388/2004

Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2004

Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan maaseudun kehittämisestä 21 päivänä kesäkuuta 2000 annetun valtioneuvoston asetuksen (609/2000) 11 §:n 3 momentin 4 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 1/2004,

muutetaan asetuksen 1 §:n 5 momentti, 2 §:n 1 momentin 13 kohta, 26 §, 27 §:n 1 momentti, 29―31 §, 33 §:n 2 momentti, 48 §:n 2 momentti, 87 §:n otsikko ja 4 momentti ja 102 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 1 momentin 13 kohta asetuksessa 93/2002, 26 § osaksi asetuksessa 855/2000, 279/2003, 1/2004 ja 266/2004, 29 § asetuksessa sanotussa asetuksessa 266/2004, 31 § osaksi asetuksessa 855/2000, 48 §:n 2 momentti asetuksessa 878/2000 ja 87 §:n 4 momentti asetuksessa 213/2004,

lisätään 1 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 356/2002, uusi 6 a kohta, sekä asetukseen uusi 26 a, 26 b, 26 c, 30 a, 82 a ja 88 a § sekä liite 2 seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999), jäljempänä rahoituslaki,


6 a) 17 §:ssä tarkoitettuun korotettuun rahoitustukeen;


Sen lisäksi, mitä rahoituslaissa ja tässä asetuksessa säädetään, tukea myönnettäessä ja maksettaessa sekä sen käyttöä valvottaessa noudatetaan lisäksi soveltuvin osin, mitä valtionavustuslain (688/2001) 7 §:ssä, 9 §:n 2 momentissa, 10 §:ssä, 13 §:n 3 momentissa ja 22 §:n 2 momentissa säädetään.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


13) monivaikutteisella maataloudella maataloutta, jonka tavoitteena on tuotantotoiminnan ohella toteuttaa ympäristöön ja maisemanhoitoon liittyviä yhteiskunnallisia tehtäviä ja muita yhteiskunnan kannalta tärkeitä tehtäviä.


26 §
Investointituen enimmäismäärä maatilalla toteutettavissa investoinneissa

Tukea maatilalla toteutettavaan investointiin voidaan myöntää enintään 50 prosenttia hyväksyttävien kustannusten määrästä. Mitä tässä pykälässä säädetään, ei sovelleta, jos hakija ja investointi täyttävät 29 §:ssä tarkoitetut tuen myöntämisen edellytykset.

Sellaiselle yrittäjälle, joka täyttää EY:n maaseudun kehittämisasetuksen 8 artiklassa sekä tämän asetuksen 35―38, 40 ja 41 §:ssä säädetyt nuoren viljelijän aloitustuen myöntämisen edellytykset, tuki voidaan myöntää viidellä prosenttiyksiköllä korotettuna, jos tilanpidon aloittamisesta ei ole kulunut viittä vuotta.

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan myös myönnettäessä tukea 11 §:n 3 momentin 1 kohdassa tarkoitetuille yhteisöille metsämaan hankintaan ja sanotun momentin 2―4 kohdassa tarkoitetuille yhteisöille maatalouteen liittyviin investointeihin. Maatilainvestoinniksi katsotaan myös 11 §:n 3 momentissa tarkoitettu sellaisen koneen tai laitteen hankinta, jota lainataan tai vuokrataan käytettäväksi yhdellä tai useammalla maatilalla tai jota käytetään urakointiin yhden tai useamman osakkaan tai jäsenen maatilalla.

Tukea maa- ja metsätaloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin liittyvään investointiin voidaan myöntää enintään 50 prosenttia hyväksyttävien kustannusten määrästä.

Jos tuen määrä ylittää 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista, tuki myönnetään ehdolla, että tuen saaja noudattaa, mitä julkisista hankinnoista annetussa laissa (1505/1992) säädetään.

26 a §
Maatilainvestointien tukikelpoisten kustannusten enimmäismäärä

Edellä 26 §:ssä tarkoitettujen investointien hyväksyttäviin kokonaiskustannuksiin voidaan myöntää tukea vain siltä osin, kuin kustannukset eivät ylitä 550 000 euron määrää investointia kohden taikka 840 000 euron määrää myönnettäessä tuki osarahoitettuna muuhun kuin 29 §:ssä tarkoitettuun investointiin.

Tukikelpoisten kustannusten enimmäismäärä voidaan korottaa lainaan liittyvän tuen osalta puolitoistakertaiseksi, jos investoinnin toteuttaa:

1) kaksi maaseutuyritystä yhdessä;

2) 11 §:n 3 momentin 2 kohdassa tarkoitettu, kaksi jäsentä käsittävä ryhmä tai liitto;

3) sellainen maaseutuyritys, jossa on kaksi sellaista osakasta tai jäsentä, jotka täyttävät 3 luvussa säädetyt yrittäjää koskevat edellytykset.

