288/2004

Annettu Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2004

Valtioneuvoston asetus nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta vuonna 2004

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1559/2001) sekä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 13 §:n nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001), jäljempänä tukilaki, 6 §:n 4 kohdassa tarkoitettuna muuna maa- ja puutarhatalouden tukena voidaan maksaa siementuottajille vuodelta 2004 viljelyalaan tai sertifioituun tuotantomäärään perustuvaa siementuotannon kansallista tukea siten kuin tässä asetuksessa säädetään. Tukea maksetaan valtion talousarviossa maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen osoitettujen määrärahojen rajoissa.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) tukiyksikkökertoimella sitä osuutta tukihakemuksen kohteena olevasta tukeen oikeuttavasta tukiyksikkömäärästä, jolta tuki maksetaan;

2) tukeen oikeuttavalla tukiyksikkömäärällä haettua ja pinta-alavalvonnan ja viljelystarkastuksen jälkeen hyväksyttyä pinta-alaa;

3) maksun perusteena olevalla yksikkömäärällä pinta-alaa, joka saadaan kertomalla tukeen oikeuttava tukiyksikkömäärä tukiyksikkökertoimella;

4) sertifioinnilla esiperussiemenen, perussiemenen ja sertifioidun kylvösiemenen kauppaerän myyntipäällyksen sulkemista virallisen valvonnan alaisena ja varustamista vakuustodistuksella sen jälkeen, kun siemenviljelyksen tarkastuksessa ja kunnostetusta kylvösiemenerästä virallisesti otetun näytteen tarkastuksessa on todettu, että kylvösiemenerä on lajikkeeltaan oikein nimettyä ja lajikeaitoa ja että se täyttää kysymyksessä olevalle kylvösiemenluokalle viljakasvien siemenkaupasta annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (MMM:n määräyskokoelma N:o 109/00) ja nurmi- ja rehukasvien siemenkaupasta annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (MMM:n määräyskokoelma N:o 110/00) säädetyt laatuvaatimukset;

5) siemenliikkeellä siemenkauppalain (728/2000) mukaista kylvösiemenen markkinointia tai pakkaamista harjoittavaa elinkeinonharjoittajaa;

6) siementuotantosopimuksella siemenliikkeen, joka sitoutuu ostamaan sopimuksen ehdot täyttävän kylvösiemenen, ja siementuottajan välistä sopimusta kylvösiemenen tuottamisesta, tuotantomääristä, laatuvaatimuksista ja hinnoitteluperusteista; sekä

7) viljelystarkastuksella sellaista valvontaviranomaisen tai tämän valtuuttaman tarkastajan suorittamaa virallista tarkastusta samaa kasvilajiketta kasvavalle yhden tai useamman kasvulohkon muodostamalla alueella, jonka yhteydessä varmistetaan viljelyksen lajikeaitous ja viljelyksen yleiskunto sekä todetaan mahdolliset vieraat kasvilajit, rikkakasvit, hukkakauratilanne ja siemenlevintäiset taudit.

3 §
Yleiset tuen määräytymisperusteet

Tuen hakijalle maksettava tuki määräytyy maksun perusteena olevan yksikkömäärän ja alueittain eriytetyn, liitteessä 1 esitetyn tukialuejaon mukaisen yksikkötuen tason perusteella.

Tukea voidaan myöntää enintään tukiyksikkökertoimella ilmoitetulle osuudelle tukeen oikeuttavien tukiyksiköiden määrästä.

Jos tässä asetuksessa ei toisin säädetä, tukiyksikkökerroin on 1,00.

2 luku

Tuen maksamisen edellytykset

4 §
Pellon hallintaa ja viljelytapaa koskevat säännökset

Pellon hallinnassa ja viljelytavassa on noudatettava lohkojen ja niiden merkinnän, viljelykseen soveltuvan pellon sekä paikkakunnan tavanomaisen viljelytavan osalta, mitä vuoden 2004 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (177/2004), jäljempänä hallintoasetus, 8―11 §:ssä säädetään.

5 §
Lajit ja lajikkeet

Nurmikasvien siementuotannon kansallista tukea voidaan maksaa puna-apilan (Trifolium pratense L.), timotein (Phleum pratense L.), nurminadan (Festuca pratensis huds.), koiranheinän (Dactylis glomerata L.) ja englannin raiheinän (Lolium perenne L.) siementuotannosta.

Viljakasvien siementuotannon kansallista tukea voidaan maksaa ohran, kauran, vehnän ja rukiin siementuotannosta.

