340/2004

Annettu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2004

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan ajoneuvojen rekisteröinnistä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun asetuksen (1598/1995) 2 ja 9 §, 17 §:n otsikko ja 1 ja 3 momentti, 18, 21, 22 ja 24 §, 9 luvun otsikko, 30―32 ja 35 §, 51 §:n 5 momentti, 51 a §, 53 §:n 3 momentti, 54 §:n 2 momentti, 57 §:n otsikko ja 1 momentti sekä 58, 61, 62 ja 68 §,

sellaisina kuin niistä ovat 2 § asetuksessa 1246/2002, 9 § asetuksessa 1117/2003, 17 §:n otsikko ja 1 ja 3 momentti sekä 21, 22, 30, 32, 35 ja 62 § asetuksessa 186/1999, 18 § osaksi mainitussa asetuksessa 1246/2002, 51 §:n 5 momentti asetuksessa 109/2001, 51 a § asetuksessa 770/2001, 58 § asetuksessa 764/2000 ja 68 § asetuksessa 1242/1999, seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) rekisterillä ajoneuvoliikennerekisteristä annetussa laissa (541/2003) tarkoitettua ajoneuvoliikennerekisteriä;

b) sopimusrekisteröijällä ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain (1100/1998) 3 §:ssä tarkoitettua sopimusrekisteröijää;

c) rekisteröinnin suorittajalla Ajoneuvohallintokeskusta ja b kohdassa mainitun lain 6 §:ssä tarkoitetun sopimuksen mukaan toimivaltaista sopimusrekisteröijää;

d) ensirekisteröinnillä ajoneuvon ensimmäistä rekisteröintiä Suomessa;

e) ennakkoilmoituksella uutta ajoneuvoa koskevien tietojen ilmoittamista rekisterin pitäjälle ennen ensirekisteröintiä;

f) uudelleenrekisteröinnillä Suomessa rekisteröidyn ja sittemmin rekisteristä poistetun ajoneuvon rekisteröintiä;

g) muutosrekisteröinnillä rekisteröinnin suorittajan rekisteriin merkityn ajoneuvon tiedoissa tapahtuneiden muutosten kirjaamista;

h) rekisteri-ilmoituksella ilmoitusta ajoneuvon ensi- tai uudelleenrekisteröinnin ja ajoneuvon rekisteristä poistamisen edellyttämistä tiedoista sekä muista rekisteritiedoissa tapahtuneista muutoksista;

i) rekisteröintitodistuksella rekisteröinnin suorittajan rekisteröinnistä antamaa asiakirjaa, joka todistaa, että ajoneuvo on rekisteröity ja jonka I osasta (tekninen osa) ilmenevät ajoneuvon omistajaa ja haltijaa koskevat sekä tekniset tiedot ja jonka II osa (ilmoitusosa) on tarkoitettu rekisteri-ilmoituksen tekemiseen;

j) vaatimustenmukaisuustodistuksella ajoneuvon valmistajan laatimaa asiakirjaa, joka osoittaa M1-luokan ajoneuvon vastaavan moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/156/ETY, L-luokan ajoneuvon vastaavan kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä ja neuvoston direktiivin 92/61/ETY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/24/EY tai traktorin vastaavan maatalous- ja metsätraktoreiden tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 74/150/ETY mukaisesti hyväksyttyä ajoneuvotyyppiä;

k) ennakkoilmoitustodistuksella Ajoneuvohallintokeskuksen antamaa asiakirjaa, josta ilmenee, että ajoneuvosta on tehty ennakkoilmoitus;

l) rekisteritunnuksella ajoneuvon yksilöivää rekisteröinnin suorittajan antamaa kirjain- ja numerosarjaa;

m) rekisterikilvellä ajoneuvoon kiinnitettävää kilpeä, jossa on ajoneuvon rekisteritunnus ja jonka vasemmassa reunassa voi olla kansallisuustunnus;

n) rekisteröintipäivällä päivää, jona rekisteri-ilmoitus on jätetty rekisteröinnin suorittajalle;

