266/2004

Annettu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2004

Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan maaseudun kehittämisestä 21 päivänä kesäkuuta 2000 annetun valtioneuvoston asetuksen (609/2000) 78 §:n 5 momentti, sellaisena kuin se on valtioneuvoston asetuksessa 356/2002, ja

muutetaan asetuksen 26 §:n 1 ja 2 momentti sekä 29 §, sellaisena kuin niistä on 26 §:n 1 momentti valtioneuvoston asetuksessa 855/2000, seuraavasti:

26 §
Investointituen enimmäismäärä maatilalla toteutettavissa investoinneissa

Tukea maatilalla toteutettavaan investointiin voidaan myöntää enintään 50 prosenttia hyväksyttävien kustannusten määrästä. Mitä tässä pykälässä säädetään, ei sovelleta, jos hakija täyttää 29 §:ssä tarkoitetut tuen myöntämisen edellytykset. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että investointi täyttää EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen, jalostamisen ja kaupan pitämisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävään valtiontukeen annetun komission asetuksen (EY) 1/2004 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut edellytykset.

Sellaiselle yrittäjälle, joka täyttää EY:n maaseudun kehittämisasetuksen 8 artiklassa ja 35―38, 40 ja 41 §:ssä säädetyt edellytykset, tuki voidaan myöntää viidellä tai siitoseläinten hankintaa tuettaessa kymmenellä prosenttiyksiköllä korotettuna, jos tilanpidon aloittamisesta ei ole kulunut viittä vuotta.


29 §
Kiinteämääräinen tuki

Hakijalle, joka on oikeutettu maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 6 §:n 1 kohdassa tarkoitettuun tukeen, myönnetään siitoseläinten hankintaan tukea 50 prosenttia tai, jos hakija on 26 §:n 2 momentissa tarkoitettu nuori viljelijä, 60 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.


Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä huhtikuuta 2004. Tämän asetuksen 26 §:n 1 ja 2 momentti tulevat kuitenkin voimaan valtioneuvoston asetuksella erikseen säädettävänä ajankohtana. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Asetuksen voimaan tullessa vireillä oleviin hakemuksiin sovelletaan asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Vanhempi hallitussihteeri
Katriina Pessa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.