376/2004

Annettu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista 6 päivänä huhtikuuta 2004 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (259/2004) liite 3, seuraavasti:Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä toukokuuta 2004.

Komission asetus (EY) N:o 745/2004 (32004R0745) EYVL N:o L 122, 26.4.2004, s. 1

Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Eläinlääkintöylitarkastaja
Tarja Lehtonen

Liite 3

A. ELINTARVIKKEET JA MUUT TUOTTEET, JOILLE TEHDÄÄN ELÄINLÄÄKINNÄLLINEN RAJATARKASTUS

Seuraaviin elintarvike- ja tuoteryhmiin sovelletaan tämän asetuksen määräyksiä:

1. Ne elintarvikkeet ja muut tuotteet, jotka sisältyvät rajatarkastustoimipaikoilla neuvoston direktiivin 1997/78/EY mukaisesti tarkastettavien tuotteiden luettelon laatimiseksi annettuun komission päätökseen 2002/349/EY.

2. Komission asetuksen (EY) N:o 136/2004 liitteessä IV säädetyt kasviperäiset tuotteet.

3. Yhdistelmätuotteiden osalta sovelletaan lisäksi 3 §:n kohdissa 1―7 mainittujen säädösten vaatimuksia.

B. TUONTIERÄT, JOILLE EI TEHDÄ ELÄINLÄÄKINNÄLLISTÄ RAJATARKASTUSTA

Tässä liitteessä tarkoitettujen tuontierien maahantuonnin ja kauttakuljetuksen yhteydessä on tulliviranomaisten varmistauduttava siitä, että tuontierät täyttävät niille 3 §:n mukaisissa maa- ja metsätalousministeriön säädöksissä asetetut vaatimukset. Tulliviranomaisten on lisäksi varmistauduttava siitä, etteivät tuontierät ole komission suojapäätösten vastaisia eivätkä ne aiheuta vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle.

Seuraavia tuontieriä saadaan tuoda Suomeen kolmansista maista ilman eläinlääkinnällistä rajatarkastusta eikä niitä tarvitse tuoda hyväksyttyjen rajanylityspaikkojen kautta:

1. Matkustajien matkatavaroissa tuotavista tai pikkupaketteina yksityishenkilöille lähetettävistä elintarvikkeista, kohdassa 2 tarkoitettuja elintarvikkeita lukuun ottamatta, säädetään komission asetuksen (EY) N:o 136/2004 8 artiklassa.

2. Matkustajien mukanaan tuomista tai yksityishenkilöille lähetettävästä lihasta, lihatuotteista, maidosta ja maitopohjaisista tuotteista säädetään komission asetuksessa (EY) N:o 745/2004.

3. Diplomaattisten edustustojen tai diplomaattisia oikeuksia nauttivien kansainvälisten järjestöjen omaan käyttöön tuotavat tuontierät.

4. Kansainvälistä liikennettä harjoittavissa kuljetusvälineissä olevat elintarvikkeet, jotka on tarkoitettu miehistön ja matkustajien käyttöön sillä edellytyksellä, että niitä ei tuoda yhteisön alueelle.

Jos tässä kohdassa tarkoitetut elintarvikkeet puretaan kuljetusvälineestä, ne on hävitettävä tai toimitettava käytettäväksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaiseen tarkoitukseen. Elintarvikkeet voidaan kuitenkin siirtää samalla tullialueella suoraan yhdestä kansainvälistä liikennettä harjoittavasta kuljetusvälineestä toiseen tullin valvonnassa.

5. Vähäinen määrä elintarvikkeita tai muita tuotteita, jotka on tarkoitettu käytettäväksi Suomessa kaupallisina näytteinä tai näyttelytarkoituksiin taikka erityisiin tutkimustarkoituksiin. Kyseisiä tuontieriä ei saa pitää kaupan eikä tarjoilla. Tuontierät on käytön jälkeen hävitettävä siten, ettei niistä aiheudu vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle.

Tässä kohdassa tarkoitetuista tuontieristä, jotka täyttävät yhteisön lainsäädännön vaatimukset tai näiden puuttuessa Suomen kansallisen lainsäädännön vaatimukset, on tehtävä kirjallinen ilmoitus maa- ja metsätalousministeriölle vähintään 2 arkipäivää ennen tuontia. Tuontierien, jotka eivät täytä yhteisön lainsäädännön vaatimuksia tai näiden puuttuessa Suomen kansallisen lainsäädännön vaatimuksia, tuonti on mahdollista ainoastaan maa- ja metsätalousministeriön tuontiluvalla.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.