o) käyttöönottopäivällä päivää, jona ajoneuvo on ensirekisteröity tai rekisteröity ensimmäisen kerran ulkomailla, jollei rekisteriin ole erityisestä syystä merkittävä muuta päivää ajoneuvon todelliseksi käyttöönottopäiväksi;

p) haltijalla muuta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä kuin omistajaa, jolle ajoneuvon pääasiallinen käyttö on siirtynyt tai jonka käyttöön ajoneuvo on yli 30 päivän ajaksi luovutettu sopimuksen perusteella;

q) siirtomerkillä ajoneuvoon kiinnitettävää merkkiä, jossa on rekisteritunnus;

r) ETA-valtiolla Euroopan talousalueeseen kuuluvaa valtiota.

9 §
Ensirekisteröinnin edellytykset

1. Ajoneuvon ensirekisteröinnin edellytyksenä on, että:

a) ajoneuvon maahantuontiin, valmistukseen tai luovutukseen liittyvien verojen ja maksujen suorittamisesta esitetään selvitys;

b) ajoneuvon omistusoikeudesta esitetään asianmukainen kirjallinen selvitys;

c) ajoneuvossa on sen valmistajan, viranomaisen tai katsastustoimipaikan antama valmistenumero;

d) ajoneuvolle on otettu liikennevakuutus;

e) ajoneuvo on ennakkoilmoitettu tai rekisteröintikatsastettu taikka sitä varten on annettu tyyppirekisteriote;

f) ajoneuvosta ilmoitetaan soveltuvin osin rekisteriin merkittäviksi ajoneuvoliikennerekisterin tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen (1116/2003) 3 luvussa tarkoitetut tiedot;

g) rekisteröitäessä muussa ETA-valtiossa kuin Suomessa aikaisemmin rekisteröityä ajoneuvoa tulee rekisteröinnin yhteydessä esittää yksiosainen rekisteröintitodistus; kaksiosaisesta todistuksesta on esitettävä molemmat osat.

2. Edellä 1 momentin a kohdassa tarkoitettua selvitystä ei tarvitse esittää ensirekisteröinnin yhteydessä ajoneuvosta, josta on tehty rekisteriin ennakkoilmoitus.

3. Jos ajoneuvosta ei ole esitetty 1 momentin g kohdassa tarkoitettua aikaisemman rekisteröintivaltion kaksiosaisen rekisteröintitodistuksen II osaa, ajoneuvo voidaan hyväksyä merkittäväksi rekisteriin, jos aikaisemman rekisteröintivaltion rekisteröinnistä vastaavalta viranomaiselta saadaan Ajoneuvohallintokeskuksen välityksellä tieto siitä, ettei rekisteröinnille ole estettä. Jos ajoneuvosta ei ole esitetty yksiosaista rekisteröintitodistusta tai kaksiosaisen rekisteröintitodistuksen I osaa, ajoneuvo voidaan erityisestä syystä myös rekisteröidä, jos aikaisemman rekisteröintivaltion rekisteröinnistä vastaavalta viranomaiselta saadaan Ajoneuvohallintokeskuksen välityksellä tieto siitä, ettei rekisteröinnille ole estettä.

17 §
Rekisteröintitodistuksen tai rekisterikilpien noutamatta jättäminen

1. Rekisteröinnin suorittajan on poistettava ajoneuvo rekisteristä, jollei viranomaisen haltuunsa ottamaa ja Ajoneuvohallintokeskukselle tai katsastustehtävien toimiluvan haltijalle toimitettua rekisteröintitodistusta tai sille toimitettuja rekisterikilpiä noudeta kuuden kuukauden kuluessa haltuunotosta.


3. Rekisteristä poistetun ajoneuvon rekisteröintitodistuksen ja rekisterikilpien kanssa menetellään siten kuin Ajoneuvohallintokeskus määrää.