Tukikelpoisten kustannusten enimmäismäärä voidaan korottaa lainaan liittyvän tuen osalta kaksinkertaiseksi, jos investoinnin toteuttaa:

1) vähintään kolme maaseutuyritystä yhdessä;

2) 11 §:n 3 momentin 2 kohdassa tarkoitettu, vähintään kolme jäsentä käsittävä ryhmä tai liitto;

3) sellainen maaseutuyritys, jossa on vähintään kolme osakasta tai jäsentä, jonka kaikki osakkaat tai jäsenet täyttävät 3 luvussa säädetyt yrittäjää koskevat edellytykset.

Enimmäiskustannuksiin luetaan myös kustannukset, jotka vastaavat yrittäjän ja hänen aviopuolisonsa taikka yrittäjän ja hänen aviopuolisonsa alaikäisten lasten omistusosuutta tuettavassa maaseutuyrityksessä. Maaseutuyritys katsotaan 1 momenttia sovellettaessa yhdeksi yritykseksi huolimatta siitä, että aviopuolisot toimivat samalla maatilalla itsenäisinä yrittäjinä.

Mitä 35 §:n 3 momentissa säädetään aviopuolisosta, sovelletaan 1―4 momentissa tarkoitettua tukikelpoisia enimmäiskustannuksia laskettaessa.

26 b §
Tuotantorakennusten tukemisen rajoitukset

Poiketen siitä, mitä 26 a §:n 1 momentissa säädetään, navetoiden, sikaloiden, lampoloiden, vuohinavetoiden, hevostallien, kanaloiden ja muun siipikarjan kasvattamiseen tarkoitettujen tuotantorakennusten, lantaloiden, rehuvarastojen sekä kasvihuoneiden ja kasvihuonetuotantoon välittömästi liittyvien tilojen rakentamiseen, laajentamiseen ja peruskorjaamiseen voidaan myöntää tukea vain siltä osin, kuin hyväksyttävät kustannukset maaseutuyritystä kohden yhteensä eivät ylitä 550 000 euron määrää yhdessä niiden hyväksyttävien kustannusten kanssa, joihin on myönnetty rahoituslain nojalla tukea 24 päivänä toukokuuta 2004 tai sen jälkeen, mutta viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2006 vireille tulleen hakemuksen perusteella vuoden 2007 loppuun mennessä.

Hyväksyttävien kustannusten enimmäismäärä voidaan korottaa siten, kuin 26 a §:n 2 momentin 1 ja 3 kohdassa sekä 3 momentin 1 ja 3 kohdassa säädetään.

Jos yhden tai useamman 1 momentissa tarkoitetun rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen tai peruskorjaamiseen on 24 päivänä toukokuuta 2004 tai sen jälkeen, mutta viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2006 vireille tulleen hakemuksen perusteella vuoden 2007 loppuun mennessä myönnetty rahoituslain nojalla tukea, tuetut kustannukset luetaan mukaan enimmäiskustannuksiin siltä osin kuin ne vastaavat yrittäjän tai hänen aviopuolisonsa taikka yrittäjän ja hänen aviopuolisonsa alaikäisten lasten välittömästi tai välillisesti omistamia osuuksia samassa tai muussa 1 momentissa tarkoitettua tuotantoa harjoittavassa yrityksessä sinä ajankohtana, jona tuki myönnettiin.

Mitä 35 §:n 3 momentissa säädetään aviopuolisosta, sovelletaan 1―3 momentissa tarkoitettuja tukikelpoisia enimmäiskustannuksia laskettaessa.

26 c §
Kasvihuonetuotannon lisärajoitukset

Tomaatin tai kurkun viljelyalaa lisäävien kasvihuoneiden rakentamiseen voidaan myöntää tukea 15 päivästä huhtikuuta 2003 31 päivään joulukuuta 2006 siltä osin, kuin hyväksyttävät kustannukset koskevat yhteensä enintään yhden hehtaarin kasvihuonealaa yrittäjää kohden. Yrittäjä ja hänen aviopuolisonsa katsotaan tällöin yhdeksi henkilöksi.

