341/2004

Annettu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2004

Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta 19 päivänä joulukuuta 2002 annetun valtioneuvoston asetuksen (1245/2002) 4 §:n 3 momentti, 6 §:n 1 momentti, 10 §, 15 §:n 1 momentti, 18 §:n 1 momentti, 19 §:n 3 momentti ja 21 §,

sellaisina kuin niistä ovat 6 §:n 1 momentti ja 19 §:n 3 momentti asetuksessa 987/2003 sekä 18 §:n 1 momentti asetuksessa 1118/2003, seuraavasti:

4 §
Määräaikaiskatsastusaika

3. Jos ajoneuvon käyttöönottopäivää ei ole merkitty rekisteröintitodistukseen, määräaikaiskatsastuksen ajankohtaa määritettäessä ajoneuvo katsotaan otetuksi käyttöön seuraavan taulukon mukaisen kuukauden viimeisenä päivänä:

rekisteritunnuksen käyttöönottokuukausi
viimeinen numero
1 tammikuu
2 helmikuu
3 maaliskuu
4 huhtikuu
5 kesäkuu
6 elokuu
7 syyskuu
8 lokakuu
9 marraskuu
0 joulukuu

6 §
Määräaikaiskatsastuksen sisältö

1. Määräaikaiskatsastuksessa todetaan ajoneuvon yksilöimiseksi rekisteritunnus ja valmistenumero. Ajoneuvon rekisteröintitodistukseen merkityt tekniset tiedot ja soveltuvat muut tiedot tarkastetaan. Määräaikaiskatsastus sisältää ajoneuvon teknisen tarkastuksen sekä auton, kevyen nelipyörän ja nelipyörän pakokaasupäästöjen tarkastuksen.


10 §
Määräaikaiskatsastuksen keskeyttäminen

1. Määräaikaiskatsastuksen keskeyttämisestä säädetään ajoneuvolain 52 ja 55 §:ssä. Määräaikaiskatsastus on keskeytettävä, jos rekisteröintitodistukseen ja ajoneuvoliikennerekisteriin merkityt ajoneuvon tekniset tiedot eivät ole oikeat. Tällöin ajoneuvo on määrättävä esitettäväksi kuukauden kuluessa muutoskatsastukseen. Katsastusta keskeyttämättä saadaan määräaikaiskatsastuksessa kuitenkin oikaista ajoneuvon rekisteritietojen vähäinen, todennäköisesti rekisteröinnissä syntynyt virhe sekä korjata sellaiset tiedot, joiden muuttaminen ei edellytä muutoskatsastusta.

2. Määräaikaiskatsastus on keskeytettävä myös, jos tietoyhteys ajoneuvoliikennerekisteriin ei ole käytettävissä taikka jos katsastusta ei sään tai vastaavien olojen vuoksi taikka muusta ajoneuvon haltijasta riippumattomasta syystä voida suorittaa loppuun eikä perusteita katsastuksen hylkäämiselle tai ajokiellon määräämiselle ole.

3. Jos ajoneuvon katsastus joudutaan keskeyttämään 2 momentissa tarkoitetusta ajoneuvon haltijasta riippumattomasta syystä, ajoneuvoa saa käyttää liikenteessä enintään kahden viikon ajan 3 ja 4 §:ssä tarkoitetun katsastusajan päättymisestä.

15 §
Määräaikaiskatsastuksesta annettavat todistukset

1. Ajoneuvon hyväksymisestä määräaikaiskatsastuksessa, ajoneuvon hyväksyneestä katsastustoimipaikasta ja hyväksymispäivästä tehdään merkintä rekisteröintitodistuksen I osaan (tekninen osa). Lisäksi rekisteröintitodistukseen merkitään 11 §:n 2 momentissa tarkoitetut vähäiset viat ja puutteellisuudet, jotka eivät ole johtaneet ajoneuvon hylkäämiseen määräaikaiskatsastuksessa, sekä päivämäärä, johon mennessä ne on korjattava. Rekisteröintitodistukseen tehdään merkintä myös ajokiellosta ja sen poistamisesta. Määräaikaiskatsastuksen suorittaneen henkilön on allekirjoitettava tiedot.


