342/2004

Annettu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2004

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan ajoneuvojen hyväksynnästä 19 päivänä joulukuuta 2002 annetun valtioneuvoston asetuksen (1244/2002) 20 §:n 2 momentti, 26 §:n 3 momentti ja 27 §:n 2 momentti, niistä 26 §:n 3 momentti sellaisena kuin sen on asetuksessa 1119/2003, seuraavasti:

20 §
Ajoneuvon ilmoittaminen rekisteröintikatsastukseen

2. Lisäksi rekisteröintikatsastuksessa on esitettävä selvitys aikaisemmasta rekisteröinnistä Suomessa, jos rekisteristä poistettu ajoneuvo otetaan uudelleen käyttöön. Käytettynä ulkomailta tuodusta ajoneuvosta on esitettävä ulkomainen rekisteröintitodistus tai ulkomaisen ajoneuvojen rekisteröintiasioita hoitavan viranomaisen antama todistus aikaisemmasta rekisteröinnistä. Ahvenanmaan maakunnasta käytettynä tuodusta ajoneuvosta on esitettävä Ahvenanmaan maakunnan antama rekisteröintitodistus.


26 §
Muutoskatsastuksen suorittaminen

3. Hyväksyttyään muutoksen katsastustoimipaikan on talletettava rekisteritiedoissa tapahtunut muutos ajoneuvoliikennerekisteriin ja annettava muutosta vastaava rekisteröintitodistuksen I osa (tekninen osa) tai tehtävä sitä vastaava merkintä rekisteröintitodistukseen. Yksityisopetukseen käytettävän ajoneuvon opetuslaitteista ei kuitenkaan talleteta tietoa ajoneuvoliikennerekisteriin eikä tehdä merkintää rekisteröintitodistukseen.

27 §
Kytkentäkatsastusvelvollisuus ja ajoneuvon esittäminen kytkentäkatsastukseen

2. Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun ajoneuvon kytkentäkatsastuksessa on esitettävä:

a) kytkettäväksi tarkoitetun ajoneuvon rekisteröintitodistus tai, jos ajoneuvoa ei ole vielä rekisteröity, rekisteröintikatsastuksessa annettu katsastustodistus taikka tyyppirekisteriote;

b) tarvittaessa selvitys kytkentälaitteiden lujuudesta ja soveltuvuudesta kyseisten ajoneuvojen kytkentään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2004.

Mitä tässä asetuksessa säädetään rekisteröintitodistuksesta, koskee soveltuvin osin ennen tämän asetuksen voimaantuloa annettua rekisteriotetta ja mitä tässä asetuksessa säädetään rekisteröintitodistuksen I osasta (tekninen osa), koskee soveltuvin osin ennen tämän asetuksen voimaantuloa annettua rekisteriotteen teknistä osaa.

Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2004

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Liikenneneuvos
Kari Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.