Tukea voidaan maksaa vain sellaisten lajikkeiden tuotannosta, jotka on rekisteröity Suomen kansalliseen kasvilajikeluetteloon ja joita tuotetaan ainoastaan Suomessa lukuun ottamatta vähäisiä tuotantomääriä Ruotsissa, Norjassa ja Virossa. Lajikkeet, joiden tuotannosta voidaan maksaa tukea, on lueteltu tämän asetuksen liitteessä 2.

6 §
Nurmikasvien siementuotanto

Nurmikasvien siementuotannon kansallista tukea voidaan maksaa enintään nurmi- ja rehukasvien siemenkaupasta annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa tarkoitetussa viljelystarkastuksessa hyväksytyltä alalta.

Nurmikasvien viljelystarkastuksessa ja mahdollisessa pinta-alavalvonnassa hyväksytty ala on oikeutettu tukeen, jos se on määräajassa toimitetulla maa- ja metsätalousministeriön tukihakemuksen kasvulohkolomakkeella 102B merkitty tukikäyttöön M vuodelle 2004.

Nurmikasvien siementuotannon kansallisen tuen myöntämisen edellytyksenä on, että siementuottaja on tehnyt siemenliikkeen kanssa rekisteröidyn ja hyväksytyn siementuotantosopimuksen.

7 §
Viljakasvien siemensato

Jos viljakasvien satotaso on poikkeuksellisen korkea, siementuotantosopimuksen tehneen siemenliikkeen ja viljelijän on tehtävä selvitys satotasosta Kasvintuotannon tarkastuskeskukselle, jäljempänä tarkastuskeskus.

3 luku

Tuen enimmäismäärät ja -alat

8 §
Nurmikasvien siementuotannon kansallinen tuki

Nurmikasvien siementuotannon kansallista tukea voidaan maksaa enintään seuraavilta tuotantoaloilta:

Kasvilaji ha
puna-apila 620
timotei 5 000
nurminata 1 200
koiranheinä 30
englanninraiheinä 160

Nurmikasvien siementuotannon kansallista tukea maksetaan enintään seuraavassa taulukossa esitetyt määrät tukiyksikkökertoimen mukaiselle osuudelle tuen hakijan tukeen oikeuttavasta pinta-alasta. Jos tukeen oikeuttava pinta-ala poikkeaa tukiyksikkökerrointa määriteltäessä arvioidusta arvosta, tukiyksikkökerrointa voidaan muuttaa.

Kasvilaji euroa/ha
tukialueet tukialueet tukiyksikkö-
A ja B C1-C4 kerroin
puna-apila 329 454 1,00
timotei 48 227 0,70
nurminata 85 269 0,68
koiranheinä 211 336 1,00
englanninraiheinä 278 403 1,00
9 §
Viljakasvien siementuotannon kansallinen tuki

Viljakasvien siementuotannon kansallista tukea voidaan maksaa yhteensä enintään 100 000 tonnista siemenliikkeeseen toimitetusta sertifiointivaatimukset täyttävästä ja viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2005 sertifioidusta kylvösiemenestä.

Tuki on enintään 25,23 euroa tonnilta kylvösiemenestä.

Jos hyväksyttävien hakemusten perusteella laskettava tuki ylittää edellä mainitun enimmäismäärän, tukea alennetaan.

4 luku

Tuen alentaminen ja epääminen

10 §
Tuen alentamisperusteet

Tässä asetuksessa tarkoitettua tukea voidaan alentaa tai se voidaan jättää maksamatta tukilain 16 §:n 1 ja 2 momentissa, 17 §:n 1, 4, 5 ja 6 momentissa, 18 §:n 1 ja 2 momentissa sekä 19 §:n 1 momentissa säädetyillä perusteilla.

Tukeen oikeuttavaa pinta-alaa laskettaessa käytetään pinta-alavalvonnassa todettua pinta-alaa tukilain 18 §:n 1 ja 2 momentissa säädetystä poiketen. Tästä pinta-alasta vähennetään viljelystarkastuksessa hylätyt pinta-alat. Siementuotannon tuissa pinta-alaa koskevat seuraamukset vähennetään tuesta ennen muita seuraamuksia.

5 luku

Erinäiset säännökset

11 §
Menettelysäännökset

Hallintaoikeuden siirroista noudatetaan, mitä hallintoasetuksen 27 §:ssä säädetään.

Tukien maksamisessa, takaisinperinnässä, muutoksenhaussa ja valvonnassa noudatetaan soveltuvin osin maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annettua lakia (1336/1992).

12 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä huhtikuuta 2004. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Esa Hiiva

Liitteet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.