18 §
Rekisteri-ilmoitus

1. Edellä 4, 5 tai 6 luvussa tarkoitettu ilmoitus on tehtävä viimeksi annetulla, voimassa olevalla:

a) ennakkoilmoitustodistuksen ilmoitusosalla, jos kysymyksessä on ennakkoilmoitetun ajoneuvon ensirekisteröinti;

b) rekisteröintitodistuksen II osalla, jos kysymyksessä on muutosrekisteröinti tai rekisteristä poistaminen;

c) rekisteröintikatsastuksesta annetun todistuksen II osalla, jos kysymyksessä on ennakkoilmoittamattoman ajoneuvon ensirekisteröinti;

d) rekisteröintikatsastuksesta annetun todistuksen tai rekisteröintitodistuksen II osalla, jos kysymyksessä on ajoneuvon uudelleenrekisteröinti; taikka

e) tyyppirekisteriotteella, jos kysymyksessä on tyyppihyväksytyn ja ennakkoilmoittamattoman muualla aikaisemmin rekisteröimättömän ajoneuvon ensirekisteröinti, joka voi tapahtua ilman rekisteröintikatsastusta.

2. Jos 1 momentissa tarkoitettu asiakirja on kadonnut, ilmoitus on tehtävä asianomaisen asiakirjan antaneelta hankitulla uudella asiakirjalla.

3. Edellä 14 §:n 2 momentissa tarkoitettua ajoneuvoa koskeva ilmoitus voidaan tehdä Ajoneuvohallintokeskuksen vahvistamalla poistolomakkeella tai automaattista tietojenkäsittelyä hyväksi käyttäen.

4. Rekisteri-ilmoitukseen on liitettävä tarvittavat selvitykset 9, 10 ja 12 §:ssä tarkoitettujen edellytysten täyttymisestä.

21 §
Rekisteri-ilmoitusten ja -kilpien vastaanottopaikat

1. Rekisteri-ilmoitus on jätettävä rekisteröinnin suorittajalle. Samalla on esitettävä rekisteröintitodistuksen tai rekisteröintikatsastuksesta annetun todistuksen I osa taikka ennakkoilmoitustodistuksen tekninen osa. Ilmoituksen vastaanottajan rekisteröintitodistuksen tai rekisteröintikatsastuksesta annetun todistuksen I osaan taikka ennakkoilmoitustodistuksen tekniseen osaan tekemä merkintä rekisteri-ilmoituksen jättämisestä oikeuttaa, jollei muuta estettä ole, käyttämään ajoneuvoa liikenteessä uuden rekisteröintitodistuksen saapumiseen saakka, kuitenkin enintään 30 päivää. Ajoneuvohallintokeskus voi pyynnöstä pidentää määräaikaa. Rekisteröinnin suorittaja voi antaa ajoneuvoa varten väliaikaistodistuksen, joka oikeuttaa käyttämään ajoneuvoa liikenteessä todistuksessa määrätyn ajan.

2. Kun ajoneuvon rekisteristä poistamista koskeva ilmoitus jätetään, ilmoituksen vastaanottajan on merkittävä rekisterikilpien vastaanottopäivä rekisteröintitodistuksen I ja II osaan.

3. Rekisteröinnin suorittaja voi 1 ja 2 momentissa säädetystä huolimatta erityisestä syystä ottaa rekisteri-ilmoituksen vastaan, vaikka rekisteröintitodistuksen tai rekisteröintikatsastuksesta annetun todistuksen I osaa taikka ennakkoilmoitustodistuksen teknistä osaa ei esitettäisikään.

22 §
Määräaika

1. Rekisteri-ilmoitus on jätettävä seitsemän päivän kuluessa rekisteriin merkittävän muutoksen tapahtumisesta. Jos rekisteröintitodistus on muutoksen tapahtuessa rekisteröinnin suorittajan hallussa aikaisemman rekisteröinnin suorittamista varten, rekisteri-ilmoitus on jätettävä 14 päivän kuluessa uuteen rekisteröintitodistukseen merkitystä todistuksen tulostuspäivästä.

