273/2004

Annettu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden Euroopan unioniin kuulumattomista valtioista tuotavien tavaroiden eläintautivaatimuksista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1192/1996) 5 §:n ja 30 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä edellinen on osaksi muutettu laissa 397/1998:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän asetuksen tarkoituksena on estää eräiden eläintautien leviäminen Suomeen Euroopan unioniin kuulumattomista valtioista (kolmannet maat) tapahtuvan tässä asetuksessa tarkoitettujen tavaroiden maahantuonnin yhteydessä. Asetuksessa säädetään ehdot, joilla näitä tavaroita saadaan tuoda maahan kolmansista maista.

Tässä asetuksessa tarkoitettujen tavaroiden eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta säädetään erikseen.

2 §
Soveltamisalan rajoitus

Asetusta ei sovelleta elintarvikkeeksi tarkoitettuihin tuotteisiin. Asetusta ei myöskään sovelleta kolmannesta maasta Suomen kautta toiseen kolmanteen maahan tai toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon kuljetettaviin tavaroihin.

3 §
Suhde Euroopan yhteisön kolmansien maiden kanssa tekemiin kansainvälisiin sopimuksiin

Maahantuonnissa on tämän asetuksen säännösten lisäksi noudatettava, mitä Euroopan yhteisön kolmansien maiden kanssa tekemissä eläimistä saatavia tuotteita koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa on määrätty.

4 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) tavaralla esinettä, tuotetta, jätettä tai ainetta;

2) tuonnilla tuontierän toimittamista yhteisön alueelle tai markkinoille;

3) komissiolla Euroopan yhteisöjen komissiota;

4) eläimistä saatavilla sivutuotteilla muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002, jäljempänä sivutuoteasetus, 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa määriteltyä ainesta;

5) taudille herkällä eläinlajilla eläinlajia, joka voi saada tartunnan riippumatta siitä, sairastuuko eläin vai ei;

6) alkuperämaalla maata, jossa lopullinen tuote on tuotettu, valmistettu tai pakattu;

7) viejämaalla maata, jossa erä on lastattu kuljetusvälineeseen vietäväksi yhteisön alueelle.

2 luku

Eri tavaroiden tuontiehdot

5 §
Tuonnin yleiset edellytykset

Maahan ei saa tuoda tavaroita, jotka aiheuttavat elintarvikehygieenisiä tai rehuhygieenisiä epäkohtia taikka eläintautien leviämisen vaaraa.

6 §
Eläimistä saatavien sivutuotteiden tuonti

Eläimistä saatavien sivutuotteiden tuonnin ehdoista, rajoituksista ja todistuksista säädetään sivutuoteasetuksessa. Kuitenkin seuraavia sivutuotteita saadaan tuoda maahan vain maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosaston myöntämällä tuontiluvalla:

1. sivutuoteasetuksen mukaisesti sellainen luokkaan 1 ja 2 kuuluva aines sekä tällaisesta aineksesta johdetut tuotteet, joiden tuonnista ei ole säädetty sivutuoteasetuksessa;

2. sivutuoteasetuksen mukaisesti sellainen luokkaan 3 kuuluva aines, sekä tällaisesta aineksesta johdetut tuotteet, joiden tuonnista ei ole säädetty sivutuoteasetuksessa;

3. täytettävät eläimet; sekä

4. diagnostisiin, koulutuksellisiin tai tutkimustarkoituksiin tuotavat sivutuotteet.

7 §
TSE-riskiaines

TSE-riskiaineksen tuonnin ehdoista, rajoituksista ja todistuksista säädetään tiettyjen spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 999/2001 liitteessä XI.

8 §
Käsitelty eläinvalkuainen

Eläinten ruokintaan tarkoitettua käsiteltyä eläinvalkuaista ja sitä sisältäviä rehuvalmisteita, lukuun ottamatta lemmikkieläinten ruokia sekä kalajauhoa ja kalajauhoa sisältäviä rehuvalmisteita, jotka on tarkoitettu muiden eläinten kuin märehtijöiden ruokintaan, saadaan tuoda maahan vain maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosaston myöntämällä tuontiluvalla.

9 §
Muu kalaperäinen aines kuin kalajauho

Turkiseläinten rehuksi tai tällaisen rehun raaka-aineeksi tarkoitettua muuta kalaperäistä ainesta kuin kalajauhoa saadaan tuoda maahan vain maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosaston myöntämällä tuontiluvalla.

Perkaamattomia luonnosta pyydettyjä tai viljeltyjä lohia, taimenia, kirjolohia, harjuksia, muikkuja, siikoja, haukia ja piikkikampeloita tai näiden perkuujätteitä saadaan tuoda maahan vain maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosaston myöntämällä tuontiluvalla.

