380/2004

Annettu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2004

Valtioneuvoston asetus taiteen edistämisen järjestelystä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

muutetaan taiteen edistämisen järjestelystä 22 päivänä heinäkuuta 1991 annetun asetuksen (1105/1991) 8, 14, 19 ja 22 §, sellaisina kuin niistä ovat 8 ja 19 § asetuksessa 636/1997, seuraavasti:

8 §

Alueellisen taidetoimikunnan tehtävänä on:

1) seurata ja arvioida taiteen yleistä kehitystä toimialueellaan;

2) edistää taiteen harjoittamista ja harrastamista toimialueellaan sekä tähän liittyvää tiedotusta ja julkaisutoimintaa;

3) edistää yhteistyötä taide- ja kulttuurielämän ja muiden toimijoiden kesken toimialueellaan;

4) jakaa toimikunnan käytettäviksi osoitettujen määrärahojen rajoissa taiteilija- ja kohdeapurahoja sekä muita avustuksia;

5) valvoa jakamiensa varojen käyttöä;

6) edistää kansainvälistä toimintaa toimialueellaan;

7) antaa lausuntoja ja selvityksiä taidetta koskevista asioista;

8) ottaa työsopimussuhteinen läänintaiteilija ja muut taidetoimikuntaan työsopimussuhteessa olevat henkilöt;

9) suorittaa ne muut taiteen edistämistä koskevat tehtävät, jotka opetusministeriö toimikunnalle antaa.

14 §

Taiteen keskustoimikunta sekä valtion ja alueelliset taidetoimikunnat kokoontuvat puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta.

Toimikunta on kutsuttava kokoukseen, jos kaksi jäsentä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamaansa asiaa varten.

Toimikunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, kokouksen puheenjohtaja mukaan lukien, on kokouksessa läsnä.

19 §

Taiteen keskustoimikunnan sekä valtion ja alueellisten taidetoimikuntien ja niiden jaostojen puheenjohtajille ja muille jäsenille ja sivutoimisille sihteereille sekä asiantuntijoille voidaan suorittaa kokouspalkkiota sen mukaan kuin opetusministeriö päättää. Matkakustannusten korvaamiseen sovelletaan valtion virka- ja työehtosopimusta matkakustannusten korvaamisesta.

22 §

Tarkemmat määräykset taiteen keskustoimikunnan ja valtion taidetoimikuntien henkilöstön tehtävistä, asioiden valmistelusta, esittelystä ja ratkaisemisesta, asiakirjojen allekirjoittamisesta sekä toiminnan ja hallinnon muusta järjestelystä annetaan taiteen keskustoimikunnan vahvistamassa työjärjestyksessä.

Tarkemmat määräykset alueellisten taidetoimikuntien päätösvaltaan kuuluvista tehtävistä, asioiden ratkaisemisesta ja muusta järjestelystä annetaan toimikunnan vahvistamassa työjärjestyksessä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2004.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2004

Kulttuuriministeri
Tanja Karpela

Hallitusneuvos
Erkki Norbäck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.