2. Jollei ajoneuvon omistaja tai haltija ole 30 päivän kuluessa rekisteri-ilmoituksen jättämisestä saanut uutta rekisteröintitodistusta, omistaja tai haltija on velvollinen pyytämään rekisteröinnin suorittajalta seitsemän päivän kuluessa uutta rekisteröintitodistusta toimituksessa kadonneen tilalle.

24 §
Rekisteröintipäätöksen päivä

Rekisteröintipäätöksen päiväksi katsotaan se päivä, jolloin rekisteröintitodistus on luovutettu tai jätetty postin kuljetettavaksi.

9 luku

Rekisteröintitodistus

30 §
Rekisteröintitodistuksen antaminen

1. Rekisteröinnin suorittaja antaa rekisteriin merkittyä ajoneuvoa varten omistajalle tai tämän suostumuksella haltijalle rekisteröintitodistuksen, jossa on ajoneuvoa sekä omistajaa ja haltijaa koskevia tietoja samoin kuin ajoneuvon teknisiä tietoja sisältävä I osa ja muutosilmoituksen tai rekisteristä poistamista koskevan ilmoituksen tekemistä varten II osa.

2. Rekisteröinnin suorittaja voi perustellusta syystä antaa määräajan voimassa olevan jäljennöksen rekisteröintitodistuksen I osasta käytettäväksi liikenteessä. Velvollisuudesta esittää jäljennös on voimassa, mitä velvollisuudesta esittää rekisteröintitodistuksen I osa säädetään.

31 §
Rekisteröintitodistuksen säilyttäminen ja mukana pitäminen

Rekisteröintitodistusta on säilytettävä huolellisesti. Viimeksi annetun rekisteröintitodistuksen I osa on pidettävä mukana ajoneuvoa liikenteessä käytettäessä ja vaadittaessa esitettävä liikennettä valvovalle viranomaiselle. Perävaunua tai vuokra-ajoneuvoa kuljetettaessa mukana on pidettävä joko rekisteröintitodistuksen I osa tai sen enintään kuusi kuukautta aikaisemmin oikeaksi todistettu jäljennös.

32 §
Rekisteröintitodistuksen katoaminen

Kadonneen tai turmeltuneen rekisteröintitodistuksen tai sen osan tilalle on kirjallisesti pyydettävä rekisteröinnin suorittajalta uusi todistus. Samalla on esitettävä kirjallinen selvitys todistuksen tai sen osan katoamisesta.

35 §
Rekisterikilpien turmeltuminen tai katoa- minen

Jos rekisterikilpi on kadonnut tai turmeltunut, uuden kilven tilaamiseen sovelletaan, mitä 32 §:ssä säädetään uuden rekisteröintitodistuksen pyytämisestä. Rekisteröinnin suorittaja voi rekisteröintitodistuksen I osaan rekisterikilven tilaamisesta tekemällään merkinnällä antaa oikeuden käyttää ajoneuvossa enintään kuukauden ajan 34 §:stä poiketen muuta väliaikaista kilpeä, johon on merkitty ajoneuvon rekisteritunnus. Ajoneuvohallintokeskus voi pyynnöstä pidentää määräaikaa.

51 §
Geneven ja Wienin sopimuksiin liittyneissä valtioissa rekisteröidyt ajoneuvot

5. Edellä 1―4 momentissa tarkoitetun käyttämisen edellytyksenä on:

a) että ajoneuvossa on rekisteröintivaltion rekisterikilvet ja kansallisuustunnus;

b) että ajoneuvon ja ajoneuvoyhdistelmän päämitat ja massat eivät ylitä Suomessa sallittuja arvoja;

c) että ajoneuvoa varten on Suomessa voimassa oleva liikennevakuutus;

d) että ajoneuvon kuljettajalla on rekisteröintimaassa annettu todistus ajoneuvon rekisteröinnistä ja todistus oikeudestaan pitää ajoneuvoa hallinnassaan, jollei sitä ole rekisteröity mukana olevan henkilön nimiin; ja

e) jos perävaunu on otettu käyttöön valtiossa, jossa perävaunuja ei rekisteröidä, että rekisterikilven sijasta perävaunussa on sen omistajan tai viranomaisen antama numerotunnus tai että vetoauton rekisterikilpi kiinnitetään perävaunun taakse; vetoauton kuljettajalla tulee olla ajoneuvon rekisteröinnistä annetun todistuksen sijasta perävaunun omistajan tai viranomaisen antama todistus perävaunulle sallituista massoista ja todistus enintään vuotta aikaisemmin suoritetusta katsastuksesta tai vastaavasta teknisestä tarkastuksesta.

