292/2004

Annettu Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2003 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti,

muutetaan maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdentamisesta 10 päivänä huhtikuuta 2003 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (295/2003) nimike, 20 §:n 1 momentti, 43 § ja 52 §:n 1 momentti sekä liite 1, seuraavasti:

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdentamisesta

20 §
Jalostusnautojen hankinta

Tukea 5 §:n 1 momentin 10 kohdassa tarkoitettuun emolehmätalouteen perustuvassa naudanlihantuotannossa tarvittavien jalostusnautojen hankintaan voidaan myöntää, jos:

1) sonni on liharotuinen, vähintään kymmenen kuukauden ikäinen sinä päivänä, kun kauppahinta kokonaan maksetaan, kantakirjaan kuuluva ja sen kokonaisjalostusarvo tai sen puuttuessa odotusarvo on vähintään +5;

2) naaraspuolinen jalostusnauta on liharotuinen, vähintään kuuden kuukauden ikäinen sinä päivänä, kun kauppahinta kokonaan maksetaan, ja enintään 3 kertaa poikinut tai vastaava risteytysnauta, jonka liharotuosuus on virallisen polveutumis- tai kantakirjatodistuksen mukaan vähintään 75 prosenttia.


43 §
Korkotukilainan määrä

Maatilan tai sen osan sekä maatalousirtaimiston hankintaan voidaan myöntää korkotukilainaa enintään 80 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.

52 §
Euroopan yhteisön määräykset tukikelpoisista kustannuksista

Edellä 4―26, 28―32, 35, 39―44 §:ssä tarkoitettua kansallista tukea myönnettäessä noudatetaan, mitä maatalousalan valtiontuesta annetuissa yhteisön suuntaviivoissa (2000/C 28/02) tuen myöntämisen edellytyksistä määrätään. Kansalliseen tukeen ja EMOTR:sta rahoitettavaan 36 §:ssä tarkoitettuun tukeen sovelletaan vastaavasti, mitä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnetystä valtiontuesta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 70/2001 tuen myöntämisen edellytyksistä säädetään.Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä huhtikuuta 2004. Asetusta sovelletaan 7 päivänä huhtikuuta 2004 ja sen jälkeen vireille tulleisiin hakemuksiin.

Tässä asetuksessa tarkoitettuun tukeen sovelletaan tämän asetuksen liitteen mukaisia tuen enimmäismääriä.

Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Hannu Porkola

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.