvun 4 osan B vaatimukset;

2) raaka-aineita tuodaan maahan kollageenin raaka-aineesta riippuen vain niistä maista, joista luonnonvaraisten tai kotieläiminä pidettyjen sorkka- ja kavioeläinten lihan ja lihavalmisteiden, siipikarjan lihan, luonnonvaraisen riistanlihan tai kalastustuotteiden tuonti EY:n lainsäädännön nojalla on sallittua kyseessä olevan raaka-aineen mukaisesti;

3) laitos, josta raaka-aineet ovat peräisin täyttää neuvoston direktiivin 92/118/ETY liitteen II luvun 4 osan B vaatimukset; sekä

4) raaka-aineiden tuontierän mukana on neuvoston direktiivin 92/118/ETY liitteen II luvun 4 osan B osan X(b) mukainen terveystodistus.

24 §
Eräät teuraseläimistä saatavat muut elintarvikkeet kuin suolet, mahat, virtsarakot, rasva, gelatiini ja kollageeni

Eräitä muita teuraseläimistä saatavia elintarvikkeita kuin elintarvikkeeksi käytettäviä suolia, mahoja, virtsarakkoja, rasvaa, gelatiinia ja kollageenia saadaan tuoda maahan vain, jos maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiehdot määrätään tuontiluvassa.

25 §
TSE-riskiaines

TSE-riskiaineksen tuonnin ehdoista, rajoituksista ja todistuksista säädetään tiettyjen spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä XI.

4 luku

Muut säännökset

26 §
Todistukset

Tässä asetuksessa tarkoitettujen todistusten on oltava alkuperäisiä, numeroituja, yhdelle paperiarkille laadittuja ja tämän asetuksen säännösten mukaisesti täytettyjä. Todistukset on laadittava vähintään yhdellä eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen suorittavan jäsenvaltion virallisista kielistä. Jos Suomeen tarkoitettu tuontierä tuodaan Suomessa sijaitsevan eläinlääkinnällisen rajatarkastusaseman kautta, saadaan todistukset laatia myös englannin kielellä.

Todistukset allekirjoittaa ja päivää se viejämaan toimivaltaisen viranomaisen edustaja, joka valvoo, että liha ja lihatuotteet ja niiden valvonta vastaavat tämän asetuksen säännöksiä. Todistuksessa on oltava alkuperämaan toimivaltaisen viranomaisen edustajan nimi, ammattinimike tai virka-asema ja allekirjoitus sekä toimivaltaisen viranomaisen virallinen leima. Allekirjoituksen ja leiman on oltava erivärisiä kuin todistukseen painettu teksti.

27 §
Todistusten ja asiakirjojen säilyttäminen

Maahantuojan on säilytettävä kaikki tässä asetuksessa tarkoitetut asiakirjat ja todistukset tai niiden kopiot vähintään kahden vuoden ajan maahantuonnista.

28 §
Eläintauti- tai terveystilanteen muutos

Sen estämättä, mitä tässä asetuksessa säädetään, noudatetaan niitä erillisiä suojapäätöksiä, jotka maa- ja metsätalousministeriö tai sen elintarvike- ja terveysosasto taikka komissio antaa alkuperä- tai viejämaan eläintauti- tai terveystilanteen muutoksen vuoksi.

29 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä toukokuuta 2004.