51 a §
Kosovossa rekisteröidyt ajoneuvot

Mitä 51 §:n 1 momentissa säädetään, koskee myös Kosovossa vakituisesti asuvaa henkilöä, ja mitä 51 §:n 2 momentissa säädetään, koskee myös yhteisöä tai henkilöä, jonka kotipaikka on Kosovossa, jos mainitussa 1 tai 2 momentissa tarkoitettu ajoneuvo on rekisteröity Yhdistyneiden Kansakuntien Kosovon siviilioperaation (UNMIK), jäljempänä siviilioperaatio, toimesta. Käytettäessä tällaista ajoneuvoa Suomessa on käyttämisen edellytyksenä lisäksi, mitä 51 §:n 5 momentissa säädetään. Mainitun 5 momentin a kohdassa tarkoitettuina rekisteröintivaltion rekisterikilpinä pidetään kuitenkin siviilioperaation myöntämiä rekisterikilpiä ja kansallisuustunnuksen asemesta voidaan käyttää siviilioperaatiota tarkoittavaa tunnusta. Mainitun 5 momentin d kohdassa tarkoitettuna rekisteröintimaassa annettuna todistuksena ajoneuvon rekisteröinnistä pidetään siviilioperaation antamia rekisteröintiasiakirjoja.

53 §
Ulkomailla tai Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröidyn perävaunun käyttö suomalaiseen vetoautoon kytkettynä

3. Jos perävaunu on otettu käyttöön valtiossa, jossa perävaunuja ei rekisteröidä, saa 1 ja 2 momentissa säädetyin edellytyksin myös tällaista perävaunua käyttää Suomessa rekisteröityyn vetoautoon kytkettynä. Rekisterikilven sijasta perävaunussa tulee olla sen omistajan tai viranomaisen antama numerotunnus taikka vetoauton rekisterikilpi on kiinnitettävä perävaunun taakse. Vetoauton kuljettajalla on rekisteröinnistä annetun todistuksen sijasta oltava perävaunun omistajan tai viranomaisen antama todistus perävaunulle sallituista massoista ja todistus enintään vuotta aikaisemmin suoritetusta katsastuksesta tai vastaavasta teknisestä tarkastuksesta.

54 §
Ulkomailla tai Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröidyn auton käyttö suomalaiseen perävaunuun kytkettynä

2. Käytön edellytyksenä on, että:

a) autossa on rekisteröintivaltion tai Ahvenanmaan maakunnan rekisterikilpi tai kansallisuustunnus; ja

b) auton kuljettajalla on mukanaan auton ja perävaunun rekisteröinnistä annettu todistus; perävaunun rekisteröinnistä annetun todistuksen sijasta hyväksytään sen enintään kuusi kuukautta aikaisemmin oikeaksi todistettu jäljennös.

57 §
Ilmoitukset ETA-valtioille ja Ahvenanmaan maakuntaan

1. Ajoneuvohallintokeskuksen on ilmoitettava ETA-valtiossa rekisteröidyn ajoneuvon rekisteröinnistä Suomessa kyseisen valtion rekisterin pitäjälle.


58 §
Rekisteröinnistä annettavat kansainväliset todistukset

Ajoneuvohallintokeskus voi asettamillaan ehdoilla oikeuttaa Suomessa rekisteröidyn autoalan järjestön tai sopimusrekisteröijän antamaan kansainvälisen tieliikennesopimuksen mukaisia todistuksia rekisteröinnistä. Sellainen todistus saadaan antaa vain Suomessa rekisteröidylle ajoneuvolle, joka rakenteeltaan ja varusteiltaan täyttää sopimuksen määräykset ja on varustettu kansallisuustunnuksella.