Enimmäisalaan luetaan myös ala, joka vastaa yrittäjän ja hänen aviopuolisonsa taikka yrittäjän ja hänen aviopuolisonsa alaikäisten lasten omistusosuutta tuettavassa maaseutuyrityksessä. Lisäksi tukikelpoiseen enimmäisalaan luetaan kasvihuoneala, jonka rakentamiseen on kysymyksessä olevana aikana myönnetty rahoituslain nojalla tukea ja joka vastaa yrittäjän ja hänen aviopuolisonsa taikka yrittäjän ja hänen aviopuolisonsa alaikäisten lasten välittömästi tai välillisesti omistamia osuuksia samassa tai muissa kasvihuonetuotantoa harjoittavissa yrityksissä.

Mitä 35 §:n 3 momentissa säädetään aviopuolisosta, sovelletaan 1 ja 2 momentissa tarkoitettua tukikelpoista enimmäisalaa laskettaessa.

27 §
Investointituen enimmäismäärä muussa yritystoiminnassa

Muuhun yritystoimintaan kuin 26 ja 29 §:ssä tarkoitettuun toimintaan liittyvään investointiin tukea voidaan myöntää alueiden kehittämisestä annetun lain (1135/1993) 7 §:n 2 momentissa tarkoitetun kehitysalueen I tukialueella enintään 30 prosenttia, II tukialueella enintään 24 prosenttia, III tukialueella enintään 15 prosenttia ja muualla maassa enintään 10 prosenttia käyttöomaisuuden hyväksyttävistä kustannuksista. Tuki voidaan myöntää kehitysalueella kymmenen prosenttiyksikköä ja muualla maassa viisi prosenttiyksikköä suurempana, jos se investoinnin luonteen ja merkittävyyden kannalta on perusteltua. Investointitukea ei saa myöntää enimmäismääräisenä, jos investoinnin suuruus tai luonne huomioon ottaen enimmäismäärän käyttäminen ei ole perusteltua.


29 §
Kiinteämääräinen tuki

Edellä 11 §:n 1 ja 2 momentissa säädetyt edellytykset täyttävälle yrittäjälle ja yhteisölle myönnetään tukea maatilalla toteutettavaan liitteessä 2 tarkoitettuun investointiin 50, 60, 65, 70 tai 75 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista siten, kuin rahoituslain 7 §:n 2 momentin nojalla maa- ja metsätalousministeriön asetuksella säädetään.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että 12―25 §:ssä säädetyt edellytykset täyttyvät, maaseutuyritys sijaitsee vuodelta 2004 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (39/2004) liitteessä 2 tarkoitetulla alueella ja että hakija on oikeutettu maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 6 §:n 1 kohdassa tarkoitettuun tukeen.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua tukea voidaan myöntää myös sellaista maaseutuyritystä varten, joka sijaitsee Suomen pohjoisten alueiden maataloutta koskevasta pitkäaikaisesta kansallisten tukien järjestelmästä annetun komission päätöksen (2002/404/EY) liitteessä I tarkoitetulla C-tukialueella.

Edellä 1 ja 3 momentissa tarkoitettuun tukeen sovelletaan, mitä 26 §:n 2 ja 5 momentissa sekä 26 a, 26 b ja 26 c §:ssä säädetään, kuitenkin siten, että 26 §:n 2 momentissa tarkoitettu korotus otetaan huomioon kymmenen prosenttiyksikön määräisenä maa- ja metsätalousministeriön asetuksella säädettävissä 1 ja 3 momentissa säädettävissä tukikohteissa.

30 §
Investointihanke

Arvioitaessa investoinnin hyväksyttävyyttä ja investoinnin kustannusten määrää samaan investointiin katsotaan kuuluviksi ne toimenpiteet, jotka yhdessä muodostavat tuotantotoiminnassa tarpeellisen toiminnallisen kokonaisuuden. Tuotannollisesti olennaisesti yhteen kuuluvat toimenpiteet luetaan saman investoinnin osiksi huolimatta siitä, että toimenpiteet toteutetaan eri aikoina. Jos samaan investointiin sisältyy vähäisiä osia, joilla on eri käyttötarkoitus, tukitaso määräytyy investoinnin pääasiallisen käyttötarkoituksen perusteella.

30 a §
Investoinnin rahoitus

Tukea myönnettäessä otetaan tuen enimmäismäärässä huomioon samaan investointiin kohdistuva aikaisemmin myönnetty rahoituslain tai sitä vastaavan aikaisemman lainsäädännön nojalla myönnetty tuki ja muun viranomaisen myöntämä tuki.

Jos investointia varten on myönnetty korkotukilainaa taikka muuta rahoitusta kuin tässä asetuksessa tarkoitettua julkista rahoitusta, tämän asetuksen nojalla myönnettävä tuettu rahoitus yhdessä muun julkisen rahoituksen ja korkotukilainan kanssa ei saa ylittää investoinnin hyväksyttyjä kokonaiskustannuksia.