10 §
Eläintauteja aiheuttavat mikrobit ja loiset

Eläintautilain (55/1980) 3 §:n 2 momentin nojalla vastustettaviksi eläintaudeiksi määrättyjä eläintauteja aiheuttavia mikrobeja tai loisia taikka muita vastustettaviin eläintauteihin verrattavia vakavia eläintauteja aiheuttavia mikrobeja tai loisia ja niitä sisältäviä viljelmiä, kudoksia, eritteitä taikka muita vastaavia tavaroita saadaan tuoda maahan vain maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosaston myöntämällä tuontiluvalla.

11 §
Eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavat muut tavarat

Seuraavia tavaroita saadaan tuoda maahan vain, jos ne on puhdistettu tai käsitelty sellaisella tavalla, ettei niistä aiheudu eläintautien leviämisen vaaraa:

1) sorkka- ja kavioeläinten sekä lintujen tuotannossa, hoidossa ja pitopaikoissa käytetyt vaatteet, varusteet, kuivikkeet ja muut tavarat;

2) elävien ja kuolleiden sorkka- ja kavioeläinten sekä lintujen, niiden osien, alkioiden ja sukusolujen sekä niistä saatavien tuotteiden säilytykseen, pakkaukseen ja kuljetukseen käytetyt tavarat; sekä

3) käytetyt maatalouskoneet.

Muutoin edellä 1 momentissa tarkoitettuja tavaroita saadaan tuoda maahan vain maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosaston myöntämällä tuontiluvalla.

12 §
Heinä ja olki

Niistä maista, joista saadaan tuoda sorkka- tai kavioeläimille taikka muille kotieläintiloissa pidettäville eläimille tarkoitettua heinää ja olkea, säädetään komission asetuksen 136/2004/EY 9 artiklassa. Tuontierää on seurattava alkuperämaan virkaeläinlääkärin antama todistus, josta ilmenee, että tavara on peräisin kyseisestä alkuperämaasta, että se on varastoitu erillään kotieläintiloista vähintään kahden kuukauden ajan ja ettei ole syytä epäillä sen levittävän tarttuvaa eläintautia.

Tämän pykälän säännöksiä ei sovelleta prosessoituun heinään ja olkeen, kuten briketteihin ja pelletteihin.

13 §
Näyte-erät

Sen estämättä, mitä tässä asetuksessa säädetään, maa- ja metsätalousministeriö voi myöntää tuontiluvan näyte-erän tuontiin. Tuontilupa voidaan myöntää vain sellaiselle näyte-erälle, jolla ei ole kaupallista arvoa, joka tuodaan tutkimusta varten ja joka hävitetään tutkimuksen jälkeen.

3 luku

Erinäiset säännökset

14 §
Todistukset ja muut asiakirjat

Tämän asetuksen nojalla vaadittavien asianmukaisesti täytettyjen todistusten ja asiakirjojen on oltava alkuperäisiä, numeroituja ja yhdelle paperiarkille laadittuja. Todistukset on laadittava vähintään yhdellä eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen suorittavan jäsenvaltion virallisista kielistä. Jos Suomeen tarkoitettu tuontierä tuodaan Suomessa sijaitsevan eläinlääkinnällisen rajatarkastusaseman kautta, saadaan todistukset laatia myös englannin kielellä.

Todistuksissa on oltava alkuperämaan toimivaltaisen viranomaisen edustajan nimi, ammattinimike tai virka-asema ja allekirjoitus sekä toimivaltaisen viranomaisen virallinen leima. Allekirjoituksen ja leiman on oltava erivärisiä kuin todistuksen painoväri.

Tuojan on säilytettävä kaikkia tämän asetuksen nojalla vaadittavia todistuksia ja muita asiakirjoja vähintään kahden vuoden ajan maahantuonnin jälkeen.

15 §
Suojapäätökset

Sen estämättä, mitä tässä asetuksessa säädetään, noudatetaan niitä erillisiä suojapäätöksiä, jotka maa- ja metsätalousministeriö tai komissio antaa alkuperämaan tai viejämaan eläintauti- tai terveystilanteen muutoksen johdosta.

16 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1.5.2004.

Tällä asetuksella kumotaan eräiden kolmansista maista tuotavien tavaroiden eläintautivaatimuksista 19 päivänä marraskuuta 2001 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (1022/2001) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 999/2001 (32001R0999), EYVL N:o L 147, 31.5.2001, s. 1
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 1774/2002 (32002R1774), EYVL N:o L 273, 10.10.2002, s. 1
Komission asetus (EY) 136/2004 (32004R0136), EYVL N:o L 21, 28.1.2004, s. 11

Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Eläinlääkintöylitarkastaja
Tarja Lehtonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.