61 §
Rekisteröintitodistuksen ja rekisterikilpien luovuttaminen

Rekisteröidyn ajoneuvon siirtyessä uudelle omistajalle on edellisen omistajan luovutettava rekisteröintitodistuksen I ja II osat sekä rekisterikilvet.

62 §
Virheelliset asiakirjat

1. Sopimusrekisteröijä, katsastustehtävien toimiluvan haltija, poliisi, tullilaitos ja rajavartiolaitos ovat velvollisia ilmoittamaan Ajoneuvohallintokeskukselle havaitsemastaan virheelliseksi todetusta vaatimustenmukaisuustodistuksesta, ennakkoilmoitustodistuksesta, rekisteröintitodistuksesta ja muusta rekisteröintiin tai rekisterikilpien antamiseen liittyvästä asiakirjasta.

2. Ajoneuvon omistaja tai haltija on velvollinen Ajoneuvohallintokeskuksen kehotuksesta palauttamaan virheellisen asiakirjan Ajoneuvohallintokeskukselle.

68 §
Lomakkeisiin ja rekisteröintitodistukseen merkittävät tiedot ja mitat sekä rekisteri- kilpien mitat

1. Rekisteröintitodistuksen tulee täyttää ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista annetussa neuvoston direktiivissä 1999/37/EY säädetyt vaatimukset sellaisina kuin ne ovat muutettuina komission direktiivillä 2003/127/EY. Vaatimus ei kuitenkaan koske 40 §:ssä tarkoitettua vientirekisteröinnistä annettavaa todistusta. Rekisteröintitodistus tulostetaan Ajoneuvohallintokeskuksen vahvistamille paperisille lomakkeille.

2. Ajoneuvohallintokeskus vahvistaa ajoneuvojen rekisteröinnissä sekä koenumerokilpien ja siirtoluvan antamisessa käytettäville lomakkeille merkittävät tiedot ja lomakkeiden kaavat sekä määrää tarkemmin, mitä tietoja rekisteröintitodistukseen merkitään. Ajoneuvohallintokeskus vahvistaa myös rekisterikilpien ja siirtomerkin mitat ja muut ominaisuudet.


1. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2004. Rekisteröinnin suorittaja voi kuitenkin jo 10 päivästä toukokuuta 2004 alkaen antaa tämän asetuksen mukaisia rekisteröintitodistuksia, joihin sovelletaan tätä asetusta.

2. Mitä asetuksen 9 §:n 1 momentin g kohdassa ja 3 momentissa säädetään, koskee 68 §:n 1 momentissa mainitussa direktiivissä tarkoitettua 1 päivänä kesäkuuta 2004 tai sen jälkeen annettua rekisteröintitodistusta.

3. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

4. Tämän asetuksen voimaan tullessa ajoneuvoa varten annetut rekisteriotteet ovat sellaisinaan voimassa, kunnes ajoneuvoa varten annetaan tämän asetuksen mukainen rekisteröintitodistus.

5. Mitä tässä asetuksessa säädetään rekisteröintitodistuksesta, koskee soveltuvin osin ennen tämän asetuksen voimaantuloa annettua rekisteriotetta, mitä tässä asetuksessa säädetään rekisteröintitodistuksen I osasta, koskee soveltuvin osin ennen tämän asetuksen voimaantuloa annettua rekisteriotteen teknistä osaa ja mitä tässä asetuksessa säädetään rekisteröintitodistuksen II osasta, koskee soveltuvin osin ennen tämän asetuksen voimaantuloa annettua rekisteriotteen ilmoitusosaa.

Neuvoston direktiivi 1999/37/EY (31999L0037); EYVL N:o L 138, 1.6.1999, s. 57
Komission direktiivi 2003/127/EY (32003L0127); EYVL N:o L 10, 16.1.2004, s. 29

Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2004

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Liikenneneuvos
Kari Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.