Avustuksen ja korkotukilainan määrä yhteensä eivät saa ylittää investoinnin hyväksyttäviä kustannuksia. Rahoituslain 7 §:n 2 momentin nojalla annetulla maa- ja metsätalousministeriön asetuksella säädetään, missä tapauksissa voi rahoituslain nojalla myönnetty lainan ja avustuksen määrä yhteensä vastata koko investoinnin hyväksyttäviä kustannuksia.

Myönnettäessä tukea 29 §:ssä tarkoitettuihin investointeihin korkotukilainan ja avustuksen määrä yhteensä voi ylittää investoinnin hyväksyttävien kustannusten määrän. Siltä osin, kuin tuen määrä yhteensä ylittää EY:n maaseudun kehittämisasetuksen 7 artiklassa säädetyn tuen enimmäismäärän, ylittävä osa myönnetään erillisenä lisäavustuksena. Lisäavustuksena myönnetään 50 prosenttiyksikköä ja nuorilla viljelijöillä 60 prosenttiyksikköä ylittävä osuus koko tuen määrästä. Tukea ei kuitenkaan myönnetä lisäavustuksena niihin investoinnin kustannuksiin, joihin myönnetään tukea 75 prosenttia.

Julkinen rahoitus yhteensä ei saa ylittää hankkeen hyväksyttäviä kustannuksia vähennettynä kustannusarvion mukaisen oman työn ja muiden omien tuotantopanosten ja voimavarojen osuudella lukuun ottamatta 4 momentissa tarkoitettua tukea.

31 §
Maatilojen tuettavat investoinnit

Tukikelpoisia ovat sellaiset maatilan tuotantoa, työsuojelua, ympäristönsuojelua, maisemanhoitoa ja perinneympäristön säilyttämistä palvelevat investoinnit, joiden avulla pyritään johonkin EY:n maaseudun kehittämisasetuksen 4 artiklan mukaisista tavoitteista. Asetettaessa investointeja etusijajärjestykseen 26 §:ssä tarkoitettua tukea myönnettäessä on myös otettava huomioon, edistääkö investointi merkittävästi monivaikutteista maataloutta.

Myönnettäessä tukea 26 §:n nojalla tukikelpoisia ovat sellaisten investointien hyväksyttävät kustannukset, jotka koskevat

1) kotieläintuotannossa ja kasvintuotannossa tarvittavia rakennuksia;

2) perustamissopimuksen liitteen I mukaisessa maataloustuotteiden ensiasteen jalostuksessa tai maatilalla toteutettavassa muussa yritystoiminnassa tarvittavia rakennuksia;

3) maatilan tuotantorakennusten vesihuoltotöitä ja sähköistystä;

4) maatilan muita kiinteitä investointeja kuten ojitusta, tientekoa ja muita vesihuoltotöitä sekä muuta sähköistystä mukaan lukien sähköliittymien hankinta;

5) irtaimiston hankintaa, kuten koneiden, laitteiden, merkittävien atk-järjestelmien ja -ohjelmien hankintaa; sekä

6) puuvartisten, yleensä yli kymmenen vuotta kestävien kasvustojen perustamista.

Kansallisen tuen myöntämisen edellytyksenä on, että investointi täyttää EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen, jalostamisen ja kaupan pitämisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävään valtiontukeen annetun komission asetuksen (EY) 1/2004 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut edellytykset.

Tuen myöntämisen edellytyksistä osarahoitettavana käytettyjen koneiden ja laitteiden hankkimiseen on voimassa, mitä Euroopan yhteisön komission asetuksella tukikelpoisuudesta säädetään.

33 §
Muun yritystoiminnan investointien hyväksyttävät kustannukset

Siltä osin, kuin kysymys on käytettyjen koneiden ja laitteiden hankintaa koskevista rajoituksista, sovelletaan myös 1 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuihin investointeihin vastaavia rajoituksia kuin 31 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitetuissa Euroopan yhteisön säännöksissä.

48 §
Yrityksen pienimuotoisen kehittämishankkeen hyväksyttävät kustannukset ja tukitaso

Jos tuettava toimenpide koskee maataloutta tai jos tuki myönnetään vähämerkityksisenä tukena, voidaan tukea 1 momentin prosentuaalisten enimmäismäärien estämättä myöntää 1 momentin mukaisiin tarkoituksiin enintään 75 prosenttia kehittämissuunnitelman mukaisista hyväksyttävistä kustannuksista. Jos tuettava toimenpide koskee maatalouden alkutuotantoon liittyvää investointia tai maatilojen kehittämissuunnitelmien taikka kannattavuus- ja maksuvalmiuslaskelmien laatimista, tukea myönnetään 90 prosenttia investointia koskevan neuvontapalvelun sekä kehittämissuunnitelman ja kannattavuus- ja maksuvalmiuslaskelman hyväksyttävistä kustannuksista.