18 §
Valvontakatsastus

1. Sen lisäksi, mitä valvontakatsastuksesta säädetään ajoneuvolain 75 ja 85 §:ssä, valvontakatsastukseen sovelletaan, mitä tämän asetuksen 6―15 §:ssä säädetään. Valvontakatsastukseen ei kuitenkaan sovelleta 10 §:ssä mainittua ajoneuvolain 52 ja 55 §:ää. Poliisi-, tulli- tai rajavartiomies voi määrätä valvontakatsastuksen tarkastuskohteet. Valvontakatsastukseen määräämisestä tehdään merkintä rekisteröintitodistukseen. Valvontakatsastuksesta katsastustoimipaikan on talletettava ajoneuvoliikennerekisteriin ajoneuvon ajokieltoon liittyvät tiedot.


19 §
Tekninen tienvarsitarkastus

3. Jos poliisi-, tulli- tai rajavartiomies on ajoneuvolain 84 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla määrännyt ajan, jonka kuluessa ajoneuvossa todettu puutteellisuus on korjattava, puutteellisuudesta ja sen korjausajasta on tehtävä merkintä rekisteröintitodistukseen.

21 §
Katsastamattoman ja epäkuntoisen ajo- neuvon käytön estäminen

1. Jos poliisi-, tulli- tai rajavartiomies on ajoneuvolain 84 §:ssä tarkoitetulla tavalla estänyt rakenteeltaan, varusteiltaan tai kunnoltaan puutteellisen taikka katsastamattoman ajoneuvon käytön liikenteessä ja määrännyt ajoneuvon ajokieltoon, hänen on tehtävä rekisteröintitodistukseen ajokieltoa koskeva merkintä. Viranomaisen haltuunsa ottama rekisteröintitodistus tai haltuunsa ottamat rekisterikilvet on toimitettava ajoneuvon omistajan tai haltijan ilmoittamaan katsastustoimipaikkaan, jonka on viipymättä merkittävä ajokielto ajoneuvoliikennerekisteriin tai ilmoitettava siitä Ajoneuvohallintokeskukselle. Hyväksytyn katsastuksen jälkeen rekisteröintitodistus ja rekisterikilvet on jälleen luovutettava ajoneuvon omistajalle tai haltijalle, jollei ole olemassa muuta ajoneuvolain 84 §:ssä tarkoitettua perustetta, jonka vuoksi rekisteröintitodistus ja rekisterikilvet on otettu tai voidaan mainitun 84 §:n mukaan ottaa pois. Katsastustoimipaikan on merkittävä ajokiellon päättyminen rekisteröintitodistukseen, sekä ajoneuvoliikennerekisteriin tai ilmoitettava ajokiellon päättymisestä Ajoneuvohallintokeskukselle.

2. Jos ajoneuvon käyttö on estetty 1 momentissa tarkoitetulla tavalla, poliisi-, tulli- ja rajavartiomies voi antaa todistuksen, joka oikeuttaa ajoneuvon kuljettamiseen säilytettäväksi tai korjattavaksi lähimpään paikkaan, jossa korjaus voidaan tarkoituksenmukaisesti suorittaa, ja korjauksen jälkeen katsastettavaksi. Todistuksessa on mainittava, minne ja miten ajoneuvon saa kuljettaa sekä kuinka kauan todistus on voimassa.

3. Jollei viranomaisen 1 momentissa tarkoitetulla tavalla haltuunsa ottamaa rekisteröintitodistusta tai haltuunsa ottamia rekisterikilpiä noudeta katsastustoimipaikasta kuuden kuukauden kuluessa haltuunotosta, rekisteröintitodistuksen ja rekisterikilpien kanssa menetellään siten kuin Ajoneuvohallintokeskus määrää.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2004.

Mitä tässä asetuksessa säädetään rekisteröintitodistuksesta, koskee soveltuvin osin ennen tämän asetuksen voimaantuloa annettua rekisteriotetta ja mitä tässä asetuksessa säädetään rekisteröintitodistuksen I osasta (tekninen osa), koskee soveltuvin osin ennen tämän asetuksen voimaantuloa annettua rekisteriotteen teknistä osaa.

Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2004

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Liikenneneuvos
Kari Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.