375/2004

Annettu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden tuotantoeläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan eräiden tuotantoeläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla 31 päivänä joulukuuta 1994 annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen (1578/1994) 6 §:n 3 momentti ja

muutetaan 1 §:n 3 momentti, 2 §:n 1 momentin 1 kohta, 3―5 § ja 8 §, sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 3 momentti maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä 255/1997 ja 3 § osaksi maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä 1418/1995 seuraavasti:

1 §

Mitä tässä päätöksessä säädetään Euroopan unionin jäsenmaista, sovelletaan myös Norjaan.

2 §

1) nautaeläimellä kotieläimenä pidettäviä nautaeläimiä mukaan lukien biisoni (Bison bison) ja vesipuhveli (Bubalus bubalus);


3 §
Nautaeläimet

Nautaeläinten sisämarkkinakaupassa on noudatettava seuraavissa säädöksissä määrättyjä vaatimuksia:

1) neuvoston direktiivi nautojen ja sikojen yhteisön sisäisen kaupan terveysvaatimuksista, 64/432/ETY; ja

2) komission päätös nautaeläinten tarttuvan rinotrakeiitin (IBR) yhteisön sisäisen kaupan lisätakeista, 2004/215/EY.

Lisäksi nautaeläinten sisämarkkinakaupan BSE-vaatimuksista on säädetty tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston (EY) asetuksessa N:o 999/2001.

Eläinten mukana on seurattava direktiivin 64/432/ETY liitteen F mallin 1 mukainen terveystodistus.

4 §
Siat

Sikojen sisämarkkinakaupassa on noudatettava seuraavissa säädöksissä määrättyjä vaatimuksia:

1) neuvoston direktiivi nautojen ja sikojen yhteisön sisäisen kaupan terveysvaatimuksista, 64/432/ETY;

2) komission päätös Aujeszkyn tautia koskevista lisätakeista yhteisön sisäisessä sikojen kaupassa, 2001/618/ETY; ja

3) EFTA:n valvontaviranomaisen päätös sikojen transmissible gastroenteritis-taudin (TGE) suhteen Suomelle myönnettyistä lisätakeista, 48/94/COL tuotaessa sikoja Suomeen.

Lisäksi sikoja Suomeen tuotaessa on luomistaudin (Brucella suis) osalta noudatettava erillisiä ohjeita, jotka maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosasto antaa tuojaksi rekisteröitymisen yhteydessä.

Eläimiä on seurattava direktiivin 64/432/ETY liitteen F mallin 2 mukainen terveystodistus.

5 §
Lampaat ja vuohet

Lampaiden ja vuohien sisämarkkinakaupassa on noudatettava seuraavissa säädöksissä määrättyjä vaatimuksia:

1) neuvoston direktiivi lampaiden ja vuohien yhteisön sisäisen kaupan terveysvaatimuksista, 91/68/ETY; ja

2) komission päätös suu- ja sorkkataudille alttiisiin lajeihin kuuluvien eläinten siirtoja koskevista siirtymäkauden toimenpiteistä, 2003/483/EY;

Lisäksi lampaiden ja vuohien sisämarkkinakaupan TSE-tauteja koskevista vaatimuksista on säädetty tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston (EY) asetuksessa N:o 999/2001 sekä scrapie-tautia koskevista lisätakeista niistä annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1874/2003.

Eläinten mukana on seurattava direktiivin 91/68/ETY liitteen E mukainen terveystodistus.

8 §
Lampaiden ja vuohien sukusolut ja alkiot

Lampaiden ja vuohien siemennesteen, munasolujen ja alkioiden kaupassa on noudatettava neuvoston direktiiviä 92/65/ETY eräiden eläinten siemennesteen ja alkioiden yhteisön sisäisestä kaupasta.

Lisäksi lampaiden ja vuohien sukusolujen ja alkioiden sisämarkkinakaupan scrapie-tautia koskevista lisätakeista on säädetty niistä annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1874/2003.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2004.

Neuvoston direktiivi 97/12/EY (31997L0012); EYVL N:o L 109, 25.4.1997, s. 1
Komission päätös 2001/618/ETY (32001D0618); EYVL N:o L 215, 9.8.2001, s. 48
Komission päätös 2003/483/EY (32003D0483); EYVL N:o L 162, 1.7.2003, s. 72
Komission päätös 2004/215/EY (32004D0215); EYVL N:o L 67, 5.3.2004, s. 24
ETA:n sekakomitean päätös. 48/94/COL, EYVL N:o L 172, 7.7.1194, s. 29
ETA:n sekakomitean päätös N:o 69/98, EYVL N:o L 158, 24.6.1999, s. 1

Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Eläinlääkintötarkastaja
Seppo Kuosmanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.