82 a §
Valtiontakauksen vaikutus tukeen

Jos samaan tarkoitukseen haetaan korkotukilainaa ja valtiontakausta, päätökseen valtiontakauksen myöntämisestä on lisättävä ehto, että valtiontakaukseen sisältyvän tuen määrä vähennetään korkotuen määrästä, jos myönnettävä tuki muuten ylittäisi tuen enimmäismäärän.

Jos samaan tarkoitukseen haetaan valtiontakausta ja avustusta, päätökseen valtiontakauksen myöntämisestä on lisättävä ehto, että 1 momenttia vastaava vähennys tehdään avustuksen määrästä.

Siinä tapauksessa, että samaan tarkoitukseen valtiontakauksen lisäksi haetaan sekä korkotukilainaa että avustusta, valtiontakaukseen sisältyvän tuen määrä vähennetään korkotuesta.

87 §
Nuoren viljelijän aloitustuen maksaminen

Edellä 42 §:n 4 momentissa tarkoitettujen neuvontapalvelujen käyttämisestä on toimitettava selvitys tuen myöntäneelle työvoima- ja elinkeinokeskukselle kerran vuodessa tilanpidon aloittamisesta lukien kolmen täyden kalenterivuoden ajan viimeistään kutakin kalenterivuotta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä.

88 a §
Maatilainvestoinnin lisäavustuksen maksa- minen

Edellä 30 a §:n 4 momentissa tarkoitettu lisäavustus, maksetaan viitenä yhtä suurena eränä vuosittain. Erillisen avustuksen ensimmäinen erä maksetaan investoinnin valmistumista tai hankkeen toteuttamista ensiksi seuraavan helmi- tai syyskuun viimeisenä päivänä. Erillisen avustuksen ensimmäisen erän maksamisen edellytyksenä on, että tuen saaja viimeistään kuukautta ennen lisäavustuksen maksupäivää toimittaa työvoima- ja elinkeinokeskukselle hyväksyttävän selvityksen rakennushankkeen valmistumisesta ja tai investoinnin toteuttamisesta investointiavustuksen viimeisen erän maksamiseksi.

Tuki maksetaan viran puolesta. Maksamisen edellytyksenä on, että tuensaaja kirjallisesti vastaa työvoima- ja elinkeinokeskuksen tuen maksamisen edellytysten täyttymistä koskevaan tiedusteluun hyvissä ajoin ennen maksupäivää. Lisäavustusta ei makseta, ennen kuin työvoima- ja elinkeinokeskus on saanut vastauksen. Lisäavustusta tai sen osaa ei makseta lainkaan, jos tuen saaja ilmoittaa, etteivät lisäavustuksen myöntämisen edellytykset enää täyty.

102 §
EU-rahoitus

EMOTR:n varoja voidaan käyttää 26―28, 35, 45, 47, 49 ja 50 §:ssä tarkoitettuihin tukiin sekä siihen osaan 29 §:ssä tarkoitetuista tuista, joka ei ylitä EY:n maaseudun kehittämisasetuksen 7 artiklassa tarkoitetun tuen enimmäismäärää.Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä toukokuuta 2004. Tämän asetuksen 26 a, 26 b ja 26 c §, 29 §:n 3 momentti, 30, 30 a ja 31 §, 48 §:n 2 momentti, 82 a ja 88 a § sekä 102 §:n 1 momentti tulevat kuitenkin voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2004.

Asetuksen toimeenpanon edellyttämiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen 15 päivää heinäkuuta 2004. Tukea tämän asetuksen nojalla ei kuitenkaan myönnetä eikä makseta, ellei Euroopan yhteisöjen komissio hyväksy tässä asetuksessa säädettyjä tuen myöntämisen edellytyksiä ja ehtoja.

Asetuksen voimaan tullessa vireillä oleviin hakemuksiin sovelletaan asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Mitä 26 b §:n 1 ja 3 momentissa säädetään aikaisemmin myönnetyn tuen vaikutuksesta hyväksyttävien kustannusten enimmäismäärään, sovelletaan myös sellaiseen tukihakemukseen, jonka perusteella hakemusta koskeneen muutoksenhaun johdosta tuki myönnetään vasta vuoden 2007 jälkeen ja aikaisempi tukikin samasta syystä on myönnetty vuoden 2007 jälkeen.

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Vanhempi hallitussihteeri
Katriina Pessa

Liite 2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.