Tällä asetuksella kumotaan kolmansista maista tuotavasta lihasta ja lihatuotteista 17 päivänä tammikuuta 2001 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (17/2001) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Neuvoston direktiivi 72/462/ETY (31972L0462) EYVL N:o L 302, 31.12.1972, s. 28, neuvoston direktiivi 77/99/ETY (31977L0099) EYVL N:o L 26, 31.1.1977, s. 85, neuvoston päätös 79/542/ETY (31979D0542) EYVL N:o L 146, 14.6.1979, s. 15, neuvoston direktiivi 92/118/ETY (31992L0118) EYVL N:o L 62, 15.3.1993, s. 49, neuvoston direktiivi 94/65/EY (31994L0065) EYVL N:o L 368, 31.12.1994, s. 10, komission päätös 94/85/EY (31994D0085) EYVL N:o L 44, 17.2.1994, s. 31, komission päätös 94/86/EY (31994D0086) EYVL N:o L 44, 17.2.1994, s. 33, komission päätös 94/984/EY (31994D0984) EYVL N:o L 378, 31.12.1994, s. 11, neuvoston päätös 95/409/EY (31995D0409) EYVL N:o L 243, 11.10.1995, s. 21, neuvoston päätös 95/411/EY (31995D0411) EYVL N:o L 243, 11.10.1995, s. 29, neuvoston direktiivi 96/22/EY (31996D0022) EYVL N:o L 125, 23.5.1996, s. 3, komission päätös 96/137/EY (31996D0137) EYVL N:o L 31, 9.2.1996, s. 31, komission päätös 97/41/EY (31997D0041) EYVL N:o L 17, 21.1.1997, s. 34, neuvoston direktiivi 97/78/EY (31997L0078) EYVL N:o L 24, 30.1.1998, s. 9, komission päätös 97/221/EY (31997D0221) EYVL N:o L 89, 4.4.1997, s. 32, komission päätös 97/222/EY (321997D0222) EYVL N:o L 089, 4.4.1997, s. 39, komission päätös 97/467/EY (31997D0467) EYVL N:o L 199, 26.7.1997, s. 57, neuvoston päätös 98/227/EY (31998D0227) EYVL N:o L 87, 21.3.1998, s. 14, komission päätös 1999/724/EY (31999D0724) EYVL N:o L 290, 12.11.1999, s. 32, komission päätös 2000/20/EY (32000D0020) EYVL N:o L 6, 11.1.2000, s. 60, komission päätös 2000/208/EY (32000D0208) EYVL N:o L 64, 11.3.2000, s. 20, komission päätös 2000/572/EY (32000D0572) EYVL N:o L 240, 23.9.2000, s. 19, komission päätös 2000/585/EY (32000D0585) EYVL N:o L 251, 6.10.2000, s. 1, komission päätös 2000/609/EY(32000D0609) EYVL N:o L 258, 12.10.2000, s. 49, komission päätös 2000/782/EY (32000D0782) EYVL N:o L 309, 9.12.2000, s. 37, komission päätös 2001/556/EY (32001D0556) EYVL N:o L 200, 25.7.2001, s. 23, komission päätös 2001/598 (32001D0598) EYVL N:o L 210, 3.8.2001, s. 37, komission päätös 2001/659/EY (32001D0659) EYVL N:o L 232, 30.8.2001, s. 19, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 999/2001 (32001R999) EYVL N:o L 147, 31.5.2001, s. 1, komission päätös 2002/477/EY (32002D0477) EYVL N:o L 164, 22.6.2002, s. 39, komission päätös 2002/926/EY (32002D0926) EYVL N:o L 322, 27.11.2002, s. 49, komission päätös 2003/56/EY (32003D0056) EYVL N:o L 22, 25.1.2003, s. 38, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/74/EY (32003L0074) EYVL N:o L 262, 14.10.2003, s. 17, komission päätös 2003/470/EY (32003D0470) EYVL N:o L 157, 26.6.2003, s. 66, komission päätös 2003/669/EY (32003D0669) EYVL N:o 237, 24.9.2003, s. 7, komission päätös 2003/721/EY (32003D0721) EYVL N:o L 260, 11.10.2003, s. 21, komission päätös 2003/779/EY (32003D0779) EYVL N:o L 285, 1.11.2003, s. 38, komission päätös 2003/812/EY (32003D0812) EYVL N:o L 305, 22.11.2003, s. 17, komission päätös 2003/863/EY (32003D0863) EYVL N:o L 325, 12.12.2003, s. 46, komission päätös 2004/118/EY (32004D0118) EYVL N:o L 36, 7.2.2004, s. 34, komission päätös 2004/144/EY (32004D0144) EYVL N:o L 47, 18.2.2004, s. 33, komission päätös 2004/212/EY (32004D0212) EYVL N:o L 73, 11.3.2004, s. 11, komission päätös 2004/245/EY (32004D0245) EYVL N:o L 77, 13.3.2004, s. 62, komission asetus (EY) N:o 445/2004 (32004R0445) EYVL N:o L 72, 11.3.2004, s. 60, komission asetus (EY) N:o 745/2004 (32004R0745) EYVL N:o L 122, 26.4.2004, s.1.

Helsingissä 12 päivän toukokuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Eläinlääkintötarkastaja
Leena Eerola

Liitteet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.